Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Pályázati feltételek

Pályázati feltételek a 2018/19-es tanév Erasmus és egyéb tanulmányi célú hallgatói mobilitás programhoz a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán

A Közgazdaságtudományi Kar az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre, hogy hallgatói számára minél gazdagabb kínálatot nyújtson külföldön folytatható tanulmányokra. Ennek köszönhetően Karunk ma mintegy 80 egyetemi partnerkapcsolattal rendelkezik Európán belül és a tengerentúlon egyaránt. A Kar kínálatában az egy féléves csere- és a két féléves kettős diploma programok egyaránt megtalálhatóak.

A külföldön folytatott tanulmányok beszámítanak a hazai tanulmányokba, a külföldi részképzés ténye és a hallgató által idegen nyelven teljesített tárgyak listája bekerül az oklevél-mellékletbe.

Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni nemcsak azért érdemes, mert idegen nyelvi környezetben lehet folytatni a tanulmányokat, ismeretlen kultúrákat felfedezni, hasznos tapasztalatokkal gazdagodni, hanem mert a külföldi tapasztalatok révén a pályakezdő értékesebbé válik a munkaerőpiacon.

 

I. Kari információk (az általános Erasmus feltételekkel összhangban)

·         A Kar hallgatói részképzés keretében az alábbi célokból utazhatnak ki külföldre:

  • kurzusok elvégzése
  • szakdolgozat írása végett (amennyiben ahhoz a fogadóintézmény és a szakfelelős/itthoni témavezető is hozzájárul, valamint a pályázó talál magának témavezetőt a partnerintézményben). A Kar doktorandusz hallgatók esetében kifejezetten ajánlja kutatószemináriumok felvételét (Research Seminar, Dissertation Seminar).

·         Az intézményválasztással kapcsolatos előírás, hogy a maximum 10-es lista első három helyén kizárólag a K-kar által felajánlott intézmények szerepelhetnek. A rangsor összeállításához ajánlatos az adott szak mobilitási tanácsadójával egyeztetni, hogy mely intézmények kurzuskínálata adja a legkedvezőbb lehetőségeket az elvégzett tárgyak ekvivalencia keretében történő beszámítására.

·         A hallgatók a felsőoktatási alapképzésben elvégzett két lezárt félév után vehetnek részt külföldi részképzésen. A Karnak nincs megkötése a kiutazás tanévére, félévére vonatkozóan, azonban az alapszakos hallgatóink számára elsősorban a másodévet ajánljuk külföldi részképzésre. Az ajánlástól eltérően a Bambergi Otto Friedrich Egyetemmel folytatott kettős diploma programra pályázni kívánó alkalmazott közgazdaságtan alapszakos hallgatók tanulmányaik harmadik évét töltik Bambergben.

·         A külföldi részképzésen részt vevő hallgatónak az adott félévre be kell iratkoznia az Egyetemre, és a külföldi részképzés teljes ideje alatt aktív hallgatói státusszal kell rendelkeznie.

·         Az elvégzett tanulmányok beszámítása érdekében a kari honlapról letölthető és kitöltött kreditátviteli kérelmet a transcript másolatának csatolásával az őszi félévre történő elfogadtatáshoz március 15-ig, a tavaszi félévre történő elfogadtatáshoz szeptember 15-ig kell benyújtani a Tanulmányi Osztályon. A kreditátvitel szabályait a kari Kreditátviteli és Kreditelismerési Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a kari honlapon.

 

 II. A benyújtandó pályázati anyag

A nyomtatott pályázati anyagot 2017. november 24-én (pénteken) 12 óráig kell leadni a Kar Erasmus-koordinátoránál, Zsille Évánál, Fő épület 185-ös szobában.

A határidő után érkezett pályázatokat, valamint a hiányos pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

 

Figyelem: a pályázat személyesen vagy meghatalmazással adható le!

Az 1-4. pontban felsorolt dokumentumokat minden pályázónak be kell nyújtania, az 5. pontban foglaltak kizárólag a másod- és harmadéves alapképzéses, valamint a mesterszakos hallgatókra vonatkoznak.

A pályázat akkor érvényes, ha a jelentkező online módon regisztrál az Egyetem Mobility rendszerében (http://mobilitas.uni-corvinus.hu), valamint nyomtatott formában, határidőre benyújtja az alábbi dokumentumokat:

 1. Az online pályázat kinyomtatott jelentkezési lapját aláírva 1 példányban és fényképpel ellátva.
  A pályázat része a preferencia-lista, melynek első három helyén azon intézmények valamelyike szerepelhet csak, mellyel a Kar szerződésben áll (e lista a kari honlapon megtekinthető). Más helyezést nem fogadunk el és automatikusan töröljük a megjelölt intézményt a listából. A további (4-10.) helyeken bármely, az Egyetemmel, Karral kapcsolatban álló, hallgatókat fogadó külföldi felsőoktatási intézmény megjelölhető. (11. és további helyeken felsorolt intézményeket nem áll módunkban figyelembe venni.) Azon felsőoktatási intézményekbe, amelyekkel az Egyetem valamely más karának van kapcsolata, a hallgató csak akkor utazhat, ha a partnerintézményekbe megpályázható helyeket az adott Kar hallgatói nem töltik fel. A Kar double degree programjára jelentkező hallgató a preferencia-lista első helyén kizárólag a programban részt vevő partnerintézményt jelölheti meg.
 1. Europass önéletrajz a www.europass.hu oldalról letöltve (a tervezett tanulmányok folytatásának nyelvén)
 1. Motivációs levél (a tervezett tanulmányok folytatásának nyelvén), amelyben a hallgatónak számot kell adnia arról, miért szeretne külföldi részképzésre utazni. A preferencia sorrendjében első három helyen megjelölt intézmény esetében indokolnia kell az intézményválasztást, valamint fel kell vázolni milyen tantárgyakat szeretne az adott intézmény(ek)ben tanulni, valamint hogy a tárgyválasztásában milyen szempontok vezérelték. (A motivációs levélhez formanyomtatvány a kari honlapról letölthető.)
 1. Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata. A hallgatónak kizárólag a folytatni kívánt tanulmányok nyelvén való tudását kell nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolnia. (Közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány egyaránt benyújtható.)
 1. A hallgatónak az Egyetemen folytatott szakmai és közéleti tevékenységét igazolnia kell. Ehhez egy, a kari honlapról letölthető formanyomtatványt kell kitöltetnie a diákszervezet vezetőjével vagy a tevékenységet igazoló oktatóval, aki ezen a formanyomtatványon aláírásával és a szervezet/tanszék pecsétjével igazolja a hallgató diákszervezeti tagságát, az ott betöltött tisztségét, a tanszéken végzett demonstrátori munkát stb. Diákszervezeti tagság esetén, amennyiben a diákszervezet saját pecséttel nem rendelkezik, a Hallgatói Önkormányzat irodájában kell az igazolásra pecsétet kérni. Ez esetben a Hallgatói Önkormányzat pecsétje azt igazolja, hogy az adott diákszervezet a Hallgatói Önkormányzatnál regisztrált diákszervezetnek minősül. A formanyomtatványon a diákszervezetek vezetői, a tanszékvezetők, oktatók a hallgató munkáját nem minősítik, nem pontozzák, szükséges esetben egy mondatos megjegyzést fűznek a hallgató tagságához, tevékenységéhez.

Az 1-4. pontban felsorolt dokumentumokat minden pályázónak be kell nyújtania, az 5. pontban foglaltak kizárólag a másod- és harmadéves alapképzéses, valamint a mesterszakos hallgatókra vonatkoznak. 

 

III. A pályázat pontozási rendszere és a bírálat menete:

A pályázatok értékelése 100 pontos rendszerben történik, melynek – a jobb összemérhetőség érdekében – három formáját dolgoztuk ki:

1.      Első évfolyam BA:

I.     rész: az őszi félév tanulmányi átlaga – 20%

II.  rész: Motiváció mérése – 60%

·           általános motiváció: 20%

·           egyetemválasztás indoklása: 20%

·           választott tárgyak indoklása: 20%

III.             rész: Nyelvtudás – 20%

 

2.      Első évfolyam MA:

I.     rész: az őszi félév tanulmányi átlaga – 20%

II.  rész: Motiváció mérése – 60%

·                     általános motiváció: 10%

·                     specifikus motiváció (egyetem-, tárgyválasztás): 40%

·                     szakmai, közösségi tevékenység: 10%

III. rész: Nyelvtudás – 20%

 

3.      A fennmaradó évfolyamok:

I.     rész: 3 vagy 5 lezárt félév átlaga – 40%

II.  rész: Motiváció mérése – 40%

·                     általános motiváció: 5%

·                     specifikus motiváció (egyetem-, tárgyválasztás): 20%

·                     szakmai, közösségi tevékenység: 15%

III. rész: Nyelvtudás – 20%

A kari szintű pályáztatási rendszer meghatározó eleme a szóbeli motivációs beszélgetés. A motivációs beszélgetés általában angol nyelven zajlik. Amennyiben a hallgató az általa megpályázott intézményben más – angol nyelven kívüli – nyelven is kíván tantárgyakat hallgatni, akkor másik idegen nyelv tudását is bizonyítania kell a szóbelin.

Minden szak és/vagy évfolyam hallgatói saját, a diákok oktatásában, szakmai felkészítésében részt vállaló oktatók előtt kerülnek meghallgatásra.  A bizottság titkára a Kar Erasmus-koordinátora.

Az egyes szakok hallgatói elsősorban a saját szakjuk más hallgatóival versenyeznek az elosztható helyekért. Rangsor felállítására a meghallgatások után első körben az egyes szakok viszonylatában kerül sor, majd pedig az így kialakult csoportok egy előre meghatározott algoritmus szerint kerülnek egységes és végleges rangsorba szervezésre.

            A végleges és egységes rangsor összeállítására:

1.      először a PhD, másodszor az MA, harmadszor a BA/BSc 2. és 3. éves, majd a BA/BSc 1. éves hallgatói csoportokból választjuk a legjobbakat.

2.      adott csoporton (lásd 1. pont) belül a kiemelés sorrendjét az adott szak jelentkezőinek aránya határozza meg (bázis: lásd 1. pont)

 

Az egyéni tanulmányi átlag figyelembevétele az alábbi skála alapján történik:

CSÁ < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x1/4                            : 5 pont           (illetve 10 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x1/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x2/4   : 10 pont         (illetve 20 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x2/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)x3/4   : 15 pont         (illetve 30 pont)

CSÁ + (5-CSÁ)x3/4 < TÁ < CSÁ + (5-CSÁ)          : 20 pont         (illetve 40 pont)

CSÁ: az adott csoport jelentkezőinek tanulmányi átlagából képzett számtani átlag

TÁ: az egyén tanulmányi átlaga

Csoportok szak és/vagy évfolyam alapján kerülnek meghatározásra.

 

Például, ha valakinek a Tanulmányi Átlaga 4,2 és a Csoport Átlag 3,5, abban az esetben az alábbi mátrix alapján fog pontot kapni:

 

Nagyobb mint

Eredmény

Kisebb mint

Kapott pontszám

3,5

4,2

3,875

magasabb TÁ

3,875

4,2

4,25

10 pont

4,25

4,2

4,625

alacsonyabb TÁ

4,625

4,2

5

alacsonyabb TÁ

 

 

Vagyis mindenkit a saját évfolyama teljesítményéhez fogunk viszonyítani. Ha 2 vagy több lezárt félévvel és tanulmányi átlaggal rendelkezik a pályázó, akkor minden egyes félévre el kell végezni a fenti számítást és a végén ezen értékek átlagolására kerül sor.

 

A pályázók végleges rangsorának összeállítását és a helyek kiosztását a Kari Tanács által kijelölt bizottság végzi. 

Pontozási rendszer kiegészítő információi:

 • Minimum követelmény a tanulmányi átlag vagy más tekintetében nincs.
 • Bárki (függetlenül attól, hogy hány intézményt jelölt meg) aki nem kap kiutazási lehetőséget az általa megjelölt intézményre, mert vagy elkelt az általa megjelölt hely, vagy hátul szerepel a névsorban, a kari maradék helyekből (ha van ilyen) választhat majd a rangsor eredményhirdetését követően. Ebben az esetben az elért rangsor helyezése fogja meghatározni hányadikként választhat. Emiatt javasoljuk mindenkinek, hogy kellő mennyiségű (minimum 6) intézményt jelöljön meg.
 • Csak a pályázat benyújtásáig lezárult tevékenységek értékelhetők.
 • A kettős diplomát nyújtó programokra történő jelentkezők esetében – a Kari Hallgatói Önkormányzat egyetértésével – a partnerintézménnyel kötött szerződésben rögzített, előre meghatározott ösztöndíjkvóta biztosított.

 

IV. Kettős diploma programok

A magyar felsőoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a hallgatók ún. kettős diplomát szerezzenek úgy, hogy tanulmányaik egy részét (ideális esetben a teljes kreditérték felét) egy hazai tanintézményben (vagyis a küldő intézményben), míg egy másik részét (ideális esetben a teljes kreditérték másik felét) egy, a küldő egyetemmel szerződéses kapcsolatban álló külföldi tanintézményben (fogadó intézmény) teljesítik.

Az intézmények kölcsönösen elismerik egymás programjait és az egyik, illetve másik intézményben megszerzett krediteket kölcsönösen elfogadják és beszámítják saját képzésükben. Ennek megfelelően az a hallgató, aki sikeresen elvégzi a programot, két diploma birtokosává válik: egyiket a küldő intézmény, a másikat pedig a fogadó intézmény állítja ki.

 I. Kettős diploma a Rijksuniversiteit Groningen (RuG) és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató,

 • aki a BCE Közgazdaságtudományi Karának Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos, nappali tagozatos, I. éves aktív hallgatója (magyar vagy az angol nyelvű képzésben),
 • aki vállalja, hogy félévkor a szakon belül a nemzetközi gazdasági elemző szakirányt fogja választani és ugyancsak vállalja, hogy elvégzi a Budapesti Corvinus Egyetemen az első két félév kötelező tárgyait és megszerez 60 kreditet (valamint ha szükséges a felzárkóztató tárgyakat);
 • aki vállalja, hogy a képzés tandíjköteles, a két félévre összesen 900 euró összegben.

 II. Kettős diploma a Bambergi Otto Friedrich Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató,

·                  aki a BCE Közgazdaságtudományi Karának Alkalmazott közgazdaságtan alapszak képzésén tanuló nappali tagozatos, másodéves aktív hallgató,

·                  minimum középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik,

·                  aki tanulmányai során a korábbiakban Erasmus mobilitási program keretében nem folytatott külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat.

·                  Az Erasmus program jelentkezési lapján a hallgató első helyen kell megjelölje a bambergi Otto Friedrich Egyetemet, és a lapon a „Megjegyzések” rovatban jeleznie kell, hogy – az Erasmusos pályázatán túl - jelentkezett a kettős diplomát adó képzésre is.

III. Kettős diploma a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató,

·         aki a BCE Közgazdálkodás és Közpolitika MSc (magyar nyelvű), illetve MSc in Public Policy and Management (angol nyelvű) képzéseken tanuló hallgató,

·         a társegyetemen az előírt számú (általában minimum egy félévnyi tanulmányokat jelentő) kreditek teljesítését követően megkapják a társintézmény által kibocsátott mesterszintű diplomát is. További információkat a gyorgy.hajnal(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen kaphat.

IV. Scribe 21 – kettős diploma program a University of Adelaide, a University of Western Australia és a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában

Jelentkezhet az a hallgató,

·         aki a BCE Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás magyar vagy angol nyelvű program első évfolyamos hallgatója;

 • aki vállalja, hogy félévkor a szakon belül a nemzetközi gazdasági elemző szakirányt fogja választani és ugyancsak vállalja, hogy elvégzi a Budapesti Corvinus Egyetemen az első két félév kötelező tárgyait és megszerez 60 kreditet, valamint ha szükséges a felzárkóztató tárgyakat;

·         európai uniós állampolgár, vagy legalább 3 éves tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon, mely nem tanulmányi célú;

·         a jelentkezők közül az első két helyen rangsorolt hallgató az Ausztráliában töltött 10 hónapos tanulmányút idejére havi 700 euró ösztöndíjban részesül, ezen felül 1500 euróban az Ausztráliába való utazási költségeinek fedezésére;

·         vállalja a program keretében levő egy hetes intenzív programok finanszírozását, amennyiben ezt nem tudja az egyetem egyéb pályázati forrásból finanszírozni.

 

 A pályázat és bírálat naptára:

A kari pályázati időbeosztás, különös tekintettel a szóbelikre/második fordulókra, az egyes részeredményekre és a fellebbezési időszakokra:

2017. november 10. – november 24.

Pályázati időszak (a mobilitási tanácsadók és a koordinátor fogadják és segítik a pályázókat).

2017. november 24. 12.00 óra

Pályázatok leadási határideje.

2017.november 27. – 2018. január 31.

Szóbeli motivációs beszélgetések.

2018. január 31.

A pontszámok, ill. rangsorok közzététele.

2018. február 1. – február 9.

Fellebbezési időszak (elért pontszámokkal kapcsolatban).

2018. február 1. – február 15.

Fellebbezések elbírálása.

2018. február 20.

Végleges pontszám.

2018. március 3.

Végleges eredmények helykiosztással.

 

Elérhetőségek:

Sas Péter

Erasmus és egyéb hallgatói mobilitás koordinátor

E-mail: economics@uni-corvinus.hu

Tel.: +361 482 5537

 

 

Sárvári Balázs

Nemzetközi igazgató

1093 Budapest, Fővám tér 8. E.225/a szoba

Tel:: +361 482 5165

 

2017. október 16.

 

Általános információ az Erasmus programról

Utolsó frissítés: 2019.10.04.