Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Városföldrajz és globális városok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Városföldrajz és globális városok
A tantárgy neve (angolul): Urban Geography and Global Cities
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a városföldrajz szemléletének és legfontosabb eredményeinek bemutatása, különös tekintettel ennek globális aspektusaira. A tantárgy keretében a hallgatók bevonásával kerülnek megis-merésre a legfontosabb globális jelentőségű városok.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli/írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: A városföldrajz tárgya, fejlődése
A város fogalma, várostípusok
Városok kialakulása, Helyi és helyzeti energiák
Az urbanizáció története
Az urbanizáció napjainkban,
A városok belső szerkezete és életjelenségei (a városi funkciók változása)
Városrangsorok
Urbanizáció a harmadik világban
Urbanizációs válság Afrikában
Az EU városai, városhálózata és annak kihívásai
Magyarország településhálózata

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a városföldrajz alapvető modelljeit és eredményeit, a városok fejlődését alakító térbeli folyamatok főbb folyamatait. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek az Európai Unió és a világ nagyvárosainak jellegzetességeiről, globális szerepeiről.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: év végi írásbeli vizsga

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kovács Zoltán (2010): Népesség és településföldrajz. 140-202. o.
  • Michael Pacione (2005): Urban Geography – A Global Perspective. 30-38. o.

Ajánlott irodalom:

  • • Gregory et al. (2009): Dicitionary of Human Geography – kapcsolódó cikkei
  • • Rechnitzer János (2004): A városhálózat és a régiók formálódása. Magyar Tudomány, 2004/9 978. o.
  • • Rechnitzer János (2007): Regionális központok és regionális fejlődés. Magyar Tudomány, 2007/06 692. o.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-01-27 21:59:26

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.