Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Comparative Economic Policy

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: KOZNXV4GP02
A tantárgy megnevezése (magyarul): Comparative Economic Policy
A tantárgy neve (angolul): Comparative Economic Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: angol
Előtanulmányi kötelezettségek: ajánlott: makrogazdaságtan, gazdaságpolitika
A tantárgy típusa: mester
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságpolitika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Piroska Dóra

A tantárgy szakmai tartalma: Nyitott piacgazdaságok (alapvetően a kelet-közép-európai országok) gazdaságpolitikai gyakorlatának vizsgálata. A tantárgy során áttekintjük a költségvetési, monetáris, strukturális politikák főbb intézményeit, a döntéshozatal általános kereteit, majd a komparatív elemzés eszközeivel kitérünk a nemzeti sajátosság vizsgálatára, esettanulmányok és szakirodalmi források elemzése során.

Évközi tanulmányi követelmények: Folyamatos óralátogatás, aktív részvétel. A hallgató egyedül vagy kiscsoport tagjaként egy adott ország gazdaságpolitikai gyakorlatát szóban elemzi.

Vizsgakövetelmény: aktív órarészvétel: 10 %; szóbeli esetbemutatás 20 %; évközi vizsga 20%; év végi írásbeli záróvizsga 50 %.

Az értékelés módszere: az aktív részvétel tanári ellenőrzése; szóbeli prezentáció értékelése; az évközi és év végi írásos (zárt könyv melletti) vizsgadolgozat esszéjellegű és tudásfelmérő kérdéseinek tanári értékelés

Tananyag leírása: A vizsgált országok makrogazdasági elemzése
A nemzeti gazdaságpolitika és a nemzetközi intézmények közötti kapcsolat vizsgálata
A költségvetési, monetáris és egyéb releváns gazdaságpolitikák, a privatizációs gyakorlat elemzése
Válságkezelés a KKE térségben

Órarendi beosztás: 1. hét Introduction into policy making: concepts and theories
2. hét Planned economy – market based economy – transition regimes; Regime change as economic policy challenge
3. Business and the state: macroeconomic goals and instruments in modern mixed economies
4. Privatization techniques in CEE; Role of foreign direct investment
5. Monetary policy and banking in CEE
6. Macroeconomic trends in Europe and in the CEE region
7. Macroeconomics and statistics
8. EU and the new member states
9. The road to euro; convergence – nominal and real
10. Reaction of CEE to international financial turbulences
11. Social consequences of the 2008 crisis
12. Case study presentations
13. Case study presentations
14. Nations, sovereignty, Europe- Conclusion of the course
15. Év végi vizsga

Kompetencia leírása: A hallgató képes elemezni és megvitatni a főbb gazdaságpolitikai témakörök (költségvetési, monetáris, szerkezeti, jóléti, stb politikák) általános jellemzőit, és felismeri az összehasonlítható országok (EU tagállamok) sajátosságait

Félévközi ellenőrzések: félévi írásbeli vizsga

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: egyéni vagy kiscsoportos keretben egy adott ország gazdaságpolitikájának komparatív elemzésének bemutatás a csoport előtt

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bod Péter Ákos (szerk): Reader

Ajánlott irodalom:

  • IMF-országjelentések
  • OECD-országjelentések
  • nemzeti banki inflációs és stabilitási jelentések
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Piroska Dóra

Utolsó módosítás: 2018-09-07 16:38:48

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Piroska Dóra
GGyakorlat2018/19/2Dr. Piroska Dóra
E1Elmélet2018/19/2Dr. Piroska Dóra
G1Gyakorlat2018/19/2Dr. Piroska Dóra


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.