Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Gazdaságföldrajz és regionális gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságföldrajz és regionális gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Economic Geography and Regional Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Forman Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodás legfontosabb regionális összefüggéseinek elméleti alapjait, és a térgazdaságtan legfontosabb makro-és mikrogazdaságtani törvényszerűségeit. Ennek megfelelően központi kérdésként kezeli a gazdasági tér különböző típusait, a körzetek lehatárolási lehetőségeit és típusait, a regionális növekedési elméleteket és a térségfejlesztési teóriákat, a piacterületek térbeliségének kérdéseit, a területi ár és keresleti kérdéseket, a területi monopóliumok problémáit, a mikrogazdasági döntéselméletek telephelyválasztással kapcsolatos problémáit és a térbeli hálózatok térgazdasági kérdéseit.
A tárgy elméleti megalapozásul szolgál a Regionális politika, a Regionális elemzési módszerek, a Térségi gazdaságfejlesztés, a Regionális tervezés, a Regionális menedzsment és a Helyi fejlesztés című tárgyak oktatásához.

Évközi tanulmányi követelmények: házi dolgozat

Vizsgakövetelmény: házi dolgozat +szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: házi dolgozat 30% + szóbeli vizsga 70%

Tananyag leírása: 1. A regionális tudomány. A gazdaságföldrajz. A közgazdaságtan és a térbeliség. A tökéletes versenyző piac és a pont gazdaság. A nem tökéletes versenyző piac és a térgazdaság. A piacok térbelisége. Vannak tranzakciós költségek, az informáltság nem tökéletes, nem egyformák a vállalati termelési és kínálati függvények sem. Skálahozadék, belső és külső méretgazdaságosság, agglomerációs gazdaságosság, hálózati externáliák.
2. Tér és idő – egyenlőtlenség és rendezettség, Terek – objektív terek, mentális terek, észlelt terek. Térelemek
3. Horizontális térfelosztás. Térségi szintek- településhálózati szintek, településhierarchia, területi közigazgatás. A regionális makroökonómia alapfogalmai Területi alapegységek, térség, táj, körzet, a térségek elválasztása, területi aggregáció és dezaggregáció, eltérő térfelosztások, a gazdasági tér változásai, társadalmi térfelosztás.
4. Helyzet – középpont, centrum, periféria, szomszédság. Távolság és irány – távolságfüggés, időtávolság, költségtávolság. Alakzat, alak, dimenzió – a legközelebbi szomszéd modell
5. Mozgások – migráció, diffúzió, innovációs lánc, terjedési típusok. Térkapcsolatok – gravitációs és potenciálmodellek. A regionális mikroökonómia alapfogalmai A mikroszervezetenkénti alapegységek, állami intézmények, telephely, lakóhely. Távolság és tér. Földrajzi, idő, gazdasági. Térpályák, térkapcsolatok, vonzáskapcsolatok, térelemek. Infrastruktúra, externáliák Az infrastruktúra fogalma, az infrastruktúra elemeinek összehasonlítása, térbeliség, hálózatok, pontszerűség, közgazdasági jellemzők, infrastruktúra a monocentrikus és a policentrikus gazdaságokban, a közlekedési csomópontok hatása a piaci potenciál függvényre.
6. Globalizációs folyamatok és a térszerveződés.
7. Telephelyelméletek.I. A gazdasági tevékenységek telephelyválasztása Telephelyelméletek, Thünen, Christaller, Lösch. A mikroszervezetek térbelisége, a helyhez köthető és a helyhez nem köthető gazdasági tevékenységek, a több telephelyes vállalatok. Klasszikus mezőgazdasági elméletek.Termelési tényező ellátottság a különböző régiókban.
8. Telephelyelméletek.II. A vállalatok költségeinek megoszlása ágazatonként, a vállalati telephely, mint termelési tényező. A Cobb-Douglas-féle termelési függvény kiterjesztése. A lokális piacok jellemzői. A területi monopóliumok. Két, differenciált termék piaca (Chamberlein, 1933; Dixit és Stiglitz, 1977; Shy, 1995). A differenciált termékek piacán monopolisztikus verseny.Szállítási költségek minimalizálása. Neoklasszikus ipari elméletek. Költségminimalizálás, bevétel maximalizálás.
