Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Qulitative Stategic Regional Planning and Analysing Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus küldetése megismertetni a hallgatókkal a kvalitatív elemzési és tervezési módszerek (pl. interjúzás, reprezentatív kérdőívezés, SWOT analízis, csoportdinamika) szerepét, indokoltságát, jelentőségét és reprezentativitását, ezzel együtt fontos feladata a kritikai gondolkodás megalapozása. Az ismertetett módszertanok és eszközök a fejlesztéspolitikai, a területi és környezeti értékelés során egyaránt alkalmazhatók. A kurzus a gyakorlati ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt azzal, hogy a hallgatók az előadásokon bemutatásra kerülő módszereket saját feladataikban kell, hogy alkalmazzák.
A kurzus során egy, a hallgatókkal közösen kiválasztott térség feldolgozásán keresztül ismerkednek meg a hallgatók az elsősorban a településfejlesztést, településtervezést segítő társadalomtudományi kutatások különféle kvalitatív módszereivel (dokumentumelemzés, résztvevő megfigyelés, terepkutatás, szakértői interjú, fókuszcsoport, mentális térképezés, stb.), és ezek ötvözésének lehetőségeivel. A félév során a hallgatók kiscsoportokban gyűjtenek adatokat az adott területről, problémáról valamely technika segítségével.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása
csoportos projektfeladatok
ZH

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: ZH, csoportmunka prezentáció, szóbeli/írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: Tervezett témakörök
• Tervezési, stratégiaalkotási megközelítések módszertani szükséglete
• Szakirodalom kutatási módszertan
• A tervezési folyamatok előkészítése
• Kérdőívszerkesztés és interjúzás alapjai
• A közösségi tervezés alapmodellje
• Helytermék tervezési modell
• Csoporttechnikák
• Helyzetelemzés eszközei
• Vizualizálási technikák

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurzus elsősorban készségeket kíván fejleszteni. A tárgyat teljesítő hallgatók képesek tervezési, stra-tégiaalkotási folyamatokban a team munkát koordinálni, biztosítani a moderációt.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: év végi írásbeli vizsga

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Sain M. (2010): Területfejlesztési füzetek 1.: Segédlet a közösségi tervezéshez. (Váti, Budapest)
  • Letenyei László: Településkutatás, Budapest, L'Harmattan, 2005.
  • Letenyei László (szerk.): Településkutatás szöveggyűjtemény, Budapest, L'Harmattan, 2005.
  • Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 2003. 4. 9. 10. fejezet és C függelék

Ajánlott irodalom:

  • Whyte, William Foote (1999 [1955]): Utcasarki társadalom. Budapest, Új Mandátum, különösen: 327-408.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Salamin Géza,

Utolsó módosítás: 2017-01-27 21:47:03

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Salamin Géza,
G1Gyakorlat2018/19/2, Salamin Géza
G2Gyakorlat2018/19/2, Salamin Géza


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.