Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Városgazdaságtan és városszociológia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK11M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Városgazdaságtan és városszociológia
A tantárgy neve (angolul): Urban Economics and Sociology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a jelenkori városi és települési folyamatok társadalmi és gazdasági jellegének, dinamikájának magyar és nemzetközi szempontú bemutatása, számos esettanulmányon, példán keresztül, a hallgatókat megismertetve a tárgyhoz kötődő szociológiai és gazdasági alapfogalmakkal, módszerekkel, jelensége főbb problémaköreivel, különös hangsúlyt helyezve a jövendő karrierjük szempontjából fontos jelenségekre, megoldásokra.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása
csoportos projektfeladat
ZH

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: ZH, csoportmunka prezentáció, szóbeli/írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: Tervezett témakörök (előzetes)
1. Modernizáció, települések és környezetük
2. Urbanizációs folyamatok és értelmezésük
3. Városi kutatások módszerei
4. Városi életmód, városi közösség
5. Városirányítás
6. Város, városi formák és a tér
7. Identitás és viselkedés
8. Városok funkcióváltása
9. Slumok és gettók
10. Dzsentrifikáció
11. Szuburbanizáció
12. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a társadalmi és gazdasági folyamatok városi és térbeli vetületeit, részletesen tájékozottak városok fejlődése és alakulása szempontjából meghatározó trendek terén.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: év végi írásbeli vizsga.

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Város Tervező Társadalom. Budapest, Sík Kiadó, 2010.
 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Társadalom – Tér – Szerke-zet. Budapest: ELTE TáTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, 2009
 • • Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004
 • • Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szocioló-gia. Budapest: Typotex, 2006., 71-86
 • • Kocsis János Balázs: A szuburbanizáció jelenségének főbb elméleti megközelítései a városszocio-lógiai és más rokon tudományterületek irodalmában; Tér és Társadalom, 14. évf. (2000), 2-3, szám, pp. 311-322. Letölthető: http://www.rkk.hu/TET/2000_2-3/TET2000_2-3_02.pdf
 • • Kocsis János Balázs: Társadalom térben. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Budapest: Typotex, 2007., 95-114
 • • Kocsis János Balázs: Városok válsága és reneszánsza az ezredfordulón. Szociológiai Szemle, 2007 / 3-4 szám, pp. 183-198. Letölthető: http://www.socio.mta.hu/mszt/200734/011.pdf
 • • Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985. Budapest, Gondo-lat, 2009.
 • • Pásztor Gyöngyi: Városszociológia. Elméletek és problémák. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Ki-adó, 2006.

Ajánlott irodalom:

 • • Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999
 • • Couch, Chris et al.: Urban Regeneration in Europe. Oxford: Blackwell, 2003.
 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne (szerk.): Társadalom – Tér – Szerkezet. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE TáTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, 2008
 • • Csizmady Adrienne: A lakótelep. Budapest: Gondolat Kiadó, 2003
 • • Garreau, Joel: Edge City. Life on the New Frontier. New York: Doubleday, 1991.
 • • Gaventa, Sarah: New Public Spaces. London: Mitchel Beazley, 2006
 • • Hall, Peter: Urban and Regional Planning. London: Routledge, 1992
 • • Hall. Peter: Cities in Civilization. London: Weidenfeld & Nicholson, 1998.
 • • Lynch, Kevin: The Image of the City. Cambridge – London: The MIT Press, 1960
 • • Kocsis János Balázs (szerk.): Főutcák, üzletutcák. Budapest, L’Harmattan, 2016.
 • • Mumford, Lewis: Város a történelemben. Budapest: Gondolat, 1985.
 • • Phillips, Barbara E.: City lights. Urban-Suburban Life in the Global Society. Oxford: Oxford Univer-sity Press, 2010.
 • • Rykwert, Joseph: The Seduction of Place. The History and Future of the City. Oxford: Oxford University Press, 2000
 • • S. Nagy Katalin: A lakáskultúra története. Budapest: Balassi Kiadó, 2003
 • • Sassen, Saskia: Cities in a World Economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994
 • • Sassen, Saskia: The Global City. Princeton, Princeton University Press, 2nd ed., 2001
 • • Szelényi Iván (szerk.): Városszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973
 • • Szelényi Iván: Városi Társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.
 • • Taylor, Nigel: Urban Planning Theory since 1945. London: Sage Publications, 1998
 • • Turley, Alan C.: Urban Culture: Exploring Cities and Cultures. Upper Saddle Rive: Prentice Hall, 2004
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Kocsis János Balázs, Salamin Géza

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G 2. VgtGyakorlat2018/19/1Kocsis János Balázs, Salamin Géza
E VgtElmélet2018/19/1Salamin Géza, Kocsis János Balázs
G 1. VgtGyakorlat2018/19/1Salamin Géza, Kocsis János Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.