9. Térbeli piacszerkezetek - a piacterületek térbelisége, a térbeli árdiszkrimináció
10. Telepítő tényezők I. Iparági versenyelőnyök térbeli koncentrálódása
11. Telepítő tényezők II. Rombuszmodell és regionális klaszter.
12. Telepítő tényezők III. regionális mikroökonómia. Agglomeratív tényezők. Külső és belső megtakarítás.
13. A termelési tényezők regionális mobilitása.. Interregionális kereskedelem.
14. A technikai haladás és a regionális fejlődés. A fordista tömegtermelés kora. A poszt-fordizmus és a toyotizmus. Az innovációk terjedése. A regionális növekedés és az innovációk A tecnológiai rés elmélete (Posner, 1961). Keresleti rés. Diffúzió, reagálási rés. A termékéletciklus elmélete (Vernon, 1966). A legjobb adottságokkal rendelkező régiók válnak az innovációk kiindulópontjaivá. A termékéletciklus négy szakasza: innováció, növekedés, érettség, hanyatlás. Értékelési szempontok: nyereség, munka- vagy tőkeintenzív, termelési tényezők ára, minősége. Ipari telephelyelmélet (Hay, 1979 és Harrigan, 1982). Iparon belüli kereskedelem elmélete (Grubel és Lloyd, 1982). Az intrafirm kereskedelem elmélete (Greenaway, 1987 és Schmitt, 1990).
15. A regionális munkaerő piacok és a munkanélküliség. Interregionális migráció A munkaerő vándorlás klasszikus elmélete, amely rendkívül extra előfeltevések mellett "működik". A migráció meghatározói a neoklasszikus elmélet előfeltevéseinek nélkül. Az ingázás, mint a migráció egyik formája. Az elvándorlók és a visszavándorlók. Az autonóm elvándorló, aki személyes karrierje terve részének tekinti az elvándorlást. Spekulációs elvándorló, aki konkrét állásajánlat nélkül is lakóhelyet változtat. Szerződéses elvándorló, aki konkrét állásszerződés miatt változtatja lakóhelyét. Mindezek ellenére a migrációra legnagyobb hatása a jövedelemkülönbségeknek van. Kérdéses, hogy van-e egyáltalán elfogadható jó jelzőszáma a migráció okainak? Szimultán egyensúly, ha a különböző régiókban csak egyidejűleg állhat fenn a munkaerőpiac eegyensúlya (Muth, 1971 és Vanderkamp, 1972). Település-specifikus tőke (Da Vanzo, 1983). Az eredeti és a célrégiók sajátosságai: vallás, nyelv, éghajlat, mentalitás (Jackman és Savouri, 1991). Intézményi megközelítés tényezői: a lakáspiac működése, a munkaerőpiac (munkaerő toborzó irodák, munkahely-közvetítők), kormányzat politikája (adózás, munkanélküli segélyek), bérlakáshoz jutás lehetősége (Hughes és McCormick, 1987). Az elvándorlók személyes és családi sajátosságai, emberi tőkéje (Sjaastad, 1962).Kockázatkezelési tervek és a jövőre vonatkozó várakozások. A döntési gráfja: legfelül a döntés, hogy maradni vagy elhagyni az eredeti régiót; alul a célrégió kiválasztásának szempontjai (Langley, 1976).

Órarendi beosztás: szerda 13h40-15h10

Kompetencia leírása: tájékozódás a földrajzi térben, kommunikáció, elemzés

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: befektetés ösztönzési dokumentáció készítése 10 és 20 ezer közötti lélekszámú magyarországi település részére

Szak neve: Regionális és környzetgazdaságtan MsC

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1. Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004.

Ajánlott irodalom:

  • 7. Liefner, Ingo – Schatzl, Ludwig: Theorien der Wirtschaftgeograaphie. Schöningh, Padernborn, 2012.
Ajánlott irodalmak:
8. Anderson, William: Economic Geography. Routledge, London 2012.
Kötelező irodalmak:
9. Coe, Neil M. – Kelly, Philip F. – Yeung, Henry W. C.: Economic Geography. Blackwell, Oxford, 2007.

 
A tantárgy oktatói:

Forman Balázs

Utolsó módosítás: 2017-02-11 13:44:51

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Forman Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru