Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Társadalomföldrajz

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Társadalomföldrajz
A tantárgy neve (angolul): Human Geography
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: specializáción kötelező (regionális és településfejlesztés)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a regionális és településfejlesztésre specializálódó hallgatók átfogóan megismerjék az újrarajzolódó társadalomföldrajzot, az egyes tájegységek sajátos földrajzi képét, fejlettségét, történeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit. A tantárgy szerkezete tükrözi, hogy a Társadalomföldrajzban a települési (falu–városI és a regionális (területi) lépték egyaránt megjelenik. A kurzus betekintés nyújt fejlesztéspolitikai szempontból releváns környezeti, társadalmi és kulturális sajátosságokba, az elmúlt évek gazdasági, politikai változásainak földrajzi vetületébe, illetve abba, hogy mindezek milyen hatást gyakorolnak a tájegységek közötti és az azokon belüli fejlettségi különbségekre.

Évközi tanulmányi követelmények: –

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga az előadások anyagábóltételsor alapján illetve vaktérképes topográfiai feladat a megadott földrajzi névanyagból a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban

Az értékelés módszere: A szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. Az urbanizáció földrajzi különbségei
2. Az urbanizáció története: az antik, a feudális és a modern város
3. A modern városfejlődés későbbi szakaszai
4. Városok belső szerkezete, telekárakra épülő modellek
5. A Chicagói Iskola városökológiai modelljei
6. A nagyváros–vidék kettősség az európai térszerkezetben
7. Nagyváros–vidék egyenlőtlenség Kelet-Közép-Európában
8. A kreativitás szerepe a kelet-közép-európai városversenyben
9. A regionális szintek hierarchikus rendszere
10. A régió mint társadalmi térkategória
11. Régiófogalmak, régióformáló folyamatok
12. A regionális fejlettség és fejlődés egyenlőtlenségei
13. Nagytérségek az európai területfjlesztési dokumentumokban
14. A területfejlesztés területi keretei Magyarországon

Órarendi beosztás: Hétfőnként 9.50–11.20 között a C épületben a neptun szerint (2017–2018. tanév őszi félévében C 557 terem)

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak az európai tájegységek regionális problémáinak feltárása és kezelése szempontjából fontos kulturális, civilizációtörténeti és környezeti adottságaik felismerésében, készségszinten elsajátítják az európai jelenlegi földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetének, területi folyamatainak átfogó alapismereteit, azoknak a regionális fejlettségi különbségekben játszott szerepéről. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a régió változó térszerkezete történetének, valamint dinamikája hátterének elemzésében.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: –

Szak neve: III. Szociológia alapszak, Regionális és településfejlesztés specializáció

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, elérhető a tantárgy honlapján: http://jeney.web.elte.hu/tfr.htm
  • BELUSZKY P. – KOVÁCS Z. – OLESSÁK D. (szerk) 2001: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. – Budapest: CEBA Kiadó, pp. 55–59.; pp. 70–91. ISBN: 9639089850
  • JENEY L. 2013: Városföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 39–70. ISBN: 9635035267, pp. 39–70. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1126/1/02varosfoldrajz.pdf

Ajánlott irodalom:

  • CSÉFALVAY Z. 1994: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. – Budapest: Ikva Könyvkiadó. ISBN: 9637757848
  • DANIELS, P. – BRADSHAW, M. – SHAW, D. – SIDAWAY, J. (eds.): An introduction to human geography. – Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 0132056847
  • DÖVÉNYI Z. (főszerk.) 2012: A Kárpát-medence földrajza. – Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 9630592819
  • HAGGETT, P. 2006: Geográfia, globális szintézis. – Budapest: Typotex Kiadó. ISBN:963954860
  • KOVÁCS Z. 2002: Népesség- és településföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 113–223.
  • PAP N. 2007: A területfejlesztés területi keretei Magyarországon. – In: PAP N. (szerk): A területfejlesztés földrajzi alapjai. – Pécs: Lomart, pp. 141–154. ISBN: 9639632073
  • REMÉNYI P. 2007: Nagytérségek az európai területfejlesztési dokumentumokban. – In: PAP N. (szerk): A területfejlesztés földrajzi alapjai. – Pécs: Lomart, pp. 109–140. ISBN: 9639632073
Ajánlott irodalmak:
CSÉFALVAY Z. 1994: A modern társadalomföldrajz kézikönyve. – Budapest: Ikva Könyvkiadó. ISBN: 9637757848
DANIELS, P. – BRADSHAW, M. – SHAW, D. – SIDAWAY, J. (eds.): An introduction to human geography. – Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 0132056847
DÖVÉNYI Z. (főszerk.) 2012: A Kárpát-medence földrajza. – Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 9630592819
HAGGETT, P. 2006: Geográfia, globális szintézis. – Budapest: Typotex Kiadó. ISBN:963954860
KOVÁCS Z. 2002: Népesség- és településföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 113–223.
PAP N. 2007: A területfejlesztés területi keretei Magyarországon. – In: PAP N. (szerk): A területfejlesztés földrajzi alapjai. – Pécs: Lomart, pp. 141–154. ISBN: 9639632073
REMÉNYI P. 2007: Nagytérségek az európai területfejlesztési dokumentumokban. – In: PAP N. (szerk): A területfejlesztés földrajzi alapjai. – Pécs: Lomart, pp. 109–140. ISBN: 9639632073
Kötelező irodalmak:
BELUSZKY P. – KOVÁCS Z. – OLESSÁK D. (szerk) 2001: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. – Budapest: CEBA Kiadó, pp. 55–59.; pp. 70–91. ISBN: 9639089850
JENEY L. 2013: Városföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 39–70. ISBN: 9635035267

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-04 07:29:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru