Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Integrált európai stratégiák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK24M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Integrált európai stratégiák
A tantárgy neve (angolul): Integrated European Strategies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy óráin olyan, Európában aktuális és releváns stratégiai kérdések kerülnek elő, amelyek a hagyományos ágazati megközelítéseken túllépve tematizálják időről-időre az európai politikaformálást és a közbeszédet, gyakran horizontális célkitűzésekben csapódnak le. Ide tartozik a fenntartható fejlődés integrációja, a klímaváltozás megelőzése illetve annak következményeihez való adaptáció, az esélyegyenlőség és demográfia (különös tekintettel a roma és migrációs politikákra), a pénzügyi válságkezelés, és a területi kohézió gondolatköre.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása

Vizsgakövetelmény: Írásbeli teszt és szóbeli vizsga (az előadások anyagai alapján).

Az értékelés módszere: Vizsga
Pluszként beszámítható, az értékelést pozitív irányba eltérítő tényezők:
- órai aktivitás
- átlagon felüli órai jelenlét
Pluszként beszámítható, az értékelést negatív irányba eltérítő tényezők:
- kötelező alkalmakon való megjelenés hiánya

Tananyag leírása: 1. bevezetés, fogalmak tisztázása (stratégia, ágazati stratégia, területi stratégia, ernyőstratégia, keretstratégia, komplex program, integrált politikák)
2. integrált stratégiák jövőkutatási megalapozása
3. oktatáspolitikák az EU-ban
4. humánpolitikák szerveződése az EU-ban
5. klímaadaptációs megfontolások
6. területi kohézió
7. városfejlesztési politikák

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A kurrens, egyes szűkebb ágazati kompetenciákon túlmutató stratégiai irányok megismerése hazai és európai szinten.

Félévközi ellenőrzések: kötelező félévközi ellenőrzések nincsenek, azonban a hallgatók aktív órai munkával, esettanulmányok megoldásával, fakultatív prezentációval segíthetik a tárgy minél sikeresebb abszolválásának esélyét

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Félév végi vizsga

KEDVEZMÉNYES TANULMÁNYI REND:
A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók a gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elkészítésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön; az elvégzett munkát írásban dokumentálni kell (dolgozat, terjedelem 5-10 oldal). A szóbeli vizsga (javítás lehetősége) lehetőségként így is adott.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan Mesterszak (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • az órai prezentációk anyaga
 • Péti, M (szerk.) (2009): Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM-VÁTI 2009, Budapest

Ajánlott irodalom:

 • - Salamin, G. – Ritz, J. (szerk) (2010): Kézikönyv az EU területi Agendájának hazai érvényesítéséről. NFGM-VÁTI 2010, Budapest
 • - Péti, M (szerk.) (2009): Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM-VÁTI 2009, Budapest
 • - Péti, M. (2011): A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében & stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemlélettel. Szeged: JATEPress, 2011. 207 p. (Földrajzi tanulmányok; 7.) (ISBN:978-963-315-024-5)
 • - Budapest Communiqué on European urban areas… 2011
 • - TA2020 - Territorial Agenda of the EU 2020
 • - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014)
 • - Magyarország Partnerségi Megállapodás 2014-20 az európai uniós fejlesztési források felhasználására
 • - A Handbook on Participatory Policy Coordination with a special focus on territorial policies and territorial monitoring of policies, Budapest: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 2014 (e-book) (ISBN 978-963-89809-3-9)
 • - Kelenné Török Lívia (szerk.): Demográfiai kézikönyv a csökkenő népességű régiók infrastrukturális (köz)kiadásainak kezeléséről. Budapest: Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014.
 • - Salamin Géza; Kohán Zoltán; Dobozi Eszter; Péti Márton (szerk.): Climate-friendly cities: a handbook on the tasks and possibilities of European cities in relation to climate change. Budapest, BM, 2011, 268 p.
 • - Belügyminisztérium (2011): Az európai demográfiai folyamatok hatása
 • - a városfejlődésre Összefoglaló tanulmány, Budapest, 2011
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-26 16:53:04

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru