Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Modern társadalomtörténet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30NDVG5B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Modern társadalomtörténet
A tantárgy neve (angolul): Modern Social History
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Évente, tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Szántay Antal Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerkednek a modern európai társadalmak történelmi gyökereivel, kialakulásuk főbb folyamataival, jelenkori jellemző társadalmi problémáival, és azok értelmezéséről szóló diskurzusokkal.

Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az előadásokon, egy választott témából kiselőadás megtartása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: a kiselőadás beszámításával vizsga

Tananyag leírása: Hét Előadás címe Kötelező/ajánlott irodalom
1-2.2018. febr. 6.
13. A kurzus tematikája, mi a társadalomtörténet

A modernizációs folyamat értelmezési keretei: modernizáció, demográfiai átmenet, ipari forradalom.

Modernizációs elméletek
Sokféle modernizáció
-Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp. Osiris Kiadó, 2006.
15-26.
- H. Kaelble: Európa önértelmezése a 20. században. In: Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. Szerk.: Niedermüller Péter, Horváth Kata, Oblath Márton, Zombory Máté. L’Harmattan Budapest 2008. 160-181.
-Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp. Osiris K. 1995. 13-31., 282-290.

3-5.


2018. febr. 20.27.
márc. 6.
Népesedés,

demográfiai átmenetek,
családmodellek
demográfiai jövőkép.
Korref. kérdőív

Migráció
Korref. NGO szerepe, pl.
Városok a 19-21. században.
-Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp. Osiris 1995. 159-191.
-Spéder Zsolt szerk.: Család és népesség itthon és Európában Bp. Századvég 2003. (Második demográfiai átmenet)
-Spéder Zsolt: Demográfiai jövőkép. NFFT Műhelytanulmányok Bp. 2011. 86-127.
- A hivatalos magyar népszámlálások és más nagy népesség-összeírások, 1870-2016. Statisztikai Szemle, 95.évf.11-12.szám, 1160-1171.
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf

-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/hu
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/13juhasz.pdf

-https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/migrans_mpiaci_helyzete.pdf
http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/bpurban.pdf
-Enyedi György: Városi világ. Pécs 2003.
http://www.rphd.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/Kiadvanyok/Eloadasok/habil_enyedi_gyorgy.pdf
Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris K. Budapest 2009. 395-443.
file:///C:/Users/Corvinus/AppData/Local/Temp/2011_0001_520_europa_tarsadalomtortenete.pdf

6-7.
2018. márc. 13.


20.
„A bérmunka társadalma”.Munkanélküliség.


A teljes foglalkoztatás alternatívái


A munkatársadalom vége -Spéder Zsolt: Demográfiai jövőkép. NFFT Műhelytanulmányok Bp. 2011. 86-127.
http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
-R. Castel: A szociális kérdés alakváltozásai. A bérmunka társadalma 7. fejezet (vagy: Esély 1996/3, 1996/5)
-Csoba Judit: Foglalkoztatáspolitika Debrecen 2006. http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/foglalkoztataspolitika.pdf
-Recenzió: http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_4/06nyilas.indd.pdf

- Alapjövedelem – minimumjövedelem. Esély 2010/5. tematikus szám http://www.esely.org/index.php?action=mutat&id=133

http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/03scharle.pdf
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/11branyiczki.pdf
http://www.szociologia.hu/20152_szam/

8.


2018. márc.27. A szegényügy, mint társadalmi probléma, értelmezése, kezelési kísérletek az elmúlt századokban:
községi, állami szinten (dologház, népház). Társadalmi gondoskodás, egyletek, settlement mozgalmak
Szegénység, anyagi depriváció
-Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája. Történelmi Szemle 1999.1-2.p. 57-84.
-Szociálpolitika-történeti szöveggyűjtemény. (Társadalomtörténeti olvasókönyvek)
Szerk. Nyilas Mihály Budapest, 2008. (fejezetek)

-Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. (London 1946.) Budapest 1997. vonatkozó fejezetek
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/07gabos.pdf
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/08kis.pdf
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/11branyiczki.pdf
http://www.szociologia.hu/dynamic/turai_2015_1_114_124_oldal.pdf

9-10.

2018. ápr.
10.17. Társadalmi integráció, szegregáció

Roma emberek társadalmi integrációjának esélyei.

A nők társadalmi helyzetének változása.

Fogyatékos emberek társadalmi integrációja. -Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp. Osiris K. 1995. 309-328
-Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.szociologia.hu/dynamic/varadi_virag_2015_1_89_113_oldal_1.pdf

http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf
http://www.tarki.hu/hu/publications/SR/2016/18kopasz.pdf

http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/millenniumi_fejlesztesi_celok

Nővértéka, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
http://palandy.v-comp.ch/noverteka/noverteka.htm

http://www.egymasralepnitilos.hu/kampany/tesztek

11.

2018.
ápr.
24.
Y és Z generáció
Kommunikációs változások az ezredfordulón Chrenóczy-Nagy Judit : Ambíció gyors siker, és ami mögötte van: az Ygeneráció két arca. In.: Járó Katalin (szerk.) Felelősség és siker: a tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés. Háttér K. Budapest 2013.
Konrad Lorenz: Az agresszió, Helikon kiadó Budapest 2013.
Guld Ádám, Dr. Maksa Gyula: Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata. Pécsi Tudományegyetem Pécs 2013.
http://www.zgeneracio.hu/tanulmanyok

rendszeres internet használók: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00091.html

12.

2018.
máj. 8. Globalizáció, fenntartható fejlődés, a modern társadalom sebezhetősége (EU 2020)
ENSZ MDG
EU SDG
Zárás
Sebezhetőség és adaptáció. A rezíliencia esélyei. Szerk.: Tamás Pál, Bulla Miklós Bp. MTA 2011. 9-64.
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/11851/file/Sebezhet%C5%91s%C3%A9g_teljes%20k%C3%B6tet.pdf
http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/millenniumi_fejlesztesi_celok

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 2013
http://www.complex.hu/kzldat/o13h0018.htm/o13h0018.htm
18/2013. (III. 28.) OGY határozat
Felsőoktatási fenntarthatósági olvasókönyv
http://www.mtvsz.hu/felsooktatasi_fenntarthatosagi_olvasokonyv
Fenntartható fejlődés, az erőforrások tudatos felhasználása. Szerk. Czippán Katalin. Budapest 2015
http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10087/Fenntarthat%c3%b3%20fejl%c5%91d%c3%a9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Órarendi beosztás: lásd a tananyag leírásnál

Kompetencia leírása: A hallgató vázlatosan megismeri a modern európai társadalmak kialakulásának főbb folyamatait, képes összehasonlítani az egyes országok egymástól eltérő fejlődési sajátosságait, képes a különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével adott témáról összefoglaló ismertetést írni; képes rekonstruálni és bemutatni az egyes álláspontok és cselekedetek mögött húzódó szándékokat korabeli és jelenkori források, egyéb dokumentumok segítségével.

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a kötelező és választható szakirodalom feldolgozása

Szak neve: T-kar, K-kar hallgatók részére

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • - Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Szerk.: Diederiks, Lindblad, Noordam, Quispel, de Vries, H.Vries. Osiris Kiadó Budapest 1995.
  • - H. Kaelble: Európa önértelmezése a 20. században. In: Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. Szerk.: Niedermüller Péter, Horváth Kata, Oblath Márton, Zombory Máté. L’Harmattan Budapest 2008. 160-181.
  • -Gyáni Gábor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó Budapest 2006. 15-26.
  • - Spéder Zsolt: Demográfiai jövőkép. NFFT Műhelytanulmányok. Bp. 2011. 86-127.
  • http://www.nfft.hu/dynamic/NFFT_muhelytanulmanyok_1_KSH_NKI_demografia_2011.pdf
  • -Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai. Max Weber Alapítvány Kávé Kiadó Budapest 1996.
  • - Fenntartható fejlődés, az erőforrások tudatos felhasználása. Szerk. Czippán Katalin. Budapest 2015. http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10087/Fenntarthat%c3%b3%20fejl%c5%91d%c3%a9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • -Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris K. Budapest 2009. 395-443.
  • -Csoba Judit: Foglalkoztatáspolitika Debrecen 2006. http://szoctanszek.unideb.hu/tart/downloads/konyv/foglalkoztataspolitika.pdf

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Szerk.: Diederiks, Lindblad, Noordam, Quispel, de Vries, H.Vries. Osiris Kiadó Bp., 1995.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library
Spéder Zsolt: Demográfiai jövőkép. NFFT Műhelytanulmányok. Bp. 2011. 86-127.
Robert Castel: A szociális kérdés alakváltozásai. Max Weber Alapítvány Kávé Kiadó Budapest, 1996.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Cser Erika

Utolsó módosítás: 2018-02-01 15:10:02

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Cser Erika


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.