Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Az urbanizáció geopolitikája

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az urbanizáció geopolitikája
A tantárgy neve (angolul): The Geopolitics and Urbanisation of Central and Eastern Europe
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: specializáción kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a hallgatók számára bevezetést adni az urbanizáció és urbanisztika geopolitikai szempontból fontos témaköreibe.

Évközi tanulmányi követelmények: • órák látogatása (gyakorlatokon a részvétel kötelező)
• csoportos projektfeladat, folyamatáról rendszeres beszámolás a gyakorlati órákon (ezt az oktatók értékelik), minden csoport 1-1 várost dolgoz fel folyamatosan, a tanultak fi-gyelembevételével.
• 1 ZH

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Az alábbi három részjegy számtani átlaga:
• ZH
• csoportmunka aktivitás és prezentáció (folyamatos és végső értékelés)
• szóbeli/írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: - Bevezetés a városok geográfiájába (város fogalma, típusai, stb.)
- Az urbanizáció jelentése, fogalmai, folyamatai
- Városok geográfiája (Helyi és helyzeti energiák, városok kialakulásának törté-nelmi és földrajzi okai)
- Városok társadalmi és térbeli szerkezete
- Városok a globális és regionális erőtérben
- Város és élhetőség
- A Szuburbok és dzsentrifikáció
- Európai várospolitika, Várostervezés nem-zeti sajátosságai egyes országokban
- Terepi óra VIII. ker-i városrehabilitáció
- Városi társadalom, irányítás és participá-ció
- Városok és globális energiagazdálkodás
- Latin Amerika globális szerepe és urbani-zációja

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a városok, az urbanizáció és urbanisztika alapvető fogalmait, földrajzi összefüggéseit, ismerik az urbanizáció legfontosabb hatásait a gazdasági társadalmi és politikai folyama-tokra, tájékozottak a globális és regionális fejlődés szempontjából alapvető urbanizációs trendek terén.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • • Barber, B. R. (2013). If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities. Yale Univer-sity Press. (Magyar nyelvű összefoglaló az MNB könyvklubtól a kötetről)
  • • Kovács Zoltán (2010): Népesség és településföldrajz. 140-202. o.
  • • Michael Pacione (2005): Urban Geography – A Global Perspective. 30-38. o.
  • • Ricz Judit (2007): Urbanizáció a fejlődő országokban. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007/3
  • • Csanádi G. et al. (2010). Város Tervező Társadalom. Sík Kiadó.
  • • Glaeser, E. (2012.) Triumph of the City. Penguin Books. (Magyar nyelvű összefoglaló az MNB könyvklubtól a kötetről)
  • • Kaplan, R. D. (2012). The Revenge of Geography. Random House. (Magyar nyelvű összefoglaló az MNB könyvklubtól a kötetről)
  • • Macionis, J. J. – Parrillo, V. N. (2016). Cities and Urban Life. Pearson.
  • • Phillips, E. B. (2010). City Lights. Urban-Suburban Life in the Global Society. Oxford University Press.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Salamin Géza

Utolsó módosítás: 2017-02-02 13:20:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Salamin Géza


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru