Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Városföldrajz és globális városok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Városföldrajz és globális városok
A tantárgy neve (angolul): Urban Geography and Global Cities
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a városföldrajz szemléletének és legfontosabb eredményeinek bemutatása, különös tekintettel ennek nemzetközi aspektusaira. A tantárgy keretében a hallgatók bevonásával kerülnek megismerésre a legfontosabb globális jelentőségű városok.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása ajánlott

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga.

Tananyag leírása: 
I.) Bevezetés
- a városok kialakulása, helyi és helyzeti energiák
II.) Nemzetközi városföldrajz
- hasonlóságok és különbözőségek a Globális Dél és a Globális Észak urbanizációs folyamatai között
- a Globális Dél urbanizációs folyamatai, városszerkezeti modellek (afrikai város, latin-amerikai város, arab város, indiai város, indonéz város, kínai város)
- a Globális Észak urbanizációs folyamatai, városszerkezeti modellek (európai város, észak-amerikai város, japán város, orosz város)
III.) A globális város, mint városföldrajzi jelenség
- globális városok a Földön (esettanulmányok )
IV.) Magyarország településhálózata

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a városföldrajz alapvető modelljeit és eredményeit, a városok fejlődését alakító térbeli folyamatok főbb folyamatait. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió és a világ nagyvárosainak jellegzetességeiről, globális szerepeiről.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: év végi szóbeli vizsga

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Enyedi Gy. (2012): Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Kovács Z. (2010): Népesség és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
 • Pacione, M. (2011): Urban Geography: A Global Perspective. Routledge, London – New York.

Ajánlott irodalom:

 • Brunn, S. D. – Hays-Mitchell, M. – Zeigler, D. J. (2008): Cities of the World: World Regional Urban Development (4th Edition.). Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.
 • Drakakis-Smith, D. (2000): The Third World City. Methuen, London.
 • ENSZ Habitat (2008): State of the World’s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide Cities / UN-HABITAT. Earthscan Publications Ltd, London
 • Gregory et al. (2009): Dicitionary of Human Geography – kapcsolódó cikkei
 • Marcuse, P. – van Kempen, R. (eds.)(2000): Globalizing Cities: A New Spatial Order? Blackwell Publishing, Oxford.
 • Rechnitzer J. (2004): A városhálózat és a régiók formálódása. Magyar Tudomány, 2004/9 978. o.
 • Rechnitzer J. (2007): Regionális központok és regionális fejlődés. Magyar Tudomány, 2007/06 692. o.
 • Salamin, G. – Radvánszki, Á. – Nagy, A. (2008): A magyar településhálózat helyzete: Értékelés. FALU VÁROS RÉGIÓ 3 pp. 6-26. , 21 p. (2008). https://regionalispolitika.kormany.hu/download/d/e1/31000/FVR_2008_3_NTH.pdf
 • Taylor, P. J. (2004): World City Network: A global urban analysis. Routledge, London – New York.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Lieszkovszky József Pál, Salamin Géza

Utolsó módosítás: 2019-01-03 12:00:23

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Lieszkovszky József Pál, Salamin Géza


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru