Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak

Tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) mesterképzési szak

Szakfelelős: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző és Digitális Tanulás Központ
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra, alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A mesterképzési szak megnevezése: tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) szak / Teacher of Economics (Enterpreneurial Studies)
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat
 • szakképzettségek: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Economics (Entrepreneurial studies)

Képzési terület: pedagógusképzés

A képzési idő félévekben: 2, 3 vagy 4 félév (lásd: a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60. 90 vagy 120 kredit (lásd: a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)

Önköltség díja (félév): 300.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
Munkarend: levelező
A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek, szombat.

A képzés célja:
Olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, a gazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanári szakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, a pedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.

Szakterületi közös ismeretek

 • A közgazdász alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése, illetve elmélyítése a szakterület szerint.
 • A szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, a gazdasági képzés helye és szerepe a középiskolában, a szakképzésben. A felnőttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek.
 • Kitekintés a kapcsolódó Nemzeti alaptanterv műveltségterületre. Modularitás a szakképzésben, élethosszig tartó tanulás.
 • Az oktatásban hasznosítható, legkorszerűbb informatikai alkalmazások ismerete.
 • A közgazdasági ismeretek bővítése a közgazdász tanári szakképzettségnek megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

Szakterületi ismeretek szakképzettségenként
Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából. Közgazdasági elmélettörténet. Vállalkozások menedzsmentje. Üzleti tervezés. Vállalkozás befektetéseinek értékelése. Humán erőforrás gazdálkodás. A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás. Gazdaságstatisztika. Jogszabályi környezet. Kkvk a gazdaságban. E-business, információtechnológia. A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR).

Szakmódszertani közös ismeretek
A gazdasági ismeretkörök tanításának módszerei a közoktatás, a szakképzés valamint a felnőttképzés területén. A szakterületen alkalmazható tankönyvek, taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételének megfelelő ismeretforrások kiválasztása, az alkalmazást segítő segédanyagok készítése.

Idegennyelv-ismeret követelményei
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Tantervi követelmények
A tanterv félévenkénti bontásban tartalmazza a tantárgyak kódját és megnevezését, a heti óraszámát (előadás és/vagy szeminárium), kreditértékét, az oktatásért felelős szervezeti egységet, a felelős oktató nevét, a tantárgyfelvételre vonatkozó megjegyzéseket, beleértve az esetleges előtanulmányi kötelezettségeket. Az utolsó oszlopban x jelöli a szakmai törzsmodulba tartozó tantárgyakat, amelyek jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga beszámít az oklevél minősítése.
A tantárgy nevére kattintva előhívható az intranetről a tantárgyi adatlap, amely részletesen tartalmazza a tantárgy teljesítéshez szükséges információkat.
A tanterv ismerteti a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésével, a záróvizsgára bocsátás feltételeivel és az oklevél megszerzésével kapcsolatos tudnivalókat.

Főbb ismeretkörök (vállalkozási ismeretek)

 • Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából.
 • Közgazdasági elmélettörténet.
 • Vállalkozások menedzsmentje.
 • Üzleti tervezés.
 • Vállalkozás befektetéseinek értékelése.
 • Humán erőforrás gazdálkodás.
 • A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás.
 • Gazdaságstatisztika.
 • Jogszabályi környezet.
 • Kkvk a gazdaságban.
 • E-business, információtechnológia.
 • A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR).

Utolsó frissítés: 2018.11.30.