Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Regional GIS and Quantitative Analysing Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+4
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeneyné Varga Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a területi elemzési módszerek és a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. A kurzus elméleti részében főként a különböző területi elemzési módszereket (a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése) ismerhetik meg a hallgatók, míg a kurzus térinformatikai óráin az ArcGIS asztali szoftver gyakorlatban történő használatára (megjelenítés, elemzés) helyeződik a hangsúly. A kurzus végére a hallgatók képessé vállnak már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: félévközi és félév végi zárthelyi dolgozat

Vizsgakövetelmény: Megfelelő számú jelenlét a gyakorlati órákon (jegy feltétele), az órai tananyag gyakorlati alkalmazása.

Az értékelés módszere: Megajánlott jegy a zárthelyi dolgozatok alapján. Az első zárthelyi dolgozat a jegy 30%-át, a második a jegy 70%-át adja.

Tananyag leírása: Gyakorlat I.
1. Bevezető óra: a félév menetének és a tantárgyi követelmények ismertetése, kompetencia felmérés
2. Területi elemzések alapjai, kutatási kérdései; Területi szintek rendszere
3. Adatgyűjtés, adatkezelés, adattípusok
4. Adatsorok jellegadó értékei
5. Térbeli egyenlőtlenség és polarizáció egyszerű mérési módszerei
6. Kitüntetett helyzetek, koncentráció mérése
7. I. zárthelyi dolgozat
8.Területi eloszlást mérő egyenlőtlenségi indexek I.: Hoover-index
9. Területi eloszlást mérő egyenlőtlenségi indexek II.: Gini-együttható és Lorenz görbe
10. Társadalmi jelenségek térbeli együttmozgása
11.Komplex mutatók, tipizálás I.
12.Komplex mutatók, tipizálás II.
13.Konzultációs óra
14. II. Zárthelyi dolgozat


Gyakorlat II.
1. A térinformatika alapfogalmai, kialakulása, fejlődése, alkalmazása
2. Ismerkedés az ArcGIS szoftverrel
3. Digitalizálás I.
4. Digitalizálás II.
5. Tematikus térképezés I.
6. Tematikus térképezés II.
7. I. zárthelyi dolgozat
8. Akcióterületek lehatárolása, georeferálás
9. A Spatial Statistics Tools használata
10. Geoprocessing I.
11. Geoprocessing II.
12. Advanced Editing és Maplex Label Engine használata
13. Konzultációs óra
14. II. Zárthelyi dolgozat

Órarendi beosztás: őszi félévben

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak alapvető táblázatkezelési és területi elemzési módszertani kultúrában, valamint vektoros térképek szerkesztésében és készítésében, térinformatikai adatbázisok kialakításában, kezelésében és elemzésében.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: I. Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, a félév során megadott, az órához kapcsolódó gyakorló, felkészítő jegyzetek
  • NEMES NAGY, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. – Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 284 p. ISSN: 15851419 – http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-tartalom.htm

Ajánlott irodalom:

  • ELEK I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
  • ELEK I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
  • FERENCZ V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1130/1/06gis.pdf
  • MAGYARI J. (szerk.) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p. – http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/geo/files/gyakorlati_jegyzet.pdf
  • SKTUAI J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p. – http://www.kti.szie.hu/TERT/letoltes/targyak/terinformatika/elmeleti_jegyzet.pdf
Ajánlott irodalmak:
ELEK I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
ELEK I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
FERENCZ V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267
Ingyenes letölthető
MAGYARI J. (szerk.) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p.
Ingyenesen letölthető
SKTUAI J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p.
Ingyenesen letölthető
Kötelező irodalmak:
NEMES NAGY, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. – Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 284 p. ISSN: 15851419
Ingyenesen letölthető

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-24 11:18:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru