Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Vidékföldrajz és vidékfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Vidékföldrajz és vidékfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Rural Geography and Rural Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeneyné Varga Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: A ruralitás különböző értelmezéseinek, a rurális térségek sajátos problémáinak, a vidék régi és új fejlődési tendenciáinak bemutatásával, valamint a helyi fejlesztések fogalmi és gyakorlati rendszerének feltárásával a hallgatók felkészülésének elősegítése a vidéki térségek fejlesztésében vállalt kezdeményező, döntéshozó és operatív feladatok ellátására.

Évközi tanulmányi követelmények: –

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga: elméleti kérdések az előadások anyagából (100%). A felkészüléshez elsősorban az órai jegyzet ajánlott.

Az értékelés módszere: Az szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A vidék értelmezése, vidéktudományok, vidékkutatások, vidékképzetek
2. A vidéki térségek fejlődésének történeti áttekintése
3. A vidéki társadalom népességföldrajzi jellemzői
4. Változó falvaink: falutipológiák, magyar vidéki térségtípusok változása
5. A vidéki térségek helyzete a szocialista évtizedekben
6. A magyar vidék néhány jellemző térfolyamata és konfliktusainak összefüggései, fejlesztési térkategóriák – a fejlesztéspolitika területi dimenziói
7. A vidékfejlesztés elméleti kérdései
8. A vidéki térségek előtt álló globális kihívások
9. Vidékpolitikák
10. Vidékpolitika Magyarországon
11. A vidékfejlesztés stratégiai területei
12. Fejlesztéspolitikai kihívások I.: Aprófalvas térségeink vidékfejlesztési tapasztalatai
13. Fejlesztéspolitikai kihívások II.:LHH-s térségek Magyarországon

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók vidékkel, a vidéki élettel, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos rendszerezett háttér ismereteinek fejlesztése a gyakorlati vidékfejlesztésben történő tevékenységük megalapozásához.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Társadalomtudományi és Nemzetközi Kacsolatok Kar alapszakjai (BSc/BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag
 • CSATÁRI B. 2013: Vidékföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 71–87. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1145/1/gazdasagfoldrajz_2013.pdf
 • G. FEKETE É. 2013: Integrált vidékfejlesztés. – Miskolc: Miskolci Egyetem 178 p. – http://gtk.uni-miskolc.hu/files/5017/Integrált%20vidékfejlesztés.pdf

Ajánlott irodalom:

 • ÁNGYÁN J. 2002: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás. – Budapest: Agroinform Kiadóház
 • BÁLINT J. – JUHÁSZ M. – KATONÁNÉ KOVÁCS J. – NAGY G. (szerk) 2007: Vidékfejlesztés, vidékfejlesztés intézményrendszere. – Debrecen: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 212 p. ISBN: 9639732162 – http://www.hvtk.hu/regi/doc/konyv_hvtk.pdf
 • BELUSZKY P. – SIKOS T. T. (szerk) 2011: Változó falvaink. – Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 360 p. ISBN: 9630589949
 • BUDAY-SÁNTHA A. 2001: Agrárpolitika – Vidékpolitika – A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó
 • CZIBERE I. – KOVÁCH I. (szerk) 2013: Fejlesztéspolitika – Vidékfejlesztés. – Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 317 p. ISBN: 9633183373
 • CSITE A. – KOVÁCH I. 1995: Posztszocialista átalakulás Közép- és Kelet-Európa rurális társadalmaiban. – Szociológiai Szemle (2) pp. 49–72.
 • CSITE A. 2005: Reménykeltők – Politikai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben 1990–2002 között. – Századvég Kiadó
 • ELEK S. – NEMES G. 2000: Az agrárpolitika és a vidékfejlesztés néhány összefüggése. – Európai Tükör, Műhelytanulmányok 76
 • G. FEKETE É. 1999: Bevezetés az alulról vezérelt vidékfejlesztés elméletébe és módszertanába. – Szolnok: PHARE- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola
 • G. FEKETE É. 2001: Együtt! De hogyan? – Innovációk a kistérségi fejlesztésekben. – Pécs–Miskolc: MTA RKK
 • GLATZ F. 2005: A vidéki Magyarország jövője – Vitaanyag. – Ezredforduló (1–2) pp. 3–21.
 • KARÁCSONYI D. 2010: Ukrajna vidékföldrajza. – Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok. – Budapest: Trefort Kiadó 186 p. ISBN: 9634465867
 • KOVÁCH I. 2012: A vidék az ezredfordulón – A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. – Budapest: Argumentum Kiadó, 244 p. ISBN: 9634466796
 • KOVÁCS K. – VÁRADI M. (szerk) 2013: Hátrányban vidéken. – Budapest: Argumentum Kiadó, 384 p. ISBN: 9634466826
 • KOVÁCS T. 2003: Vidékpolitika az Európai Unióban. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó
 • SZABÓ SZ. (szerk) 2011: Vidéki térségek Magyarországon. – Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok. – Budapest: Trefort Kiadó, 269 p. ISBN: 9634463962
 • WOODS, M. 2011: Rural. – London – New York: Routledge, 352 p. ISBN: 1136919183
 • Falukonferencia kötetek 1991–2007
Ajánlott irodalmak:
ÁNGYÁN J. 2002: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás. – Budapest: Agroinform Kiadóház
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library - 2001-es kiadás
BÁLINT J. – JUHÁSZ M. – KATONÁNÉ KOVÁCS J. – NAGY G. (szerk) 2007: Vidékfejlesztés, vidékfejlesztés intézményrendszere. – Debrecen: Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 212 p. ISBN: 9639732162
Ingyenesen letölthető
BELUSZKY P. – SIKOS T. T. (szerk) 2011: Változó falvaink. – Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 360 p. ISBN: 9630589949
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
BUDAY-SÁNTHA A. 2001: Agrárpolitika – Vidékpolitika – A magyar agrárgazdaság és az Európai Unió. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
CZIBERE I. – KOVÁCH I. (szerk) 2013: Fejlesztéspolitika – Vidékfejlesztés. – Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 317 p. ISBN: 9633183373
CSITE A. – KOVÁCH I. 1995: Posztszocialista átalakulás Közép- és Kelet-Európa rurális társadalmaiban. – Szociológiai Szemle (2) pp. 49–72.
CSITE A. 2005: Reménykeltők – Politikai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar vidékfejlesztésben 1990–2002 között. – Századvég Kiadó
ELEK S. – NEMES G. 2000: Az agrárpolitika és a vidékfejlesztés néhány összefüggése. – Európai Tükör, Műhelytanulmányok 76
G. FEKETE É. 1999: Bevezetés az alulról vezérelt vidékfejlesztés elméletébe és módszertanába. – Szolnok: PHARE- Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola
G. FEKETE É. 2001: Együtt! De hogyan? – Innovációk a kistérségi fejlesztésekben. – Pécs–Miskolc: MTA RKK
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
GLATZ F. 2005: A vidéki Magyarország jövője – Vitaanyag. – Ezredforduló (1–2) pp. 3–21.
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library
KARÁCSONYI D. 2010: Ukrajna vidékföldrajza. – Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok. – Budapest: Trefort Kiadó 186 p. ISBN: 9634465867
KOVÁCH I. 2012: A vidék az ezredfordulón – A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. – Budapest: Argumentum Kiadó, 244 p. ISBN: 9634466796
KOVÁCS K. – VÁRADI M. (szerk) 2013: Hátrányban vidéken. – Budapest: Argumentum Kiadó, 384 p. ISBN: 9634466826
KOVÁCS T. 2003: Vidékpolitika az Európai Unióban. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó
SZABÓ SZ. (szerk) 2011: Vidéki térségek Magyarországon. – Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok. – Budapest: Trefort Kiadó, 269 p. ISBN: 9634463962
WOODS, M. 2011: Rural. – London – New York: Routledge, 352 p. ISBN: 1136919183
Falukonferencia kötetek 1991–2007
Kötelező irodalmak:
CSATÁRI B. 2013: Vidékföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 71–87. ISBN: 9635035267
Ingyenes letölthető
G. FEKETE É. 2013: Integrált vidékfejlesztés. – Miskolc: Miskolci Egyetem 178 p.
Ingyenesen letölthető

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Utolsó módosítás: 2018-02-06 16:17:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Jeneyné Varga Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru