Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Gazdaságszociológia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30NDV15B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdaságszociológia
A tantárgy neve (angolul): Economic Sociology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Hetente 1 idősáv (90 perc) előadás
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félévekben
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szántó Zoltán Oszkár

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők szociológiai elemzésének módszereivel. A félév során megtárgyaljuk a gazdaság társadalmi és kulturális beágyazottságának problémáját, a gazdasági rendszerek (modern kapitalizmus) kialakulásának történelmi és strukturális feltételeit, a gazdasági elmaradottság történelmi formáit. Részletesen foglalkozunk a gazdasági szereplők és társadalmi intézmények kölcsönhatásával, az intézmények teljesítményének romlása során bekövetkező reakciókkal (tiltakozás és kivonulás), valamint a kollektív cselekvés kudarcával. Emellett bemutatjuk a gazdasági szereplők társadalmi és kulturális erőforrásainak hasznosítási lehetőségeit, a társadalmi és kulturális tőke különböző formáit. Végül kitérünk a bizalom szerepére a gazdaságban, áttekintjük a társadalmi tőke csökkenésének várható következményeit, valamint a bizalomhiány esetén kialakuló intézményeket.

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások és a kötelező irodalom folyamatos követése, a félévközi zárthelyi dolgozatok megírása ezek alapján.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: Vizsgajegy: Egy-egy zárthelyi dolgozat a hetedik és a tizennegyedik héten az előző 6 előadás és kapcsolódó szakirodalom anyagából 50-50 pontért. A zárthelyik megírása kötelező (hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a vizsgaidőszakbeli pótláshoz). Ha a hallgató igazolatlanul nem írta meg az egyik és/vagy a másik zárthelyi dolgozatot, akkor a vizsgaidőszakban utóvizsgaként írhat összevont írásbeli vizsgát a 12 előadás és a kapcsolódó szakirodalom anyagából.
A két zárthelyi eredménye alapján a hallgató megajánlott jegyet kap. Ha ezt nem fogadja el, a vizsgaidőszakban összevont írásbeli vizsgát tehet a 12 előadás és a kapcsolódó szakirodalom anyagából.
Az írásbeli vizsgakérdések típusa: tesztkérdések.
A félévi érdemjegyet az alábbi ponthatárok szerint határozzuk meg:
91-100 pont - Jeles
81-90 pont - Jó
71-80 pont - Közepes
61-70 pont - Elégséges
... -60 pont - Elégtelen

Tananyag leírása: 1. hét: Bevezetés; A gazdaság társadalmi beágyazottsága I. - alapfogalmak
2. hét: A gazdaság társadalmi beágyazottsága II. - beágyazottság, szociális gazdaság
3. hét: Gazdasági rendszerek I. - a kapitalizmus kialakulása és feltételei, a gazdasági fejlődés
4. hét: Gazdasági intézmények és szereplők I. - társadalmi intézmények, a kollektív cselekvés logikája
5. hét: Gazdasági intézmények és szereplők II. - Kivonulás és tiltakozás
6. hét: Zárthelyi 1.
7. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások I. Emberi tőke - társadalmi tőke
8. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások II. Kulturális tőke formái, tőkeátváltások
9. hét: Projekthét
10. hét: Társadalmi és kulturális erőforrások III. - Hagyományalkotás és reprezentáció
11. hét: A bizalom; a félév összefoglalása
12. hét: Tavaszi szünet
13. hét: Ünnepnap
14. hét: Zárthelyi 2.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tárgy célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a gazdasági jelenségek szociológiai szempontból történő értelmezésére. A szociológiai szemléletmód megismerése során a hallgatók képessé válnak, hogy a gazdasági rendszerek, intézmények és szereplők viselkedését szociológiai nézőpontból is megértsék.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Gazdálkodástudományi Kar hallgatói részére kötelezően választható Társadalomtudományi karos tárgy az őszi/tavaszi félévben.
Közgazdaságtudományi Kar hallgatói részére választható, vagy kötelezően választható tárgy az őszi/tavaszi félévben.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia. Budapest, AULA, 2006. - A TÁRGY MOODLE-OLDALÁRÓL LETÖLTHETŐ

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Lengyel György-Szántó Zoltán (szerk.): Gazdaságszociológia Budapest, AULA, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Kiss Márta

Utolsó módosítás: 2019-02-09 11:01:13

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Kiss Márta


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.