Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Budapest és nagyvárosok földrajza és fejlődése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK25M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Budapest és nagyvárosok földrajza és fejlődése
A tantárgy neve (angolul): Economy, society and geography of Budapest
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy célja a fontosabb magyar városok fejlődésének, földrajzának részletes megismerése és elemzé-se, fejlődési irányaiknak, sajátosságaiknak azonosítása.

Évközi tanulmányi követelmények: órák látogatása
csoportos projektfeladat
ZH

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: ZH, csoportmunka prezentáció, szóbeli/írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: Tervezett témakörök (előzetes)
1. Budapest és környékének földrajza
2. Dunántúli nagyvárosok földrajza
3. Észak-magyarországi nagyvárosok földrajza
4. Alföldi nagyvárosok földrajza
5. Budapest fejlődése a kiegyezésig
6. Nagyvárossá válás társadalmi és gazdasági tényezői
7. Vidéki nagyvárosaink a modernizációban
8. Budapest a két világháború között
9. Nagyvárosok a két világháború között
10. Szocialista városfejlődés
11. Szocialista Budapest
12. A rendszerváltozás hatása a városi térre
13. Az EU csatlakozás hatása nagyvárosainkra

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgyat teljesítő hallgatók ismerik a nagyobb magyarországi városok és agglomerációk fejlődését meg-határozó földrajzi, társadalmi és kulturális tényezőket, részletesen tájékozottak városok fejlődése és alakulása szempontjából meghatározó trendek terén.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: év végi írásbeli vizsga.

Szak neve: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1999
  • • Kocsis János Balázs: Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985. Budapest, Gondo-lat, 2009.

Ajánlott irodalom:

  • • Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 1945-1990. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1998
  • • Preisich Gábor: Budapest városépítésének története Buda visszavételétől a II. világháború végé-ig. 2. átdolgozott kiadás. Budapest: Terc, 2004
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru