Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Local and Rural Economic Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus küldetése a helyi gazdaságfejlesztés és regionális gazdaságtan összefüggései, valamint a külső és belső erőforrásokra épülő eltérő területi gazdasági stratégiák megismertetése a hallgatókkal. Ezeken túl előkerülő lényeges téma a térségi fenntarthatóság, a helyi gazdaságfejlesztési irányzatok és „ágazatok”, az autonóm gazdasági rendszerek kérdése, ami sok esetben esettanulmányokon keresztül kerül bemutatásra.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása ajánlott

Vizsgakövetelmény: Írásbeli teszt és szóbeli vizsga (az előadások anyagai alapján).

Az értékelés módszere: Vizsga
Pluszként beszámítható, az értékelést pozitív irányba eltérítő tényezők:
- órai aktivitás
- átlagon felüli órai jelenlét
Pluszként beszámítható, az értékelést negatív irányba eltérítő tényezők:
- kötelező alkalmakon való megjelenés hiánya

Tananyag leírása: - Bevezetés – vidékfejlesztés és vidékföldrajz
- A helyi gazdaságfejlesztés elméletei, belső erőforrásokra épülő fejlesztési logikák (autonóm térség, körkörös gazdaság)
- A helyi gazdaságfejlesztés megjelenése a tervezésben és a fejlesztésben
- Helyi gazdaságfejlesztés a gyakorlatban, jó példák bemutatása
- Az EU Agrárpolitikája és a vidékfejlesztés
- Hazai vidékfejlesztési tervezési rendszerek, egyes stratégiák és programok
- Vidékfejlesztés magyarországi intézményrendszere
- Az ún. vidékies térségek hivatalos lehatárolása

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A vidékfejlesztés elméleti kereteinek, szabályozási környezetének és gyakorlati feladatainak megismerése.

Félévközi ellenőrzések: kötelező félévközi ellenőrzések nincsenek, azonban a hallgatók aktív órai munkával, esettanulmányok megoldásával, fakultatív prezentációval segíthetik a tárgy minél sikeresebb abszolválásának esélyét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: felév végi vizsga

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND:
A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók a gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elkészítésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön; az elvégzett munkát írásban dokumentálni kell (dolgozat, terjedelem 5-10 oldal). A szóbeli vizsga (javítás lehetősége) lehetőségként így is adott.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Helyi gazdaságfejlesztés: Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok . 192 p. Budapest: VÁTI Kht. TFI, 2010. pp. 7-11. (Területfejlesztési Füzetek; 2.) (ISBN:978-963-7380-21-1)
  • Handlerné Makkos Dalma – Ónodi Zsolt – Schwertner János (2012): „Kincs, ami nincs – Esettanulmány, mint módszer a helyi gazdaság-fejlesztési kezdeményezések értékelésében és tervezésében. Falu Város Régió. 1-2. sz., 25-31. o.
  • Péti Márton, Czene Zsolt, Csizmár Orsolya, Gálóczi Balázs, Petrás Ferenc, Szabó Balázs (2012): Helyi gazdaságfejlesztési perspektívák a fejlesztéspolitikában. in: FALU VÁROS RÉGIÓ 19:(1-2) pp. 87-91. (2012)

Ajánlott irodalom:

  • Csatári B: A magyarországi vidékiségről, annak kritériumairól és krízisjelenségeiről, TERÜLETI STATISZTIKA 7(44): (6) pp. 532-543.
  • Térségileg integrált fejlesztések. Budapest: VÁTI, 2012. 104 p. (Területfejlesztési Füzetek; 3.) (ISBN:978-963-7380-31-0)
  • Segédlet a közösségi tervezéshez. Budapest: VÁTI, 2010. 92 p. (Területfejlesztési Füzetek; 1.) (ISBN:978-963-7380-17-4)
  • Péti, M (szerk.) (2009): Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM-VÁTI 2009, Budapest
  • Rechnitzer J. (1998): Területi stratégiák, Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs
  • Salamin Géza, Kígyóssy Gábor, Borbély Mátyás, Tafferner Bálint, Szabó Balázs, Tipold Ferenc, Péti Márton (2014): Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció és a 2005-ös országos területfejlesztési koncepció érvényesítésének tapasztalatai. in: FALU VÁROS RÉGIÓ 20:(1) pp. 5-24. (2014)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Szabó Mátyás, Dr. Péti Márton

Utolsó módosítás: 2018-12-20 16:43:11

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Szabó Mátyás, Dr. Péti Márton


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru