Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Tantárgy adatlap

Gazdasági és környezeti jog

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK14M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági és környezeti jog
A tantárgy neve (angolul): Economic and Environmental Law
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező REKO mesterszakon
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kocsis Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a szükséges alapfogalmak segítéségével általános bevezetést nyújt a jog társadalmi szerepébe, működésébe, majd áttekinti a polgári jog főbb területeit (személyek, szerződések, felelősség). Ezt követően általánosan áttekinti a környezeti jog területét, mellyel lehetőség nyílik eligazodni a környezet jogi szabályozásában. Bemutatja a joganyag jelentőségét, tisztázza a környezetszennyezésekért való felelősséget. Végül egy speciális szabályozási terület, a hulladékgazdálkodás kerül bemutatásra.

Évközi tanulmányi követelmények: Egy önállóan, írásban, egy hetes határidővel megoldandó feladat a polgári jog témaköréből; valamint egy feladat megoldása környezeti jog témaköréből.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 13 kérdéses, négyválasztós írásbeli teszt
Az írásbeli vizsga kiváltható az évközi tanulmányi követelmények hiánytalan teljesítése és az órai munka alapján az oktatók által megajánlott jeggyel.

Tananyag leírása: 1-2. hét: Általános bevezetés: társadalom és jogrendszer, jogalany és jogviszony, jogforrástan (magyar és európai), jogszabálytan
3-4. hét: Társasági jog (alapítás, működés, megszüntetés)
5-6. hét: Általános szerződési jog (a szerződés megkötése, érvényessége, hatálya, megszegése, megszüntetése)
7. hét: Deliktuális felelősség (jogellenes magatartás, szubjektív és objektív felelősség, kár, kártérítés)
8. hét: Környezetvédelem/környezetjog kialakulása, alapfogalmai, fenntartható fejlődés
9. hét:Környezetjog elvei és jelentőségük (Megelőzés, - elővigyázatosság,- forrásnál való fellépés elve, társadalmi részvétel, együttműködés elve, szennyező fizet elve)
10. hét: Az Európai Unió környezetjoga (általános bemutatás, főbb funkciói, alapító szerződések, EU jelentősége a környezetjogban)
11. hét:A környezetjog szabályzási módszere I. (közigazgatás rövid bemutatása, jelentősége; a megelőzést szolgáló, hagyományos eszközök)
12. hét:A környezetjog szabályozási módszere II. (gazdasági alapú szabályozás, a gazdasági eszközök)
13. hét:Felelősség a környezetszennyezésért (milyen felelősségre vonási rendszerek léteznek, különböző jogági (közigazgatási jogi-, polgári jogi-, büntető jogi) felelősségek működésének és lényegének bemutatása)
14. hét:Környezetjog egyes szabályozási területei (különbség az általános szabályok és a speciális szabályok között, egy szabályzási terület bemutatása; a jelentőségére tekintettel a hulladékgazdálkodás jogszabályi környezetének rövid bemutatása)

Órarendi beosztás: Péntek, 15.30-17.00

Kompetencia leírása: A hallgató képes felismerni a gazdaságban jelentkező jogi problémákat, képes azokat – szükség szerint – jogász közreműködésével értelmezni; képes a saját gazdasági érdekeinek jogi vetületeit beazonosítani. A hallgató képes a felmerülő, környezettel kapcsolatos jogi problémák felismerésére, azokat – szükség szerint – jogász közreműködésével értelmezni, megoldásokat keresni. Képes felismerni és felmérni magatartásának/tevékenységének környezeti jogi vetületeit.

Félévközi ellenőrzések: Nincsenek.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Polgári jogból és környezeti jogból is egy-egy önállóan megoldandó, írásbeli házi feladat.

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan (REKO) mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Sáriné Simkó Á. (szerk.): Üzleti jog, hvg-orac, Budapest, 2014;
  • Bándi Gyula: Környezetjog, Budapest, Szent István Társulat, 2014
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-01-23 14:42:19

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.