Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

A közgazdasági és üzleti alapképzés matematikai alaptárgyaiból (Matematika I. és Matematika II.)  a hallgatók az alábbi feltételek mellett kaphatnak érdemjegyet.

1. Az érdemjegy megszerzése a dolgozatok összpontszáma alapján történik az alábbi táblázatban megadott módon.

40% alatt

elégtelen (1)

40-54%

elégséges (2)

55-69%

közepes (3)

70-84%

jó (4)

84% fölött

jeles (5)

2. Az összpontszám 20%-a félévközi kisdolgozatokon, 80%-a a félév végi írásbeli vizsgákon szerezhető meg.    

3. Azok a hallgatók, akik ilyen módon nem szereztek legalább elégséges érdemjegyet, az ismételt vizsgára a kisdolgozatok pontszámát magukkal viszik. Az ismételt vizsgák értékelése is a fenti táblázat szerint történik. A félévközi kisdolgozatok ismétlésére vagy pótlására nincs lehetőség.

4. A félév végi vizsgákon szerezhetnek jegyet a különbözeti vizsgát tevők is. A tárgyat újra felvevőkre a többiekkel azonos szabályok vonatkoznak.

A vizsgák helyét, időpontját és a terembeosztást a Neptun rendszeren tesszük közzé. A hallgatók csak a kiírt helyen és időben vizsgázhatnak. A dolgozatok megtekintésére kizárólag az eredményhirdetés helyén és időpontjában van lehetőség.  A vizsgákról további információk (mintapéldák, eredmények) a vizsgák rovatban, illetve az előadó tanárok web oldalain találhatók.

A vizsgákra a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni. A felügyelő tanárok a teremben az ülésrendet meghatározzák. Mindennemű visszaélés a vizsgákról történő automatikus kizárást von maga után. Súlyosabb esetekben a Matematika tanszék az ügyet az illetékes Dékáni Hivatalnak adja át a fegyelmi eljárás lefolytatására. A vizsgarendre az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései érvényesek.

Felmentés

Az alaptárgyakból felmentés iránti kérelmet a tárgyfelelősnek címezve a tanszéki irodában lehet benyújtani legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig. A kérelemhez csatolni kell a Neptun vagy ETR (vagy index) megfelelő oldalának hitelesített másolatát, vagy hivatalos kivonatot (transscript) is. Felmentés esetén a tanszék a másik intézményben azonos tantárgyból szerzett osztályzatot ismeri el érdemjegynek. Felmentést kaphatnak azok a hallgatók, akik az adott tárgyat más intézményben ugyanilyen tematikával legalább ugyanilyen óraszámban hallgatták. A külföldi intézmények hallgatói esetében a tanszék egyedi elbírálást alkalmaz.

Utolsó frissítés: 2018.08.28.