Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Qulitative Stategic Regional Planning and Analysing Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: 
A kurzus küldetése megismertetni a hallgatókkal kvalitatív elemzési és tervezési módszerek (pl. interjúzás, kérdőíves felmérés, csoportdinamika) szerepét, indokoltságát, jelentőségét és reprezentativitását, ezzel együtt fontos feladata a kritikai gondolkodás megalapozása. Az ismertetett módszertanok és eszközök a fejlesztéspolitikai, a területi és környezeti értékelés során egyaránt alkalmazhatók.
A kurzus a gyakorlati ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt azzal, hogy a hallgatók az előadásokon bemutatásra kerülő módszereket saját feladataikban kell, hogy alkalmazzák.
A kurzus során egy, a hallgatókkal közösen kiválasztott térség feldolgozásán keresztül ismerkednek meg a hallgatók az elsősorban a településfejlesztést, településtervezést segítő társadalomtudományi kutatások különféle kvalitatív módszereivel (dokumentumelemzés, résztvevő megfigyelés, terepkutatás, szakértői interjú, fókuszcsoport, mentális térképezés stb.), és ezek ötvözésének lehetőségeivel. A félév során a hallgatók adatokat gyűjtenek az adott területről, problémáról valamely technika segítségével.

Évközi tanulmányi követelmények: • szemináriumi részvétel, előadások látogatása is ajánlott
• gyakorlati órákon aktív órai munka az instrukciók szerint
• egyéni és csoportos projektfeladatok


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: 
Az alábbi három feladatra kapott érdemjegy súlyozott átlaga:
• ZH (30%)
• Prezentáció (30%)
• Kutatási eredmények összefoglaló dolgozata (40%)
2-es szintet mindegyikben el kell érni!

Tananyag leírása: 
Tervezett témakörök
• Tervezési, stratégiaalkotási megközelítések módszertani szükséglete
• A közösségi tervezés alapmodellje
• Szakirodalom kutatási módszertan
• Kérdőívszerkesztés és interjúzás alapjai
• Adatfeldolgozás alapjai
• Helytermék tervezési modell
• Tervezési csoporttechnika
• Helyzetelemzés eszközei
• Vizualizálás-prezentáció
• Gyakorlatok

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 
A kurzus elsősorban készségeket kíván fejleszteni. A tárgyat teljesítő hallgatók képesek tervezési, stratégiaalkotási folyamatokban kvalitatív adatgyűjtésre és feldolgozásra, képesek team munkához moderációt biztosítani, készségszinten ismernek alapvető tervezési eszközöket.

Félévközi ellenőrzések: évközi ZH, csoportban és egyénileg megoldandó feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Kiadott PPT-k
  • • Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 2003. 4. 9. 10. fejezet és C függelék
  • • Sain M. (2010): Területfejlesztési füzetek 1.: Segédlet a közösségi tervezéshez. (Váti, Budapest)
  • • Letenyei László: Településkutatás, Budapest, L'Harmattan, 2005.

Ajánlott irodalom:

  • Whyte, William Foote (1999 [1955]): Utcasarki társadalom. Budapest, Új Mandátum, különösen: 327-408.
  • Whyte, William H. (1988): City: Rediscovering the Center. Philadelphia: Univesity of Pennsylvania Press.
  • Letenyei László (szerk.): Településkutatás szöveggyűjtemény, Budapest, L'Harmattan, 2005.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Varga Virág, Salamin Géza, , Kocsis János Balázs, Teveli-Horváth Dorottya Eszter

Utolsó módosítás: 2019-02-13 18:42:37


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru