Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Felsőoktatás-politika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30LGV28M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Felsőoktatás-politika
A tantárgy neve (angolul): Higher Education Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 10+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: Szabadon választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hrubos Ildikó

A tantárgy szakmai tartalma: A felsőoktatásban bekövetkezett nagy hallgatói létszámexpanzió következtében a 20. század második felében megváltozott a felsőoktatás társadalmi szerepe, intézményrendszerének minden lényeges eleme. Átalakult az állam funkciója a felsőoktatás irányításában, egyre nagyobb teret nyert a felsőoktatás és az üzleti szféra kapcsolata. Mindez alapvetően hatott a finanszírozási rendszerre és a felsőoktatási intézmények belső kormányzási rendszerére. Előtérbe került az intézményi autonómia kérdése, amely részben a kollektív autonómia különböző formáiban (köztes vagy un. puffer szervezetek megjelenésében) testesült meg. Mindezek a változások olyan módon mentek végbe a világ különböző régióiban, hogy a közös vonások mellett az eredeti, sajátos felsőoktatási modellek sok vonásukat megőrizték.
Az 1999-ben elindított európai felsőoktatási reform célja az európai felsőoktatási rendszerek összehangolása. A nagyszabású reform első szakaszának (2000-2010) eredményei arra utalnak, hogy a harmonizálással párhuzamosan erős differenciálódás is végbement, különösen az egyes intézmények szintjén. Ennek hátterében a fokozódó verseny és a felsőoktatás egészének globalizálódása, valamint az informatikai forradalom áll. mindezek következtében a második szakasz (2010-2020) közepén módosítani kellett a prioritásokat. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a felsőoktatás-politika változásainak nemzetközi (elsősorban európai) tendenciáit, és erre építve nemzetközi kontextusban értelmezik a hazai folyamatokat.

Évközi tanulmányi követelmények: A foglalkozásokon való aktív részvétel. Házidolgozat írása

Vizsgakövetelmény: Házidolgozat készítése. Szóbeli vizsga a kötelező és a ajánlott szakirodalom alapján.

Az értékelés módszere: Az értékelés kritériuma: házi dolgozat elkészítése (50 %) és szóbeli vizsga (50%).
A foglalkozásokon a hallgatók aktívan részt vesznek, az ott elhangzottak részét képezik a vizsgakövetelményeknek.
A szóbeli vizsga kérdései megegyeznek a tananyag leírásában felsorolt témákkal

A házi dolgozat leadásának határideje: 2019. május 9. (A Szociológia és Társadalompolitika Intézet titkárságán - C 424-es szoba - kell leadni, kinyomtatott formában.)

Tananyag leírása: 1. A felsőoktatás-kutatás kialakulása. A felsőoktatás nagy modelljei.
2. A hallgatói létszámexpanzió hatásai a felsőoktatás intézményrendszerére.
3. Az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozásának indítékai.
4. A Bologna-reform megvalósításának szakaszai, fő lépései.
5. Az európai köztes (puffer) szervezetek szerepe a reform irányításában.
6. Az EFT 2018-as mérlege.
7. A foglalkoztathatóság és a fenntarthatóság kérdése az EFT-ben.
8. A reform konkrét megvalósulásának sajátos változatai a különböző felsőoktatási modellekben.
9. A magyar felsőoktatási rendszer gyökerei és kiépülésének főbb korszakai 1990 előtt.
10. A magyar felsőoktatás rendszer átalakulása 1990 után. Az európai felsőoktatási reform Magyarországon.
11. A 21. század egyeteme. A sokféleség értelmezése és kezelése. A felsőoktatási intézmények teljesítményének értékelése: rangsorok, missziók
11. A 2010-es évek új fejleményei: globalizálódás, digitalizálás, kiélesedő verseny. Az expanzió jövője.

Órarendi beosztás: Hétfő: 9.50-11.20
Helyszín: Sóház, 118-as terem
Hrubos Ildikó fogadóórája: hétfő 13.00-14.00, C 402. Be kell jelentkezni e-mail-ben (ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu)A foglalkozások témái

2019

Február 4.
A felsőoktatás-kutatás kialakulása. A felsőoktatás nagy modelljei.

Február 11. A hallgatói létszámexpanzió hatásai a felsőoktatás intézményrendszerére.

Február 18. Az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozásának indítékai, elvei.
A Bologna-reform megvalósításának szakaszai és fő lépései.

Február 25.
Az európai köztes (közvetítő) szervezetek szerepe a reform irányításában. Az EFT 2018-as mérlege.

Március 4.
A foglalkoztathatóság és a fenntarthatóság kérdése az EFT-ben

Március 11.
A reform megvalósításának sajátos változatai a Humboldt-i modell országaiban.

Március 18.
A reform megvalósításának sajátos változatai a Napóleoni- modell országaiban.

Március 25.
A reform megvalósításának sajátos vonásai Közép- és Kelet Európában.

Április 8.
A magyar felsőoktatási rendszer kialakulásának történeti korszakai 1990 előtt.

Április 15.
A magyar felsőoktatási rendszer átalakulása 1990 után. Az európai felsőoktatási reform Magyarországon.

Április 29.
A 21. század egyeteme. A sokféleség értelmezése és kezelése. A felsőoktatási intézmények teljesítményének mérése: rangsorok, missziók.

Május 6.
Új fejlemények 2010 után: globalizálódás, kiélesedő verseny, digitalizálás. Az expanzió jövője.

Kompetencia leírása: A hallgató képessé válik egy-egy ország felsőoktatási rendszerének elemzésére, a nemzetközi összehasonlítás értelmezésére és az önállóan feldolgozott témából átfogó dolgozat készítésére.

Félévközi ellenőrzések: A foglalkozásokon való aktív részvétel.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadásokon elhangzottak és a szakirodalom alapján házi dolgozat készítése egy ország (régió) felsőoktatási rendszeréről és annak átalakulásáról.

A házi dolgozat leadásának határideje: 2019. május 16. (A Szociológia és Társadalompolitika Intézet titkárságán kell leadni, kinyomtatott formában - C424.)

A házidolgozat (országjelentés) vázlata

1. Az adott ország felsőoktatásának rövid története – a modell beazonosítása
2. A felsőoktatási intézményhálózat főbb jellemzői (friss adatok)
3. A felsőoktatási expanzió szakaszai
4. Lineáris vagy duális modell – az egyetemi és nem egyetemi szektor erőviszonyai
5. Az irányítási rendszer típusa, változásai
6. A finanszírozás rendszere
7. A köztes (közvetítő) szervezetek pozíciója
8. A nemzetköziesedés, a globalizálódás és a digitalizálás eredményei.
9. A Bologna-folyamat keretében megtett lépések

A fenti vázlat az általános keret. Értelemszerűen kell követni az adott ország (régió) sajátosságainak megfelelően (tehát más fontos témákra is ki lehet térni, a nem európai országoknál a bolognai folyamatot csak mint viszonyítási alapot kell érinteni, a vizsgált ország történetének egy-egy kiemelkedő - és a felsőoktatás rendszerére ható – eseményét, történését érdemes megemlíteni stb.)

A dolgozat terjedelme 8-10 oldal (a táblázatok, ábrák függvényében).
Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Hrubos Ildikó: A felsőoktatás-politika - európai trendek a felsőoktatásban a XX. század első felében (online) Budapesti Corvinus Egyetem
 • http://www.lib.uni-corvinus.hu/contente/digitalis-tananyagok
 • Az Educatio folyóirat 2014/2. tematikus száma: Felsőoktatási expanzió. Ebből Polónyi István, Hrubos Ildikó, Híves Tamás - Kozma Tamás tanulmánya
 • http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=100
 • Hrubos Ildikó (2016) A digitális campus. Educatio folyóirat 2016/4. szám pp.538-454.
 • http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=116
 • Hrubos Ildikó (2016) Az európai felsőoktatási térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág, Kozma Tamás (szerk.) HERA évkönyvek 2015. HERA Budapest pp. 280-293.
 • http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2016/05/HERA_Évkönyvek_III167x234.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Hrubos Ildikó (2006): A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. AULA Kiadó
 • The European Higher Education Area 2018: Bologna Implementation Report
 • https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
 • Trends 2018: Learning and Teaching in the European Higher Education Area. European University Association
 • https://eua.eu/downloads/publications/trends-2018-learning-and-teaching-in-the-european-higher-education-area.pdf
 • Az országtanulmányokhoz egyénileg meghatározott irodalom.
Ajánlott irodalmak:
Magna Charta Universitatum (1988) Bologna, Bononia University Press
World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action (1998) World Conference on Higher Education, Paris, UNESCO
Az országtanulmányokhoz egyénileg meghatározott irodalom.
Kötelező irodalmak:
Hrubos Ildikó (2006): A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. AULA Kiadó
Hrubos Ildikó (2006): A 21. század egyeteme. Educatio, XV. évf. 4. szám
Hrubos Ildikó (2008): A minőségkultúra ügye az Európai Felsőoktatási térségben. Educatio, XVII. évf. 1. szám
Hrubos Ildikó (2009): A sokféleség értelmezése és mérése. Educatio, XVIII. Évf. 1. szám

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2019-01-10 20:02:01

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.