Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Urbanisztika és területi tervezés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK07M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Urbanisztika és területi tervezés
A tantárgy neve (angolul): Urbanism and regional Planning
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja az urbanisztika és a területi tervezés alapvető szemléletének, fogalmainak és különböző irányzatainak megismertetése a hallgatókkal és alapszintű tervezési-, fejlesztési kompetenciák kialakítása. A kurzus keretében a tervezés integrált szemléletű, holisztikus megközelítése és a nemzetközi trendek gyakorlatok kerülnek a fókuszba, ill. a hazai tervezési gyakorlat ezek szempontjából kerül bemutatásra. A kurzus célja ugyanakkor a tervezéssel kapcsolatos egyes gyakorlati, elsősorban együttműködési és értékelési készségek kialakítása.
A félév során a hagyományos tantervi órák mellett sor kerül „On site” órára (Józsefvárosi városrehabilitáció helyszíne) és szakmai kalauzolt városnézésre, ill. a szakterületek kiemelt szakemberei kerülnek meghívásra.

Évközi tanulmányi követelmények: 
E tárgy érintett a 2018/19-es tanév intenzív heti oktatásában. Az intenzív héten a tárgy keretében az órarendi kontaktóráktól eltérő rendben személyes jelenlétet igénylő foglalkozásokra kerül sor: terepgyakorlatra és/vagy intenzív kontaktalkalomra.
A szorgalmi időszak elején a tantárgyfelelős tájékoztatást ad a tárgy intenzív heti foglalkozásainak rendjéról. Azon hallgatók számára, akik igazolt módon nem tudnak megjelenni a tárgy intenzív heti személyes jelenlétet igénylő foglalkozásain, pótlásként lehetőség nyílik személyes jelenlétet nem igénylő külön feladatot elvégezni, szintén a tantárgyfelelős tájékoztatásának megfelelően. Amennyiben e tárgy hallgatója ugyanabban a szemeszterben igazolt módon részt vesz a szakja egy másik kötelező tárgyának intenzív heti foglalkozásán, akkor e tárgy intenzív heti foglalkozásain nem kell részt vennie vagy külön feladatot nem kell tejesítenie.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: komplex érdemjegy

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A tárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik az urbanisztika és területi tervezés alapvető fogalmi kereteit annak eltérő nemzetközi és hazai megközelítéseit, valamint a főbb tervtípusokat.
A hallgatók képesek eligazodni az urbanizáció, területi fejlődés és városfejlesztés aktuális témaköreiben és a különböző típusú és funkciójú tervezési folyamatokban.
Képesek területi és települési tervek értelmezésére és értékelésére, ill. ezek elkészítéséhez kapcsolódni. (A cselekvő tervezési készségeket későbbi, módszertani kurzusok fogják kialakítani)
A tárgyat teljesítők elsősorban stratégiai szemléletű urbanisztikai szemlélettel rendelkeznek majd és ismernek a kiemelkedő jó példákat a területen.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni feladat, amelyhez szóbeli bemutatás (prezentáció) és írásos anyag kapcsolódik.
Alternatívák (oktatóval egyeztetve)
Települések értékelése (4-6)
Felépítés: 1.adottságok – földrajz 2. érdekek és szereplők 3. terv(ek) kritikai értékelése
Városrégió bemutatások (4-6)
1.adottságok – földrajz 2. érdekek és szereplők 3. terv(ek) kritikai értékelése
Policy tervek, rendszerek bemutatásai:
• ESDP (1999),
• TA2020 (2011)
• Lipcsei Charta (2007)
• Guiding Principles for Sustainable Development of the European Continent (2000)
• Egyes országok tervezési rendszerének átalakulása (később pontosítandó)
• ESPON, EUKN
• egy tervezési folyamat elemzése és bemutatása
Az egyéni feladatokhoz konzulens a tárgy valamelyik oktatója

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan MA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • - Tftv (1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről1,
 • - ÉTv. (1997. évi LXXVIII. törvény: az épített környezet alakításáról és védelméről) II. fejezete és 4-6. paragrafusok.
 • - OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről)
 • - Perczel Gy: (szerk): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2003-as kiadás, ELTE Eötvös Kiadó) Fejezetek:
 • - I /1. egész (természeti alapok: 17-65);
 • - I/2.-ből (társadalmi – történeti alapok: 74 - 137)
 • - III./2.6. (Bankrendszer 454-466)
 • - IV. egész (Településrendszer, 521-561)
 • - V. egész (Regionális folyamatok, régiók, 565 – 621)
 • • Phillips, B. E. (2010) City Lights, 3rd ed. New York: Oxford University Press. Ch. 4 (pp. 105-145)
 • • Kocsis, J. B. (2000). A szuburbanizáció jelenségének főbb megközelítései a városszociológia…. Tér és társadalom, XIV 2-3:311-321.
 • • Ogy. jelentés a területi folyamatok alakulásáról és az OTK érvényesüléséről…
 • • Település hálózatfejlesztési koncepció vitaanyag
 • Meller, H. (1997) Towns, plans and society in modern Britain. Cambridge: Cambridge University Press. Ch. 3 (pp. 25-45).
 • European Planning Charter (2013)
 • European Spatial Development Perspectives (ESDP) (European Commission)
 • Territorial Agenda of the European Union 2020
 • Lipcsei Charta

Ajánlott irodalom:

 • Hall, P. (2007 eredeti: 1975) Urban and Regional Planning (egész kötet) Routledge London
 • Salamin G., Radvánszki Á., Drahos Zs. (szerk.) The Territorial State and Perspectives of the European Union, Budapest, Hungarian EU Presidency, 2011. (ISBN: nincs, az Európai Bizottság honlapján publikálva) http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/what/territorial-cohesion/ http://www.eu-territorial-agenda.eu/Reference%20Documents/updated%20Territorial%20State%20and%20Perspective%20of%20the%20EU_May_2011_FINAL.pdf
 • Salamin G , Sütő A. , Kovács F A koordinálatlan (nagy)városi terjeszkedés területszervezési kérdései Magyarországon In: Szabó Valéria, Fazekas István (szerk.) Települési környezet Debrecen, 2009. 333p. pp.203-209. (ISBN 978-963-473-336-2) http://geo.science.unideb.hu/taj/dokument/telkonf2009/kotet_TKK2.pdf
 • Salamin G , Nagy A , Sütő A A magyar településhálózat helyzete: Értékelés FALU VÁROS RÉGIÓ 3. szám, (2008) pp. 6-26 (ISSN: 1218-2613) http://www.vati.hu/files/sharedUploads/docs/FVR/fvr_2008_3.pdf
 • Salamin G A területi tervezés funkciójáról és aktuális feladatairól TERÜLETI STATISZTIKA 9. (46.) évf, 4. szám (2006.) pp. 366 – 378 (ISSN 0018-7828)
 • Guiding Principles for Sustainable Development of the European Continent (Council of Europe – CEMAT 2000) http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/cemat/VersionPrincipes/Anglais.pdf
 • Medgyesy Tamás: A városépítés útjai és tévútjai
 • Vidor Ferenc (1979) Urbanisztika – Válogatott tanulmányok
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Varga Virág, Teveli-Horváth Dorottya Eszter, Körmendy Imre József, Kocsis János Balázs, Salamin Géza

Utolsó módosítás: 2019-01-13 10:52:24


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru