Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Településföldrajz és településfejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAV05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Településföldrajz és településfejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Settlement Geography and Local Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: összegyetemi választható (alapszakok)
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy általános áttekintést nyújtson a Kárpát-medence különböző részeinek főbb településföldrajzi eltéréseiről. A tantárgy során a résztvevők megismerhetik a falvak és a városok fogalmának földrajzi, időbeni és tudományterületenkénti eltéréseit, a települések fejlődésére ható hagyományos és új energiákat, az urbanizáció fejlődéstörténetét, jellegzetes szakaszainak földrajzi és időbeni különbségeit, ezek lenyomatát a települések belső szerkezetében, alaprajzában, morfológiájában. A tantárgy során a résztvevők betekintést nyerhetnek a falvak és városok hierarchikus elrendeződésének, valamint a településállományon belüli, a városi és a vidéki térségek közötti fejlettségi különbségek változásának fontosabb sajátosságiba, a településfejlesztés történeti kialakulását, a mai, nemzetközi szinten alkalmazott gyakorlatokba, továbbá a településfejlesztésben résztvevők fontosabb pénzügyi, jogi stb. eszközeibe.

Évközi tanulmányi követelmények: –

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga az előadások anyagából tételsor alapján a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban

Az értékelés módszere: A szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A település, településhálózat, urbanizáció fogalma
2. A településfejlődésre ható tényezők
3. Az urbanizáció történeti fejlődése
4. A városfejlődés szakaszai
5. A falvak fejlődésének jellemzői
6. A települések típusai
7. A települések hierarchikus elrendeződése
8. A településhálózaton belüli fejlettségi különbségek
9. A települések belső szerkezete
10. A településpolitikai gyakorlatok megjelenése a szocialista országokban
11. Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció és hatása
12. Fejlesztési szempontból kedvezményezett hazai települések napjainkban
13. A településfejlesztés résztvevői, eszközei
14. Az önkormányzati gazdálkodás

Órarendi beosztás: Keddenként 9.50–11.20 között a C épületben a neptun szerint (2018–2019. tanév tavaszi félévében C 659 terem)

Kompetencia leírása: A hallgatók képessé válnak a települési sajátosságok, a helyspecifikus problémák, a gazdasági folyamatok földrajzi összefüggéseinek önálló felismerésére, és jártassá válnak a településfejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges alapvető urbanizációs kérdésekben.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: –

Szak neve: Összegyetemi alapszakok (BCs/BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, elérhető a tantárgy honlapján: http://jeney.web.elte.hu/telfrfejl.htm
  • JENEY L. 2013: Városföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 39–70. ISBN: 9635035267 – http://jeney.web.elte.hu/02varosfoldrajz.pdf

Ajánlott irodalom:

  • ASWORTH, G. J. – VOOGD, H:: A város értékesítése. Marketingszemlélet a közösségi célú várostervezésben
  • BELUSZKY P. – KOVÁCS Z. – OLESSÁK D. (szerk.) 2001: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Budapest 423 p.
  • KOVÁCS Z. 2002: Népesség- és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 113–223.
  • KŐSZEGFALVI Gy. – LOYDL T. 2001: Településfejlesztés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 421–484.
  • KŐSZEGFALVI GY.–TÓTH J. 2002: Általános településföldrajz. In: Tóth J. (szerk.). Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 196 p.
Ajánlott irodalmak:
ASWORTH, G. J. – VOOGD, H:: A város értékesítése. Marketingszemlélet a közösségi célú várostervezésben
BELUSZKY P. – KOVÁCS Z. – OLESSÁK D. (szerk.) 2001: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. CEBA Kiadó, Budapest 423 p.
KOVÁCS Z. 2002: Népesség- és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 113–223.
KŐSZEGFALVI Gy. – LOYDL T. 2001: Településfejlesztés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest pp. 421–484.
KŐSZEGFALVI GY.–TÓTH J. 2002: Általános településföldrajz. In: Tóth J. (szerk.). Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 196 p.
Kötelező irodalmak:
JENEY L. 2013: Városföldrajz. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 39–70. ISBN: 9635035267

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeney László Botond

Utolsó módosítás: 2019-01-01 21:13:17

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Jeney László Botond


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru