December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Közgazdálkodás és közpolitika mesterszak

 

Kiket várunk a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakra?

Miért érdemes a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot választani?

A közgazdálkodás és közpolitika képzés hagyományai a
Budapesti Corvinus Egyetemen

Nemzetközi kapcsolatok

Részletes tanterv

Doktori képzés

Végzettség és kreditpontok

Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési forma közötti átjárhatóság lehetőségei

 

 

Szakfelelős: Hajnal György
habilitált egyetemi tanár

Kiket várunk a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakra?

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak azokat várja

• akik a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a kormányzatra, illetve a tágabb értelemben vett non-profit szektorra vonatkozó tudással bővíteni;

• akik a más tudományterületeken (államigazgatási,közigazgatási, kormányzati tanulmányok, társadalomtudományi, orvosi, jogi stb.) megszerzett alap- vagy mesterszintű tudás mellé szeretnének a szakterületükhöz kapcsolódó, mesterszintű közgazdálkodási és -közpolitikai ismeretekre szert tenni;

• akik a jelenlegi munkájukhoz kapcsolódóan szeretnének rendszerezett közgazdasági, menedzseri és közpolitikai tudásra szert tenni. Ezeket a szakembereket elsősorban az esti időszakra optimalizált tantervvel várjuk.

Aki a szakot elvégzi,

• vezető vagy önálló elemző munkakörben sokoldalú tudással felvértezett szakemberként kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél; nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió, ENSZ, OECD) szakpolitikai döntés-előkészítő munkakörben helyezkedhet el.

 

• a piaci szektorban a kutatóintézetekben, vagy a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál, iparági szövetségeknél találhat a végzettségének megfelelő munkát


• gyakorlati tudását kívánják szilárd elméleti alapokra helyezve, választott hivatását felkészültebben, magas szintű gazdasági és szakmapolitikai ismeretek birtokában gyakorolhatja tovább.

2015-től lehetőség van arra is, hogy a hallgatók – félévente 110 ezer forintos nyelvi hozzájárulás fejében – magyar állami ösztöndíjjal az angol nyelvű képzésben vegyenek részt. Ez egy rendkívül kedvező lehetőség a tudás eredeti nyelven történő elsajátítására; a nemzetköz környezet, a külföldi hallgatók és a kiscsoportos foglalkozások pedig felkészítik hallgatóinkat arra, hogy a legmagasabb színvonalú szakmai környezetben is helyt álljanak a világ minden pontján.

Miért érdemes a Közgazdálkodás és közpolitika mesterszakot választani?

1. Azért, mert a közgazdász végzettségűek jelentős része a közszektorban (hazai és nemzetközi kormányzati szervezetekben), vagy a közszektorhoz szorosan kapcsolódó iparágakban (tanácsadás-consulting, civil szervezetek, állami vállalatok) talál munkát.

Az utóbbi évtizedekben világszerte erősödő tendencia a közszektor működésmódjának olyan átalakítása, melynek során mindinkább előtérbe kerül a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjainak érvényesítése. Ezért a közintézmények működtetésében és a kormányzati-szakpolitikai döntések meghozatalában is egyaránt kulcsszerep vár a kellően képzett közgazdászokra. A rendelkezésre álló adatok szerint a köztisztviselők körében a legtöbben közgazdász, illetve pénzügyi képzettséggel rendelkeznek, megelőzve a jogi, sőt az igazgatási végzettségűek számát is. A közszektor (központi, területi és helyi szinten) nemcsak a hagyományos közigazgatás területén kínál komoly karrierlehetőségeket, hanem többek között az egészségügy, a felsőoktatás, a szociális szféra és a (nagyrészt uniós) fejlesztéspolitikai intézményrendszer keretein belül is.

2. Azért, mert a mesterszakon végző hallgatók a magán- és a non-profit szférában is sikeresen tevékenykedhetnek.

A közszektor és a magánszektor működése elválaszthatatlan egymástól, kapcsolatuk rendszeres. Így a piaci szereplők körében is szükség van a kormányzati tevékenység és tágabban a közszektor működésmódjának alapos ismeretére. Különösen igaz ez azokra a vállalatokra, amelyek működését alapvetően befolyásolja az állami szabályozás (például távközlés, közlekedés, bankok, biztosítók, gyógyszeripar, közüzemek stb.), továbbá azokra, amelyek közvetlen és rendszeres kapcsolatban állnak különféle állami intézményekkel (például állami beruházásokban vesznek részt).

A magánszektor érdekképviseleti szervezeteiben, a non-profit intézményekben, a civil (például szociális vagy környezetvédő) kezdeményezésekben úgyszintén nélkülözhetetlen a kormányzat és a közszektor működésmódjának beható ismerete.

3. Azért, mert a szak egyedülálló interdiszciplináris programot és tanulási környezetet kínál a hallgatók számára, akár angol nyelven is. 

A mesterszakra a közgazdasági előképzettség mellett a legkülönfélébb előképzettséggel lehet sikeresen felvételizni: igazgatásszervező, Közigazgatási, kormányzati tanulmányok, szociológus, politológus, jogász, nemzetközi kapcsolatok szakértője, tanár stb. előképzettséggel is. Számukra a közpolitikai és elemzői ismeretek mellett a közgazdaságtani tudás, illetve a magánszektorban magasan értékelt „corvinusos diploma” is vonzerőt jelenthet.

A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tölthetnek el két évet. Az eltérő „előéletű” hallgatók közös felkészültségi szintre hozására kiemelt hangsúlyt fektet a Corvinus Egyetem a mesterszak programján belüli szintrehozó tárgyakkal. A szak nevének megválasztása – közgazdálkodás és közpolitika – nem véletlen. Jelzi, hogy a mesterszak oktatási programja multidiszciplináris, vagyis több tudományterületre épül. A közgazdaságtan mellett a politikatudomány, a közpolitikai ismeretek, a jog, a szociológia, valamint az egyes ágazati szakpolitikákhoz kapcsolódó tudományok eredményei egyaránt beépülnek a tantervbe.

A hallgatók viszonylag kis létszáma a magyar felsőoktatásban megszokottnál intenzívebb tanár-diák kapcsolat kialakítását teszi lehetővé. A szakért felelős, az oktatás programját koordináló  Gazdaságpolitikai és Közpolitikai Intézet, illetve az ebben található Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A képzésben résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjenek gyakorlati szakembereket, részt vegyenek tudományos rendezvényeken, és bekapcsolódjanak a szak tematikájához kapcsolódó kutatásokba.

Az angol nyelvű programhoz szintén igénybe lehet venni a magyar állami ösztöndíjat, így csak a 110 ezer forintos nyelvi hozzájárulást kell megfizetni félévente. A térítési díjért cserébe magas színvonalú, nemzetközi szakmai közösség tagjai lehetnek hallgatóink, valamint angol nyelvű, még versenyképesebb diplomát szereznek. Az Intézetben rendszeresen tartanak vendégkurzusokat a szakma nemzetközileg is elismert, legjelentősebb professzorai és kutatói.

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel, valamint a Palermoi Egyetemmel közös (kettős diplomát adó) mesterképzéseink azok számára jelentenek kiváló lehetőséget, akik szeretnék megismerni Közép-Európa közszektorának hagyományait és sokszínűségét.

4. Azért, mert a szak képzési programja korszerű és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes.

Hazánkban a közgazdálkodás és közpolitika mesterszak újdonságnak számít, ám Nyugat-Európában és Észak-Amerikában nagy hagyománya és presztízse van az olyan egyetemi képzéseknek, melyek a gazdaságtudományokat középpontba állítva oktatják a kormányzat, a közszektor, a közszolgáltatások jó működtetéséhez nélkülözhetetlen sokrétű ismeretanyagot. A Gazdaságpolitikai és Közpolitikai Intézet oktató- és kutatómunkája révén intenzív kapcsolatban áll a szakterület legnevesebb külföldi tanszékeivel és intézményeivel, így a mesterszak tantervét szoros összhangba hozta az európai sztenderdekkel. A Közgazdálkodás és Közpolitika Szak egyike azon kevés (2018-ban mindössze 7) programnak, amely sikeresen megszerezte a terület Európai szintű akkreditációs szervezetének, az EAPAA-nak az akkreditációját. (www.eapaa.org )

A közgazdálkodás és közpolitika képzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

A mesterszak előzményei

A Corvinus Egyetemen 1992-ben indult a közgazdasági alapokon nyugvó, multi- és interdiszciplináris szemléletű közszolgálati főszakirány oktatása a közgazdasági és a gazdálkodási szakos hallgatók számára. A tanterv és a törzstárgyak kifejlesztését több nemzetközi felsőoktatást fejlesztő program (TEMPUS, USAID) támogatása tette lehetővé. A Corvinus Egyetemen 2006-ban indult közszolgálati közgazdász alapszakos képzés, az önálló mesterszak indulásának éve 2008.

A végzett hallgatók elhelyezkedése

Tapasztalatunk szerint a mesterszakos hallgatóink nagyobb része már a tanulmányai során munkát talál, és egyetlen esetről sincs tudomásunk, amikor volt hallgatónk három hónapon belül ne tudott volna elhelyezkedni.

A szak végzett hallgatói dolgoznak – nem ritkán vezető beosztásban – többek között számos minisztériumban, központi közigazgatási szervnél, kutatóintézetben, települési önkormányzatnál, civil szervezetben (pl. Védegylet), valamint többen tanácsadóként tevékenykednek.

Ugyanakkor a végzett hallgatók jelentős részének első munkahelye még csak nem is a tágan vett közszektorban található, hanem a magánszektorban. Ebben nincs semmi meglepő, tekintetbe véve, hogy a kormányzat a legnagyobb súlyú gazdasági szereplő és a piacgazdaság szabályozója, így működésmódjának alapos ismerete a magánszektor jelentős szereplői számára sem nélkülözhető.

A Ph.D. fokozatot megszerzett hallgatók között éppúgy található nemzetközileg elismert kutató, mint helyettes államtitkárból lett nagykövet, vagy éppen az Intézet oktatója.

Az Intézet kapcsolattartásra törekszik a végzett hallgatóival, gyakorlatból nyert tapasztalataikat felhasználja az oktatásban, volt hallgatóink közülük többen személyesen is részt vesznek az oktatómunkában.

Tehetséggondozás

Tudományos Diákkör: a BCE évenkénti Tudományos Diákköri Konferenciáján 1995 óta van önálló Közszolgálati szekció. A TDK munka kiváló alkalom a tehetséges és szorgalmas hallgató szakmai érdeklődését kielégítő egyénre szabott oktatásának, és a Gazdaságpolitikai és Közpolitikai Intézeten folyó tudományos kutatásokba való bekapcsolódáshoz.

Külföldi részképzés lehetősége: a mesterszakon tanuló hallgatók Erasmus ösztöndíjat nyerhetnek részképzésre az EU tagállamaiban. Hallgatóink jelentős része vett részt ilyen képzéseken.

Nemzetközi kapcsolatok

Alena Brunovska-díj

2005-ben a Közigazgatási Iskolák és Intézmények Közép- és Kelet Európai Hálózata (NISPAcee) Dr. Jenei György szakfelelős professzornak ítélte az Alena Brunovskáról elnevezett, az év legjobb oktatója címet. Az indoklás szerint „Jenei professzor kulcsszerepet játszott abban, hogy tanszéke nemzetközi hírnévre és elismertségre tett szert, kimagaslóan aktív tagja a nemzetközi tudományos életnek, irányítása alatt hallgatók generációi végeztek az egyetemen.”

European Master of Public Administration

A szak angol nyelvű képzése 1996-ben tagja lett a European Master of Public Administration egyéves graduális programot kínáló nemzetközi felsőoktatási szövetségnek. Az EMPA keretében jelenleg már tizenegy felsőoktatási intézmény működik együtt a hallgatók közös képzésében:

 • Budapesti Corvinus Egyetem (Magyarország)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Hollandia)
 • Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Németország)
 • Institut d'Etudes Politiques de Paris (Franciaország)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
 • Rijksuniversiteit Leiden (Hollandia)
 • Tallin Univeristy of Technology (Észtország)
 • University of Liverpool (Egyesült Királyság)
 • University of Vaasa (Finnország)
 • University of Geneva (Svájc)
 • Université Catholique de Louvain (Belgium)

A Közgazdálkodás és Közpolitika mesterszak nappali tagozatos hallgatói is teljesíthetik az EMPA-Budapest programot a mesterszak második évében, mivel megfelelő ekvivalencia létezik a magyar és angol nyelven is oktatott tárgyak között. Ez egyben azt is jelenti, hogy a végzett hallgatók a diploma mellé a partner-egyetemek által is hitelesített EMPA-Certificate-t kaphatnak. Az EMPA programban résztvevő egyetemek egy részén a mesterszakos hallgatóknak lehetőségük van egy féléves részképzésre Erasmus ösztöndíjjal.

Kettős diploma program a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel

A Corvinus és a BBTE között létrejött megállapodásnak köszönhetően azok a mesterszakos hallgatóink, akiket érdekel a közép-európai közigazgatás, jelentkezhetnek a BCE és a BBTE kettős diplomát adó képzésére. Ez a program angol nyelven zajlik, és szoros kapcsolatépítést tesz lehetővé a Kolozsváron és Budapesten dolgozó hallgatók között. A rendszeres oktatócsere és a közös szakdolgozati konzultáció további lehetőségeket nyit meg az érdeklődők előtt, a programot pedig mindig a résztvevők igényeire tudjuk igazítani.

Nemzetközi tudományos élet

A magas színvonalú képzés egyik garanciája, hogy az oktatók rendszeres résztvevői a nemzetközi tudományos életnek. Az Intézet rangját jelzi, hogy az elmúlt évtizedben fő szervezője és házigazdája volt olyan tudományos-szakmai szervezetek éves konferenciájának, mint az European Group of Public Administration, az International Research Symposium of Public Management, a Network of Institution and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, valamint az Európai Egészséggazdaságtani Konferenciának.

Európai akkreditáció

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszakon folyó magas színvonalú oktatás nemzetközi szintű elismerésének fontos formája az európai akkreditáció. Büszkék vagyunk arra, hogy 2012-ben a Corvinus Egyetem kapta meg hazánkban elsőként ezt az elismerést.

A levelező tagozatos képzés időbeosztása: a szorgalmi időszakban másod- és harmadhetenként péntek délután és este, szombaton délelőtt és délután.

A közgazdálkodás és közpolitika mesterszak tanterve

Nappali tagozat

A tanulmányaikat 2018. szeptemberében megkezdő hallgatók mintatanterve alapján

Tárgynév

Jelleg

Félév

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező szaktárgyak

 

 

 

 

 

66

Összehasonlító közigazgatástan (angolul is tanulható)

K

2+2

 

 

 

6

Összehasonlító közigazgatási jog

K

2+2

 

 

 

6

Közszolgálati szervezetek vezetése (angolul is tanulható)

K

2+2

 

 

 

6

Academic writing, kvalitatív módszerek és research desing (angolul is tanulható)

K

 0+4


 

 

6

Kvantitatív elemzési módszerek (angolul is tanulható)

K

0+4

6

Közösségi gazdaságtan (angolul is tanulható)

K

 

2+2

 

 

6

A közpolitika folyamata és intézményei (angolul is tanulható)

K

 

2+2

 

 

6

Közpolitika-elemzés (angolul is tanulható)

K

2+2

6

A közszektor intézményi közgazdaságtana (angolul is tanulható)

K

 

2+2

 

6

Többszintű kormányzás (angolul is tanulható)

K

 

 

2+2

 

6

Közösségi pénzügyi menedzsment (angolul is tanulható)

K

 

 

 

2+2

6

Kötelezően választható modul tárgyak

 

 

 

 

 

24

Közpolitikai elemző modul

 

 

 

 

 

 

Program kiértékelés (angolul is tanulható)

K

2+2

 

+

 

6

Költség-haszon elemzés (angolul is tanulható)

K

2+2

 

+

 

6

Közpolitika elemzés gyakorlat (angolul is tanulható)

K

 

2+2

 

+

6

Közintézményi menedzsment modul

 

 

 

 

 

 

Civil társadalom és civil szervezetek menedzsmentje (angolul is tanulható)

K

2+2

 

+

 

6

Fejlesztéspolitika és programmenedzsment

K


 2+2


+

6

Emberierőforrás-menedzsment a közszolgálatban

K

 

2+2

 

+

6

Információmenedzsment a közszektorban

K

 

2+2

 

+

6

Humán szakpolitikák modul

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi politika és finanszírozás (angolul is tanulható)

K

2+2

 

+

 

6

Közpolitikák az emberi fejlődésért (angolul is tanulható)

K

2+2

+

6

Egészségügyi közgazdaságtan (angolul is tanulható)

K

 

2+2

 

+

6

Szakszeminárium / Szakdolgozat

 

 

 

 

 

15

Szakszeminárium I.

K

 

 

0+4

 

6

Szakszeminárium II.

K

 

 

 

0+4

9

Választható tárgyak

 

 

 

 

 

15

Kreditek száma összesen:

 

30

30

30

30

120

Az aktuális operatív tanterv a Kar honlapján megtalálható

A mesterszakos választható tantárgyak listája elérhető itt

 

Based on the curriculum of students starting their studies in September 2018

Course title

Form of evaulation

Semester

Credits

1

2

3

4

lecture+

seminar

lecture+

seminar

lecture+

seminar

lecture+

seminar

Mandatory Core Courses

 

 

 

 

 

60

Comparative Public Administration

e

2+2

 

 

 

6

Managing Organizations in the Public Sector

g

2+2

 

 

 

6

Academic Writing, Qualitative Methods and Research Design

g

0+4

 

 

 

6

Quantitative Research Methods

g

 

0+4

 

 

6

Economics of the Public Sector

e

 

2+2

 

 

6

Institutions and Processes of Public Policy

e

2+2

6

Public Policy Analysis

e

 

 

2+2

 

6

Multi-level Governance

e

 


2+2

 

6

Institutional Economics of the Public Sector

e

 

 

2+2

 

6

Public Financial Management

e

 

 

 

2+2

6

Mandatory Elective (Module) Courses

 

 

 

 

 

30

Analytical Tools for Policy Decisions Module

 

 

 

 

 

 

Cost-Benefit Analysis

g

2+2

 

+

 

6

Program and Performance Evaluation

e

 

2+2

 

+

6

Practicing Public Policy

e

 

2+2

 

+

6

Public Management Module

 

 

 

 

 

 

NGOs Management and Civil Society

e

2+2

 

+

 

6

Digital Era Governance

e

 

2+2

 

+

6

Program and Performance Evaluation

e

 

2+2

 

+

6

Policies for Human Development Module

 

 

 

 

 

 

Health Policy and Financing

e

2+2

 

+

 

6

Health Economics

e

 

2+2

 

+

6

Public Policies for Human Development

e

 2+2

 

+


6

Thesis Work

 

 

 

 

 

15

Thesis Seminar I.

g

 

 

0+4

 

6

Thesis Seminar II.

g

 

 

 

0+4

9

Elective Courses

 

 

 

 

 

18

Félévi kredit összesen:

 

30

30

30

30

120

 

The current curriculum can be found on the webpage of Corvinus School of Economics

 

Levelező tagozat

A tanulmányaikat 2018. szeptemberében megkezdő hallgatók mintatanterve alapján

 

Tárgynév

Jelleg

Félév

Kredit

1.

2.

3.

4.

Kötelező szaktantárgyak

 

 

 

 

 

60

Összehasonlító közigazgatástan

K

16+0

 

 +

 

6

Összehasonlító közigazgatási jog

K

16+0

 

 +

 

6

Közszolgálati szervezetek vezetése

K

0+16

 

 

 

6

Kvantitatív elemzési módszerek

K


0+16

 

 

6

Közösségi gazdaságtan

K

 16+0

 

 

6

Közpolitika-elemzés

K

 


 16+0

 

6

Academic writing, kvalitatív módszerek és research design

K

0+8

3

A közpolitika folyamata és intézményei

K

 

16+0

 

 

6

Többszintű kormányzás

K

 

 

16+0

 

6

Program kiértékelés 

K

16+0

+

6

Közösségi pénzügyi menedzsment

K

 

 

 

16+0

6

Kötelezően választható tantárgyak

 

 

 

 

 

24

Költség-haszon elemzés

K

16+0

 +

+

 +

6

Emberierőforrás-menedzsment a közszolgálatban

16+0

+

+

+

6

Egészségügyi politika és finanszírozás

K

16+0

+

+

 +

6

Controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben

K


16+0

+

+

 +

6

Közpolitikák az emberi fejlődésért

K

 16+0

+

 +

+

6

Egészségügyi közgazdaságtan

K

 16+0

+

+

+

6

Információmenedzsment a közszektorban

K

 

 16+0

+

 +

+

6

Szakszeminárium / Szakdolgozat

 

 

 

 

 

15

Szakszeminárium I.

K

 

 

0+18

 

6

Szakszeminárium II.

K

 

 

 

0+18

9

Választható tárgyak

 

 

 

 

 

18

Kreditek száma összesen:

 

30

33

30

27

120

Az aktuális operatív tanterv a Kar honlapján megtalálható


A levelező tagozatos képzés időbeosztása: a szorgalmi időszakban másod- és harmadhetenként péntek délután és este, szombaton délelőtt és délután.

Doktori képzés

Eddigi tapasztalataink alapján a Közgazdálkodás és Közpolitika mesterszak sikeresen készíti fel tudományos karriert kereső hallgatóit a doktori képzésre. A mesterszak jó alapokat ad a Közgazdaságtani Doktori Iskolán és a Gazdálkodástani Doktori Iskolán folytatandó tanulmányokhoz. Az említett két doktori iskolán túl a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolája és a Szociológiai Tudományok Doktori Iskolája ugyancsak vonzó lehetőségnek számít, és több egykori hallgatónk is itt folytatta akadémiai pályafutását.

Végzettség és kreditpontok

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon
(Economist in Public Policy and Management)

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

Idegen nyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.