Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAV07M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Alternative Future Images
A tantárgy neve (angolul):Alternative Future Images
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
90 perc/hét
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden szemeszter
Az oktatás nyelve:angol
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hideg Éva

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy keretében az MA szinten tanuló hallgatók megismerkednek azokkal az alternatív jövőmodellekkel és jövőképekkel, amelyek befolyásolhatják a magyarországi változásokat a technológiában, a gazdaságban és az ország globális és regionális környezetében, a hazai reflektálásokkal e jövőmodellekre és jövőképekre, azok résztémáira, complex értékelésükre és alkalmazásaikra a hazai fejlesztésekben. A tantárgy különös figyelmet fordít a technológiai és az innovációs témákra, a szingularitásra, különösen a mesterséges intelligencia, a dolgok internetje az ember és a robotok viszonyára, a bio- és a nanotechnológiára, valamint az azokra reagáló szellemi trendekre. Ezek a tudástársadalom, a fenntartható, az interaktív és a nyitott társadalom, valamint a transzhumanizmus, poszthumanizmus, metamodernizmus, a glokalizácó és a részvételi demokrácia. Az ezekre vonatkozó több tudás megszerzése és a kritikai értékelés befolyásolja a jövő értelmiségének “jövőírástudását”. A jövőképekkel és a formálódó új trendekkel nemzetközileg elismert és az Interneten is elérhető szakértők beszélgetései, előadásai, videók és kisfilmek formájában is módjuk lesz megismerkedni a szemináriumokon. Képessé válnak szakértői és stakeholderi szerepkör betöltésére participatív előrejelzések/előretekintések készítésében.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretében lehetőség van hozzájárulni a környezeti fenntarthatóság megvalósításához a klímaváltozással és a fenntartható társadalommal foglalkozó egyes előrejelzések, illetve jövőmodellek tanulmányozása, valamint az azokból következő feladatok más előrejelzésekbe és társadalmi jövőmodellekbe történő beépülésének feltárása és elemzése, továbbá a jövőorientált gondolkodásmód fejlesztése révén.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismereteket és tudást gyűjt és megérti, hogy a komplex társadalmi-civilizációs jövők a jelenben többfélék lehetnek, azok megvalósulása emberi aktivitás, interaktivitás nélkül nem következik be.
Megérti a különféle társadalmi jövőmodellek generáló elemeit és azok pregnáns jövőformáló szerepét az egyes jövőmodellek (tudástársadalom, interaktív/hálózati társadalom, fenntartható társadalom) esetében. A generáló elem szerepből következő kölcsönhatás-rendszereket át tudja látni és elemezni is tudja azokat.
Megismeri, megérti és értékeli a biotechnológia fejlődésében rejlő potenciális jövőbeni lehetőségeket és veszélyeket, valamint a biotechnológia, a mesterséges intelligencia és a nanotechnológia szinergiájából formálódó és létrejövő transz- vagy poszthumanizmus és metamodernizmus jövőképét.
Megérti a Kurzweil-féle szingularitást és annak jövőformáló jelentőségét.
A humán tényező jövőformáló szerepét a kölcsönhatás és az interaktivitás összetett fogalmának levezetésén keresztül elmélyülten és sokoldalúan ismeri meg és ismeri fel a különböző valóságterületek formálásában. Ennek alapján jut el a nyitott és a zárt társadalmak, valamint a részvételi demokrácia globális, regionális és lokális kialakulási lehetőségeinek felismeréséig.
Minden jövőmodellt és jövőképet olyan mélységig ért meg, hogy azokat különböző szempontok szerint össze tudja hasonlítani és kritikusan tudja értékelni különös tekintettel arra, hogy azok miként jelenhetnek meg és hathatnak a hazai jövő alakulására és alakítására, valamint saját szakterületének lehetséges változására.


Képesség:
Képes egyrészt a változó körülmények között formálódó jövő emberi, szervezeti, vezetői és társadalomirányítási vonatkozásait megkülönböztetni a körülmények, a tehetetlenségi nyomatékok múltból áthúzódó hatásaitól, másrészt a különböző valóságterületek dinamikus kölcsönhatásában különböző súlypontok, generáló elemek érzékelésére.
Képessé válik szelektálni és gyűjteni fontos információkat nagyon különböző jövőtémákról, feltárni, interpretálni és kialakítani különféle interakciókat a jövő különböző alkotó elemi között rövid, közép és hosszú távú jövőkre, valamint globális regionális és lokális szintű jövőtémákra vonatkozóan.
Képes önállóan feldolgozni, elemezni és összehasonlítani egy-egy jövőmodellre vagy jövőképre vonatkozó többféle koncepciót és felfogást, és azokról önálló véleményt formálni.
Célorientáltan és perspektivikusan tud gondolkodni, amikor a lehetséges jövőmodellek és jövőképek globális, regionális és lokális vonatkozásait és azok kölcsönhatásait a saját szakterületére vonatkozóan is megfogalmazza.
A dinamikus komplexitások kezelésében olyan mértékű jártasságot szerez, amellyel egy konkrét munkahelyen is át tudja látni és meg tudja fogalmazni az ott folyó tevékenység perspektíváit. Meg tudja oldani, hogy összefüggésbe hozza a munkahely társadalmi-gazdasági és környezetformáló szerepét a társadalmi jövőmodellekkel és jövőképekkel, s ily módon a vállalkozás/intézmény stratégiaformálásának az alapjait szélesíti és erősíti a jövőkutatás irányába.
Képessé válni komplexen és rendszerben gondolkodnia lehetséges jövő formálása és értékelése céljából, hogy feltárható legyen azok megvalósíthatósága részvételi folyamatokra és workshopokra alapozott csoportmunkákban. Képzett stakeholderré válni, aki aktívan részt tud venni alternatív jövőképek készítésében és értékelésében és azt tudja kommunikálni is a társadalom többi részének.
A tárgy keretében szerzett perspektivikus és jövő felé nyitott látásmóddal újabb és újabb üzleti lehetőségek felfedezésére lesz képes, pl. új innovációk helyi alkalmazásának kezdeményezése révén. Képes aktív és értő félként jövőformáló workshopokban részt venni, stakeholder szerepkört betölteni, valamint kommunikálni és képviselni a munkahelyéhez kapcsolódó szakterület jövőjére vonatkozó elképzeléseit.


Attitűd:
A hallgatónak a munkában igénye van a jövőalakulás és a jövőformálás többszintű és időtávú, kölcsönösen összefüggő folyamatainak mind mélyebb és sokoldalúbb megismerésére.
Felelősen gondolkodik a munkájáról, tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy munkatársai is jól el tudják végezni feladatukat, s így munkahelye, az ország és a régió teljesítménye is javul.
Tudatában van annak, hogy munkája része egy hosszabb, stratégiaalkotáshoz kapcsolódó előrejelzési/előrelátási munkafolyamatnak, aminek jó minőségű végrehajtásához ő is hozzá kíván járulni. Szívesen dolgozik csoportmunkában, lelkesen szervezi az azon belüli munkamegosztást és munkakapcsolatokat.
Törekszik a gazdasági, a társadalmi a természeti vonatkozások harmonizálására a pozitív jövőformálás érdekében a napi feladatok megoldásában is. Ugyanígy törekszik a formálódó komplex jövőbeni környezetekbe helyezni munkahelye alaptevékenysége alternatív jövőstratégiáit. E téren elkötelezetten és felelősséggel vállalja a munkahelyi stratégiaváltás kezdeményezését.
A térben és időben széles kapcsolatrendszerbe helyezett szakmai jövőjének tudatos alakítására törekszik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: