Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Haladó környezet-gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó környezet-gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Advanced Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz+ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Környezetgazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kocsis Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A környezetgazdaságtan alapjainak elmélyítése, különös tekintettel a tisztább termelés és immissziós szabályozás mikroökonómiájára, valamint a fogyasztás ökológiai gazdaságtani megközelítésére.

Évközi tanulmányi követelmények: Egy feladat csoportos megoldása (otthoni felkészüléssel). Részvétel a 8 héten át a Moodle segítségével zajló szituációs játékban, majd a tapasztalatok leírása beadandó feladat keretében. A Környezetgazdaságtant nem tanuló mesterszakosok felzárkóztató alkalmakon vesznek részt.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: Vizsgajegy
Max. elérhető pont: 50
0-25 elégtelen
26-30 elégséges
31-35 közepes
36-40 jó
41-50 jeles
A kiadott házi feladat (kiselőadás) megoldásával maximum 5 pont szerezhető.

Tananyag leírása: A szennyezéselhárítás általános megoldása csővégi technológiák alkalmazásánál, tökéletesen keveredő szennyezés esetén. Számítási feladatok.
A nem tökéletesen keveredő szennyezés elhárításának kezelése a társadalmi optimumra törekvés tükrében. Számítási feladatok.
A normák különböző formái, számítási feladatok.
A forgalmazható szennyezési jogok elmélete nem tökéletesen keveredő szennyezők esetén. Számítási feladatok.
Megújuló természeti erőforrások: az erőfeszítés görbe.
Néhány hazai jogszabály esettanulmányi vizsgálata az elmélettel összefüggésben.
A tisztább termelés mikroökonómiája. Az extenzív, az intenzív és a nem-környezetvédelmet szolgáló technológiai fejlődés.
Destruktív technológiai "fejlődés".
A fogyasztás ökológiai gazdaságtana.

Órarendi beosztás: Csütörtök 13.40-15.10 és 15.30-17.00 (minden héten), C épület 430. terem

Kompetencia leírása: A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a társadalom, a természet és a gazdaság kapcsolatát sokoldalúan és kreatívan képes elemezni. Képes az elemzett folyamatok mikroökonómiai leképezésére.

Félévközi ellenőrzések: A csoportos feladat szemináriumi bemutatása. Folyamatos részvétel a szituációs játékban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiválasztott szabályozási eset feldolgozása otthoni munkával, órai csoportos megbeszéléssel. A szituációs játék tapasztalatainak leírása, megosztása.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan (MSC)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1.Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007 (részletek)
  • 2.Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010 (részletek)
  • 3. Kocsis Tamás: Állam vagy piac a környezetvédelemben? - A környezetszennyezés-szabályozási mátrix; Közgazdasági Szemle 2002/10
  • 4. Kocsis Tamás: Szennyezéselhárítás és technológiai fejlődés a környezetgazdaságtanban - mikroökonómiai elemzés, Közgazdasági Szemle 1998/10

Ajánlott irodalom:

  • Kocsis Tamás (2012): Looking through the dataquadrate; Journal of Cleaner Production 35, 1-15.
  • Kocsis Tamás (2014): Is the Netherlands sustainable as a global-scale inner-city? Intenscoping spatial sustainability; Ecological Economics 101, 103-114.
  • Kocsis Tamás: Gyökereink; Kairosz Kiadó, Budapest, 2002
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.