Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Fejlesztéspolitikai menedzsment és programozás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejlesztéspolitikai menedzsment és programozás
A tantárgy neve (angolul): Development Policy Management and Programming
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében a fejlesztéspolitika áttekintésére kerül sor. A hallgatók a fejlesztéspolitikai és stratégiai köztervezés módszertanának elsajátításának keretében megtanulják, hogyan kell megtervezni, elkészíteni, végrehajtani és értékelni a fejlesztési programokat és más terveket. Ezeken túl a környezetintegrációs eszközök is ismertetésre kerülnek (pl. stratégiai környezeti vizsgálat).

Évközi tanulmányi követelmények: órai gyakrolati munka és/vagy otthoni feladat teljesítéséről beszámolás

E tárgy érintett a 2018/19-es tanév intenzív heti oktatásában. Az intenzív héten a tárgy keretében az órarendi kontaktóráktól eltérő rendben személyes jelenlétet igénylő foglalkozásokra kerül sor: terepgyakorlatra és/vagy intenzív kontaktalkalomra. A szorgalmi időszak elején a tantárgyfelelős tájékoztatást ad a tárgy intezív heti foglalkozásainak rendjéról. Azon hallgatók számára, akik igazolt módon nem tudnak megjelenni a tárgy intenzív heti személyes jelenlétet igénylő foglalkozásain, pótlásként lehetőség nyílik személyes jelenlétet nem igénylő külön feladatot elvégezni, szintén a tantárgyfelelős tájékoztatásának megfelelően. Amennyiben e tárgy hallgatója ugyanabban a szemeszterben igazolt módon részt vesz a szakja egy másik kötelező tárgyának intenzív heti foglalkozásán, akkor e tágy intenzív heti foglalkozásain nem kell részt vennie vagy külön feladatot nem kell tejesítenie.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: előadás: szóbeli vagy írásbeli vizsga
gyakorlat: órai gyakrolati munka és/vagy otthoni feladat teljesítéséről beszámolás

Tananyag leírása: 1. Bevezetés, alapfogalmak (fejlesztéspolitika, programozás, köztervezés, tervezés, értékelés, kohéziós politika, területpolitika)
2. Hazai fejlesztéspolitikai és területpolitikai rendszerek céljai, fejlesztési irányai
3. Európai Unió Kohéziós Politikai céljai, fejlesztési irányai, eszköz és intézményrendszere, eljárásai
4. A fejlesztéspolitikai tervezés tartalmi-módszertani jogszabályi háttere, különös tekintettel a terület vonatkozású fejlesztéspolitikai tervezésre
5. Programozás módszertani kérdések
6. Programmenedzsment és fejlesztéspolitikai végrehajtás
7. Fejlesztéspolitikai monitoring rendszerek és területmonitoring
8. Fejlesztéspolitikai értékelések (módszertan és típusok), különös tekintettel a programértékelésekre
9. Stratégiai környezeti vizsgálatok
10. Tervezési-értékelési projektek menedzselése

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A fejlesztésipolitikai programozási módszertan elméleti és gyakorlati vonatkozásainak elsajátítása, különös tekintettel a területi fejlesztéspolitikai gyakorlatokra. A legfontosabb Magyarországon működő programozási rendszerek áttekintése. A teljes fejlesztési ciklusra való kitekintéssel: tervezés, végrehajtás, értékelés.

Félévközi ellenőrzések: órai gyakorlati munka és/vagy otthoni feladat teljesítéséről beszámolás

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: félév végi vizsga

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • az órai prezentációk anyaga
 • Péti Márton (szerk): Kézikönyv a területi kohézióról. VÁTI, Budapest, 2009 (egyes fejezetek)

Ajánlott irodalom:

 • Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák, Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs
 • Salamin, G. et al. (2014): Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és a 2005-ös országos területfejlesztési koncepció érvényesítésének tapasztalatai. Falu Város Régió 20:(1) pp. 5-24. (2014)
 • Péti, M. et al. (2014): A 2014-2020-as európai uniós finanszírozású programidőszak tervezési folyamatairól. Falu Város Régió 20:(1) pp. 25-28. (2014)
 • Péti, M. (2014): A területfejlesztés és gazdaságfejlesztés megújításának újabb lépése: Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014–20. Falu Város Régió 20:(2) pp. 12-23. (2014)
 • Europa 2020 Stratégia
 • Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)
 • 5th Cohesion Report (EU) 2010; 6th Cohesion Report (EU) 2014
 • Territorial State and Perspectives of the EU 2011
 • 2012. évi OGY elé terjesztve: Jelentés a területi folyamatokról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről
 • Magyarország Partnerségi Megállapodás 2014-20 az európai uniós fejlesztési források felhasználására
 • Péti, M. (2011): A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében & stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemlélettel. Szeged: JATEPress, 2011. 207 p. (Földrajzi tanulmányok; 7.) (ISBN:978-963-315-024-5)
 • 2014-20-as időszakra szóló EU ERFA, ESZA, KA, EMVA és közös rendelet
 • Területfejlesztési tv.; 2009/218-as Korm.rend; 2010-es területi monitoring Korm. Rend.
 • EU MEANS kötetek
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Csécsi Dávid, Dr. Péti Márton, Dr. Szabó Mátyás, Lieszkovszky József Pál

Utolsó módosítás: 2019-01-13 10:57:14


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru