Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Tanulás és kutatásmódszertan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 5KO10NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Tanulás és kutatásmódszertan
A tantárgy neve (angolul): Learning and Research Methodology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb):  0+2 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:  őszi félév
Az oktatás nyelve:  magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:  -
A tantárgy típusa:  kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Neulinger Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma:  A tanulás- és kutatásmódszertan az egyetemi tanulmányait megkezdő hallgatók számára nyújt segítséget az elkövetkező évek tanórái és tanórán kívüli tanulási és beszámolási kötelezettségeének elvégzéséhez. A hallgatók megismerkednek a kutatómunka tervezésével, fontosabb lépéseivel, a tudományos igényű dolgozatok elkészítésének módjával, az ezekhez szükséges forrásfeltárás lehetőségeivel, illetve az elkészített produktum eredményes bemutatásának feltételeivel.

Évközi tanulmányi követelmények:  A félévi munka a következő elemkből áll: páros prezentáció, csoportos feladat (írásbeli és szóbeli résszel), órai aktivitás a szemináriumon kiadott feladatokhoz kötődően.
A tárgy teljesítésének feltétele a tanórákon való részvétel. A félévben legfeljebb 3 igazolatlan hiányzás lehetséges, de az összes mulasztott órák száma nem érheti el a félév óraszámának 50%-át. A hiányzási szabályok túllépése a gyakorlati jegy és ezzel a kurzus teljesítésének megtagadását vonja maga után.

Vizsgakövetelmény: Gyakorlati jegy, amely a félév során megszerezhető pontok alapján kerül meghatározásra.
- Csoportos feladat (tanulmány + prezentáció): 15+10 pont
- Páros órai prezentáció: 15 pont
- Órai aktivitás: 10 pont
Összesen: 50 pont

Az értékelés módszere: 
Páros prezentáció:
Páros prezentáció (két fő közösen készített bemutatója) a csoport előtt 5-7 percben, igény esetén segédlettel (prezentáció, audió-vizuális eszközök, egyéb) vagy segédlet nélkül. Kérjük, hogy a feladatot vegye mindenki komolyan, mert 5-7 perc nem hosszú idő, de felkészülés nélkül nehéz tartalmasan kitölteni. A rendelkezésre álló időben minden páros arról beszél, amiről szeretne, ami érdekli. A téma lehet szakmai érintettségű, de hobbiról is szólhat. Az értékelés a következő szempontok alapján történik: felkészültség mértéke (max. 3 pont), előadásmód (max. 3 pont), tartalom úgymint témák arányossága, érdekesség, informativitás (max. 3 pont), kreativitás (max. 1 pont).

Csoportos feladat:
A csoportok az első szemináriumon alakulnak meg, 5-6 fő részvételével. A témaválasztás végső határideje a harmadik szeminárium hete. A házi dolgozat értékelése: 15 pont az írásos anyag + 10 pont a prezentáció. A prezentáció időtartama: 15 perc. A prezentációhoz vizuális eszközöket igénybe lehet venni. Az írásos anyag nem lehet több mint 15 oldal a referenciákat is beleértve. A dolgozatot elektronikusan, Moodle feltöltéssel kell leadni.
Az értékelés kritériumai:
Írásbeli dolgozat
Forma, külalak - 2 pont
Szerkezet, stílus - 2 pont
Szakirodalom feldolgozása - 5 pont
Téma kidolgozása - 4 pont
Tartalmi következtetések - 2 pont
Prezentáció
Tartalom - 4 pont
Előadásmód - 3 pont
Prezentációs eszközök - 3 pont
Feldolgozható témakörök:
Bármely média vagy szórakoztatóipari hazai vagy nemzetközi márka bemutatása, piaci tevékenységének elemzése.

Órai aktivitás
Az órai aktivitás értékelése az órai részvétel és a minőségi órai hozzászólások alapján történik. A félév végén minden hallgatónak le kell adni egy önértékelést saját munkájáról a tematika végén található adatlap segítségével. Aki adatlapot nem ad le, annak véleménye nem kerül figyelembevételre az értékelés során. A leadott önértékelés csak egy állásfoglalás, a pontszámot a szemináriumvezető határozza meg.

Osztályozás, ponthatárok
0-29 Elégtelen (1)
30-34 Elégséges (2)
35-39 Közepes (3)
40-44 Jó (4)
45- Jeles (5)

Tananyag leírása: 1. Bevezetés, az egyetemi oktatás keretei
2. Hogyan tudunk sikeresen tanulni? Miért tanulunk? Kit mi ösztönöz a tanulásra? Hogyan tudjuk motiválni magunkat? Tanulási szokások, stílusok, technikák, az önálló tanulás tervezése, egyéni tanulási tervek
3. Jegyzetkészítés, cédulázás, rendszerezés
4. Egy előadás jegyzetelése
5. Írásbeli és szóbeli feladatok megoldásának kérdései: Esszék és prezentációk
6. Könyvtárismeret és könyvtárhasználat: könyvtári óra (Vargáné Nánási Mária, könyvtáros)
7. Könyvtárismeret és könyvtárhasználat: könyvtári óra – Gyakorlat a könyvtárban: Irodalomgyűjtés a csoportos dolgozathoz
8. Szekunderkutatás, benne az irodalom-feldolgozás
9. Tudományos dolgozat készítésének követelményei (TDK, szakdolgozat), a kutatómunka technikája: témaválasztás, kutatási cél, koncepció, keresés, elemzés, értelmezés
10. Csoportos feladat hallgatói prezentációja
11. Csoportos feladat hallgatói prezentációja
12. Csoportos feladat hallgatói prezentációja
13. Csoportos feladat hallgatói prezentációja
14. Csoportos feladat hallgatói prezentációja

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A középpontban a hallgatók problémakereső- és megoldó készségének a módszeres fejlesztése, a kreatív, kombinatív, kísérletező gondolkodás ösztönzése és a kritikai látásmód erősítése áll.

Félévközi ellenőrzések: Páros prezentáció
Csoportos dolgozat elkészítése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni órai feladatok

Szak neve: Kereskedelem és marketing (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás módszerei, bármely kiadás
  • Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, bármely kiadás
  • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002

Ajánlott irodalom:

  • Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
  • Adamik Tamás- Adamikné Jászó Anna-Aczél Petra: Retorika. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
  • Gyurgyák János: Szerzők és szerkezstók kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2005
  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest, 2005
  • Horváth Attila (1994): Kooperatív technikák. Hatékonyság a nevelésben. ALTERN füzetek. Iskolafejlesztési Alapítvány- OKI Iskolafejlesztési Központ
  • Petriné Feyér Judit (2003): A problémaközpontú csoportmuka. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadói Kör. ELTE BTK Neveléstudományi Intézet. Budapest
Ajánlott irodalmak:
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Adamik Tamás- Adamikné Jászó Anna-Aczél Petra: Retorika. Osiris Kiadó, Budapest, 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2005
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, bármely kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, bármely kiadás
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.