Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Felsőoktatási rendszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7SO30NFV60B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Felsőoktatási rendszerek
A tantárgy neve (angolul): Higher Education Systems
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 24+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi, évente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: A szociológia alapjai
A tantárgy típusa: Választható szakmai tantárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Hrubos Ildikó

A tantárgy szakmai tartalma: A 20. század végére a felsőoktatás az egyik legnagyobb jelentőségű társadalmi alrendszerré vált a fejlett országokban. Bár a nagy hallgatói létszámexpanzió következtében a felsőoktatás intézményrendszere mindenütt hasonló kihívásokkal találkozik és hasonló megoldásokkal próbálkozik, az eredeti felsőoktatási modell alapvető elemei továbbra is érvényesülnek. Az 1999-ben megkezdett európai felsőoktatási reform célja a felsőoktatási rendszerek harmonizálása, ami lehetővé teszi a végzettségek kölcsönös elismerését, a munkaerő nemzetközi mobilitását, végső soron Európa versenyképességének fokozását. A 21. század második évtizedében a glabalizálódó felsőoktatás új kihívásokkal néz szembe. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik ennek a folyamatnak fő elemeit és társadalmi hatásait.

Évközi tanulmányi követelmények: Egy kiselőadás tartása és egy házi dolgozat készítése

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy. A szóbeli vizsgán meg kell védeni a házi dolgozatot.

Az értékelés módszere: Kiselőadás 40%, házi dolgozat 60%

Tananyag leírása: 1. A felsőoktatás helye az oktatási rendszerben. Az iskolai végzettség szerepe a társadalmi státusz alakításában. A felsőoktatási expanzió szakaszai és társadalmi hatásai
2. A felsőoktatás nagy modelljei. A fő aktorok szerepe és az aktorok erőviszonyainak változása.
3. Az Európai Felsőoktatási Térség gondolatának megjelenése. A miniszteri konferenciák állásfoglalásai
4. A brit modell
5. A Humboldt-i modell
6. A Napóleon-i modell
7. Az amerikai modell
8. Két különös leágazás: Ausztrália és Kanada
9. A japán modell
10. A feltörekvő országok
11. A magyar felsőoktatási rendszer fő jellemzői
12. Új kihívások a 21. század második évtizedében

Órarendi beosztás: 2018/2019. I. félév

Hétfő: 9.50-11.20 C 417
Fogadóóra: hétfő 13.00-14.00, C 402 (előre be kell jelentkezni: ildiko.hrubos@uni-corvinus.hu)

A foglalkozások témái (2018)

Szept. 10.
A felsőoktatás helye az oktatási rendszerben. Az iskolai végzettség szerepe a társadalmi státusz alakításában. A felsőoktatási expanzió szakaszai és társadalmi hatásai.

Szept. 17.
A felsőoktatás nagy modelljei. A fő aktorok szerepe és az aktorok erőviszonyainak változása.

Szept. 24.
Az Európai Felsőoktatási Térség gondolatának megjelenése. A miniszteri konferenciák állásfoglalásai.

Okt. 1.
A brit modell.

Okt. 8.
A Humboldt-i modell.

Okt. 15.
A Napóleon-i modell.

Nov. 5.
Az amerikai modell.

Nov. 12.
Két különös leágazás: Kanada, Ausztrália.

Nov. 19.
A japán modell.

Nov. 26.
A feltörekvő országok.

Dec. 3.
A magyar felsőoktatási rendszer fő jellemzői

Dec. 10.
Új kihívások a 21. század második évtizedében.


Kompetencia leírása: A hallgató képessé válik egy-egy ország felsőoktatási rendszerének elemzésére, a magyar felsőoktatási rendszer nemzetközi kontextusban való értelmezésére, valamint a felsőoktatási reformok társadalmi hatásainak megfogalmazására.

Félévközi ellenőrzések: Egy kiselőadás tartása előre megbeszélt időpontban és egy házi dolgozat elkészítése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az előadásokon elhangzottak és a szakirodalom alapján kiselőadást kell tartani egy ország (vagy régió) felsőoktatási rendszeréről és annak átalakulásáról. Ugyanezen témából házi dolgozatot (ország tanulmányt) kell készíteni.

A házi dolgozat leadásának határideje: 2017. december 13. (Kinyomtatott formában kell leadni a Szociológia és Társadalompolitika Intézetben a C 402. szobában, 10.00-12.00 és 12.00-16.00 óra között)

A házi dolgozat (országjelentés) vázlata

1. Az adott ország felsőoktatásának rövid története – a modell beazonosítása
2. A felsőoktatási intézményhálózat főbb jellemzői (friss adatok)
3. A felsőoktatási expanzió szakaszai
4. Lineáris vagy duális modell – az egyetemi és nem egyetemi szektor erőviszonyai
5. Az irányítási rendszer típusa, változásai
6. A finanszírozás rendszere
7. A közvetítő (puffer) szervezetek pozíciója
8. Nemzetközi kapcsolatok
9. A Bologna-folyamat keretében megtett lépések

A fenti vázlat az általános keret. Értelemszerűen kell követni az adott ország (régió) sajátosságainak megfelelően (tehát más fontos témákra is ki lehet térni; a nem európai országoknál a Bologna-folyamatot csak mint viszonyítási alapot kell érinteni; a vizsgált ország történetének egy-egy kiemelkedő - és a felsőoktatás rendszerére ható – eseményét, történését érdemes megemlíteni)

A dolgozat terjedelme 8-10 oldal (a táblázatok, ábrák függvényében).
Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Hrubos Ildikó: A felsőoktatási rendszerek válaszai a változó társadalom kihívásaira. Szociológiai Szemle 1995. No. 4. Elérhető: http://www.szociologia.hu/dynamic/9504hrubos.htm
 • Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában. Budapest : OI, 1999. Educatio füzetek, 224. Elérhető: http://mek.oszk.hu/09300/09397/09397.pdf
 • Hrubos Ildikó: Új paradigma keresése az ezredfordulón. Educatio 2000. Vol. 9, No. 1, p. 19–33. Elérhető: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=25
 • Hrubos Ildikó: Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsőoktatásban. Educatio 2002. Vol. 11, no. 1, p. 96–106. Elérhető: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=3
 • Hrubos Ildikó: Napjaink reformja: az európai felsőoktatási térség létrehozása. Educatio 2003. Vol. 12, no. 1. p. 51-64. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=16
 • Hrubos Ildikó: Budapest - egyetemi város. Educatio 2005. Vol. 14, no. 1, p. 45-64. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=56
 • Hrubos Ildikó: A peregrinációtól az európai felsőoktatási térségig. Educatio 2005. Vol. 14, no. 2. p. 223-243. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=55
 • Hrubos Ildikó: Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. In: Fehérvári Anikó - Juhász Erika - Kiss Virág Ágnes - Kozma Tamás (szerk.). Oktatás és fenntarthatóság. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2016. 263-274. http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2016/05/HERA_Evkonyvek_III167x234.pdf
 • Hrubos Ildikó: A digitális campus. Educatio 2016. Vol. 25, No. 4, p. 538-545. Elérhető:
 • http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=116

Ajánlott irodalom:

 • Hrubos Ildikó: A felsőoktatás intézményrendszerének átalakulása. AULA Kiadó 2006
 • Hrubos Ildikó: A japán felsőoktatási modell. Budapest : Oktatáskutató Intézet, 1999. Educatio füzetek, 226. Elérhető: http://mek.oszk.hu/09400/09499/09499.pdf
 • Egyénileg meghatározott irodalom a házi dolgozat készítéshez
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-06-11 19:17:21

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.