Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Városgazdaságtan és városszociológia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK11M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Városgazdaságtan és városszociológia
A tantárgy neve (angolul): Urban Economics and Sociology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Kocsis János Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a jelenkori városi és települési folyamatok társadalmi és gazdasági jellegének, dinamikájának magyar és nemzetközi szempontú bemutatása, számos esettanulmányon, példán keresztül, a hallgatókat megismertetve a tárgyhoz kötődő szociológiai és gazdasági alapfogalmakkal, módszerekkel, jelensége főbb problémaköreivel, különös hangsúlyt helyezve a jövendő karrierjük szempontjából fontos jelenségekre, megoldásokra.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása
csoportos projektfeladat
szemináriumi mini ZH
ZH

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: ZH-k, csoportmunka prezentáció és leadandó, szóbeli vizsga.
Végső jegy: 20% ZH, 30% csoportos munka, 15% mini ZH-k, 35% vizsga, mindegyiknek legalább elégségesnek kell lennie

Tananyag leírása: Tervezett témakörök (előzetes)
1. Városok szerepe a gazdaságban, versenyképességben
2. Modernizáció, települések és környezetük
3. Urbanizációs folyamatok és értelmezésük
4. Városi életmód, városi közösség
5. Városirányítás - governance
6. Város, városi formák és a tér
7. Identitás és viselkedés
8. Városok funkcióváltása
9. Versenyképesség, növekedés és városok
10. Marketing, helymarketing
11. Slumok és gettók
12. Dzsentrifikáció
13. Szuburbanizáció
14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint
Előadás: csütörtök 11.40-13.10 E.3.399
Gyakorlat 1: csütörtök, 09:50-11:20 C IX előadó
Gyakorlat 2: csütörtök, 13.40-15:10 E.3.330

Félév várható beosztása:
Dátum Témák, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.
Szeptember 13. Bevezetés: Városok jelentősége a gazdaságban – SG
Szeptember 20. Terepi óra: Csepel és Pesterzsébet – KJB (előadás és gyakorlatok időpontjában egyaránt)
Szeptember 27. Bevezetés, település és város, modern urbanizáció – KJB
Október 4. Növekedés, versenyképesség, városok szerepe – SG
Október 11. Városi-területi marketing – SG
Október 18. Belvárosi, átmeneti övezet, lakótelepek – KJB
Október 25. Városok szétterülése, szuburbanizáció – KJB
November 1. Őszi szünet
November 8. Dzsentrifikáció és globalizáció– KJB ZH
November 15. Térbeli governance átalakulás, városi tér gazdaságtana – SG
November 22. Városok irányítása – KJB
November 29. Tér és hely – KJB
December 6. Városrégiók – térségek különbségek a gazdasági fejlettségben Magyarországon – SG
December 13. Ingatlanfejlesztés vagy smart city – KJB /SG vendégelőadó

A vendégelőadókra való tekintettel az oktatók a változtatás jogát fenntartják.

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a társadalmi és gazdasági folyamatok városi és térbeli vetületeit, részletesen tájékozottak városok fejlődése és alakulása szempontjából meghatározó trendek terén.

Félévközi ellenőrzések: 1 félévközi ZH a gyakorlatok időpontjában, konkrét megadott szakirodalomhoz kapcsolódó esszé jellegű mini ZH-k 5 db.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Év végi írásbeli vagy szóbeli vizsga, csoportos munka és előadások erről.
Vitavezetés prezentációval gyakorlatokon: október 11-töl november 29-ig, végső prezentációk december 6 és 13, december 14-ig végső összefoglalás elkészítése

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Város Tervező Társadalom. Budapest, Sík Kiadó, 2010.
 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Társadalom – Tér – Szerkezet. Budapest: ELTE TáTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, 2009
 • • Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs: Városszociológia. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Budapest: Typotex, 2006., 71-86
 • • Kocsis János Balázs: A szuburbanizáció jelenségének főbb elméleti megközelítései a városszociológiai és más rokon tudományterületek irodalmában; Tér és Társadalom, 14. évf. (2000), 2-3, szám, pp. 311-322. Letölthető: http://www.rkk.hu/TET/2000_2-3/TET2000_2-3_02.pdf
 • • Kocsis János Balázs: Társadalom térben. In: S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Budapest: Typotex, 2007., 95-114
 • • Kocsis János Balázs: Városok válsága és reneszánsza az ezredfordulón. Szociológiai Szemle, 2007 / 3-4 szám, pp. 183-198. Letölthető: http://www.socio.mta.hu/mszt/200734/011.pdf
 • • Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985. Budapest, Gondolat, 2009.
 • • Pásztor Gyöngyi: Városszociológia. Elméletek és problémák. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2006.
 • • Palotai D. – Virágh B. Szerk. Versenyképesség és Növekedés (2016., Budapest). A köteten belül az alábbi részek: 17-21, 261-317; 27-130; 381-461; 468-486; 488-529. oldalak.
 • • Salamin G., Lengyel I., Gutpintér J. Regionális különbségek a gazdasági növekedésben Magyarországon In: Palotai D – Virág B. (szerk.) Versenyképesség és növekedés – Út a fenntartható gazdasági felzárkózáshoz 831 p. Magyar Nemzeti Bank, Budapest 2016. pp. 321-381.
 • • További, a gyakorlathoz előzetesen kiadott irodalmak.

Ajánlott irodalom:

 • • Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999
 • • Chen, X. – Orum, A. M. – Paulsen, K. E.: Introduction to Cities. Chichester: Wiley-Blackwel, 2007
 • • Couch, Chris et al.: Urban Regeneration in Europe. Oxford: Blackwell, 2003.
 • • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne (szerk.): Társadalom – Tér – Szerkezet. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE TáTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, 2008
 • • Csizmady Adrienne: A lakótelep. Budapest: Gondolat Kiadó, 2003
 • • Csizmady Adrienne - Husz Ildikó (szerk.): Településszociológia. Szöveggyűjtemény. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004
 • • Garreau, Joel: Edge City. Life on the New Frontier. New York: Doubleday, 1991.
 • • Gaventa, Sarah: New Public Spaces. London: Mitchel Beazley, 2006
 • • Hall. Peter: Cities in Civilization. London: Weidenfeld & Nicholson, 1998.
 • • Lynch, Kevin: The Image of the City. Cambridge – London: The MIT Press, 1960
 • • Kocsis János Balázs (szerk.): Főutcák, üzletutcák. Budapest, L’Harmattan, 2016.
 • • Mumford, Lewis: Város a történelemben. Budapest: Gondolat, 1985.
 • • Phillips, Barbara E.: City lights. Urban-Suburban Life in the Global Society. Oxford: Oxford University Press, 2010.
 • • Rykwert, Joseph: The Seduction of Place. The History and Future of the City. Oxford: Oxford University Press, 2000
 • • Salamin, Géza (szerk.) Cities in action reflecting global economic challenges and technological trends with special reference to the smart city concept [Városi válaszok a globális gazdasági kihívásokra és technológiai trendekre különös tekintettel az intelligens városok modelljére]
 • • Salamin, Géza – Kohán, Zoltán – Dobozi, Eszter – Péti, Márton (szerk.) Climate-friendly cities: a handbook on the tasks and possibilities of European cities in relation to climate change. Budapest: Ministry of Interior, Hungary; VÁTI, 2011. 268 p.Budapest: Hungarian Society for Urban Planning [Magyar Urbanisztikai Társaság], 2015. 151 p.S. Nagy Katalin: A lakáskultúra története. Budapest: Balassi Kiadó, 2003
 • • Sassen, Saskia: Cities in a World Economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1994
 • • Sassen, Saskia: The Global City. Princeton, Princeton University Press, 2nd ed., 2001
 • • Szelényi Iván (szerk.): Városszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1973
 • • Szelényi Iván: Városi Társadalmi egyenlőtlenségek. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.
 • • Taylor, Nigel: Urban Planning Theory since 1945. London: Sage Publications, 1998
 • • Turley, Alan C.: Urban Culture: Exploring Cities and Cultures. Upper Saddle Rive: Prentice Hall, 2004
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-13 12:10:08

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru