Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Stratégiai tervezés, vezetés és projektmenedzsment

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Stratégiai tervezés, vezetés és projektmenedzsment
A tantárgy neve (angolul): Strategic Planning, Leadership and Projectmanagement
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a köztervezés, köztük a napjainkban uralkodó stratégiai tervezés elméletének a megismertetése és betekintést engedve e témakörök mindennapi gyakorlatába is. Tekintve, hogy a projektmenedzsmenti tevékenységek adják a legfontosabb kereteit a köztervezések lebonyolításának és a közfejlesztések végrehajtásának, átadásra kerülnek projekt szintű menedzsmenttel kapcsolatos gyakorlati ismeretek is.
Mindez általános menedzsment ismeretekkel is kiegészül, különös tekintettel a stratégiai menedzsmentre és a leadershipre.
A stratégiai köztervezési, értékelési és programozási tudnivalók a tervezéselméletek, a fejlesztési ciklusok és a döntéshozatali szintek összefüggésében kerülnek tárgyalásra. A projekt szintű menedzsmenti tudásátadás során különös hangsúlyt kap a támogatási és pályázati rendszerek áttekintése.
A tárgy keretében a fejlesztési tevékenységek környezetintegrációját biztosító eszközök is ismertetésre kerülnek, különösen a stratégiai környezeti vizsgálat.

Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlatok csoportmunka feladatainak teljesítése (szóbeli és írásbeli).

Vizsgakövetelmény: írásbeli teszt és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: A félév végi értékelés az alábbi módon áll össze
(ha valamelyik tényező 1-es érdemjegyet kapott, akkor a félév nem értékelhető):
Vizsga: 60%
Gyakorlati jegy – ezen belül
(ha valamelyik tényező 1-es érdemjegyet kapott, akkor a félév nem értékelhető):
- gyakorlati munkák dokumentációjának minősége 15%
- gyakorlati munkák órai bemutatásának minősége (felkészültség) 10%
- zárt helyi dolgozat értékelése 10%
Pluszként beszámítható:
- órai aktivitás
- átlagon felüli órai jelenlét

Tananyag leírása: • 09.07.: Bevezetés
• 09.14.: Menedzsment és vezetés
• 09.21.: Menedzsment és vezetés
• 09.28.: Menedzsment és vezetés
• 10.05.: Projektmenedzsment és jövőkutatás a stratégiaépítésben
• 10.12.: Projektmenedzsment és jövőkutatás a stratégiaépítésben
• 10.19.: Stratégiaépítés
• 10.26.: Stratégiaépítés
• 11.16.: Stratégiaépítés
• 11.23.: Stratégiaépítés
• 11.30.: Stratégiaépítés
• 12.07.: Stratégiaépítés – féléves projektfeladat beszámolója

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik az urbanisztika és területi tervezés alapvető fogalmi kereteit annak eltérő nemzetközi és hazai megközelítéseit, valamint a főbb tervtípusokat.
A hallgatók képesek eligazodni az urbanizáció, területi fejlődés és városfejlesztés aktuális témaköreiben és a különböző típusú és funkciójú tervezési folyamatokban.
Képesek területi és települési tervek értékelésére, ill. ezek elkészítésében elkészítésében részt venni, elsősorban ezek gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjainak érvényesítésére.
A tárgyat teljesítők elsősorban stratégiai szemléletű urbanisztikai tudást és ehhez kapcsolódó alapvető együttműködési készségekkel rendelkeznek. Ismernek a kiemelkedő hazai jó példákat a területen.

Félévközi ellenőrzések: aktív részvlétel órai gyakorlati munkában
aktív részvétel otthoni feladat teljesítésében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: tervdokumentum elemzés, forrástérképezés, projektmenedzsmenti módszertani eszközök használata

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND:
A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók az összes vizsgakövetelménynek eleget kell, hogy tegyenek. A gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elvégzésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön; az elvégzett munkát írásban dokumentálni (dolgozat, terjedelme 5-10 oldal) és szóban prezentálni (10 perc) kell. Ezenkívül teljesítendő az írásbeli teszt és a szóbeli vizsga is.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan MA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Órai prezentációk anyagai.

Ajánlott irodalom:

  • - Faragó László: A jövőalkotás társadalomtechnikája. Dialóg—Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 2005. 240 o.
  • - Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, 2007, 196. o.
  • - Péti Márton: a fenntartható területi tervezés & Stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemléletben. JATEPpess, Szeged, 2011
  • - Péti Márton (szerk): Kézikönyv a területi kohézióról. VÁTI, Budapest, 2009
  • - MEANS kötetetek + BME S.G: értékelési anyag
  • - PCM kézikönyv
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-26 16:50:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru