Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Korábbi tematikák

Nemzetközi makrogazdaságpolitika tematika (napppali) - Dr. Simai Mihály

Nemzetközi vállalati stratégia

Transznacionális vállalatok gazdaságtana

EU Common Policies - Dr. Kengyel Ákos

EU közös politikái - Dr. Kengyel Ákos

EU közös politikái (estis) - Dr. Kengyel Ákos

EU regionális politikája (PhD) - Dr. Kengyel Ákos

Európai Uniós alapismeretek - Dr. Kengyel Ákos

Európai Uniós fejlesztési források - Dr. Kengyel Ákos

European Development and Regional Policy - Dr. Kengyel Ákos

 

2012-13. TAVASZI FÉLÉV TEMATIKÁI

Nemzetközi makropolitikák

Letöltések - 2012/2013. tavaszi félév

Tájékoztató anyag végzősöknek 

KOMPLEX nyilatkozat

Európai Uniós Alapismeretek

1. Az integráció mozgatórugói

2. Az integrációs formák megvalósulása

3-4. Gazdasági és monetáris együttműködés szakaszai

5. Fejlődési szakaszok, makrogazdasági teljesítmény

6-7. Kohéziós politika

8.1 EU intézményi rendszere

8.2 EU döntéshozatali mechanizmusa

9. Külkapcsolati rendszer

10. A közös agrárpolitika

12. Az EU közös költségvetése

13-14. Keleti kibővülés - EU-csatlakozás

 

TÉTELSOR

European Regional and Development Policy

Topic 1

Topic 2

Topic 3

Topic 4

Topic 5

Topic 6

Regionális piaci ismeretek

Tematika

1-2. előadás

Kereskedelem

Nemzetközi technika- és technológiai piacok

Pénz- és tőkepiac

Nyersanyagpiacok

 

2013/14 II. félév anyagok

 • Nemzetközi makro-gazdságpolitika

  Economic Cycles and Financial Crises

 • EU aktuális kérdések

 • EU common policies

  Tárgy leírása

  In order to successfully implement the phases of common market, single market and economic and monetary union, common policies were introduced at EU level. Even at the time of entering into force of the Treaty of Rome (1958) it was decided to set up some common policies at important fields, and since that time – through modifications of the basic treaty – more and more common policies were introduced. The course explains the objectives and operation of the most important common policies. In each case we analyse the regulatory background, the implementation in practice, and evaluate impacts on economic policies and business.  Especially, we would like to focus on the characteristic features of the European integration processes and those issues which can influence the competitiveness of the European economy.

  Aktuális tematika

  Letölthető óravázlatok / Downloads

 • EU Economic Policies

  A tárgy leírása

  The course gives practical political economy approach overview of integration economics. The focus is on introduction of applied policies among the real EU framework, interests and opportunities and constraints which are used by dominant and follower countries. The course applies comparative approach in comparison with other centers of the global economy (United States, China, etc.)

  Aktuális tematika

 • EU integrációs alapismeretek

  A tárgy leírása

  Magyarország 2004. májusától az Európai Unió tagjává vált. Az európai integrációban való részvételünk minden területen (államigazgatás, vállalati- vagy pénzügyi szektor) igényli az Európai Unió működésének és közös politikáinak ismeretét. Éppen ezért egyetemünk hallgatói számára alapvetőnek tartjuk az integrációval kapcsolatos ismeretek elsajátítását. A kurzus az integrációs folyamat fejlődésével, az EU-integráció helyzetével, intézményi- és döntéshozatali rendszerével, a főbb integrációs politikák kialakulásával, működésével, reformjaival és azok hatásaival foglalkozik. Vizsgáljuk a bővülés folyamatának fő állomásait, a csatlakozás tartalmát.

  Aktuális tematika

  EU mérnök-jogász tematika

  EU mérnök-közgazdász tematika

  Letölthető anyagok

 • EU közös politikái

  A tárgy leírása

  Az európai integrációs folyamat során a közös piac, a belső piac, majd a monetáris unió megvalósulásához és sikeres működéséhez kapcsolódóan közös és közösségi politikák kialakítására került sor. Már az 1957-ben aláírt Római Szerződésben meghatározták néhány alapvető terület esetében a közösség szintjén kialakítandó politikák szükségességét, amelyek köre az alapszerződés módosításaival egyre bővült. A tárgy az elsődleges és a másodlagos joganyagban szabályozott politikák feladatait és működését mutatja be, minden esetben cél a jogi alapok és a gyakorlati megvalósulás vizsgálata, az egyes politikák gazdaságpolitikai, gazdasági és üzleti hatáselemzése. Kiemelten vizsgáljuk az európai gazdaság versenyképességét érintő területeket, a kialakított válaszokat (Lisszaboni Stratégia, a K+F területén jelentkező lemaradás, a tudásalapú társadalom vonatkozásai, foglalkoztatottsági helyzet, szociálpolitikai problémák).

  Aktuális tematika

  Szemináriumi témakörök

  Letölthető anyagok

 • EU pályázatírás

 • Fejlődésgazdaságtan

  Aktuális tematika

  A tárgy honlapja

 • Foreign Policy of the EU

  Aktuális tematika

 • Gazdaságpolitikák nemzetközi vonatkozásai

  A tárgy leírása

  A világgazdasági válság ismét bizonyította a globális kölcsönhatások és kölcsönös függőség fontosságát. A világgazdaság nem esett szét, s az a csaknem 200 állam amelyik  felemelkedésének, versenyképessége erősítésének lehetőségeit megértette, hogy csak a közös fellépés segíthet a globális összeomlás elkerülésében.A válság különösen fontos szerepet játszott annak megvilágításábanis, hogy a külső hatások milyen mértékűek a nemzeti gazdaságpolitikák alakításában és alkalmazásuk lehetőségeinek meghatározásában. E tantárgy keretében tulajdonképpen a válság utáni világ jobb megértéséhez kívánunk segítséget adni annak megvilágításával ,hogy , hogy a különböző méretű, fejlettségű és geoplitikai helyzetú  államok milyen érdekek, értékek és  meggondolások alapján tűzik ki céljaikat a az átalakúló  nemzetközi gazdaságban. Elemzzük sikereik és kudarcaik okait.Feltárjuk, hogy stratégiai céljaik megvalósítására irányuló erőfeszítéseik hogyan hatnak  belső viszonyaikra és a nemzetközi kapcsolataikra.

  Aktuális tematika

 • Globális és európai integráció gazdaságtana

 • International Corporate Strategies

 • International Economics

 • International Financial Management

 • International organizatios – economic diplomacy

 • Nemzetközi gazdaságtan (BA)

  Aktuális tematika

  Előadásvázlatok

 • Nemzetközi gazdaságtan (MA) 

  A tárgy leírása

  A tárgy megismerteti a hallgatókat mindazokkal a gazdasági gyakorlatban és tudományos elemzésekben is alkalmazott legfontosabb fogalmakkal, elméleti tételekkel és számítási módszerekkel, kvantitatív mutatókkal, amelyeket a nemzetközi gazdaságtan különböző elméleti irányzatai alkottak a világgazdaság viszonyai és folyamatai, a nemzetközi kereskedelem, munkamegosztás, szakosodás, a tőke- és munkaerő-áramlás, a nemzetközi pénzügyek, monetáris rendszerek és devizaárfolyamok, a nemzetközi gazdaság egyensúly-mechanizmusai, illetve az országok külgazdasági egyensúlytalansága és a fizetési mérleg kiigazításának módozatai stb. vonatkozásában. A tárgy átfogja a nemzetközi gazdaságtan hagyományos, a nyugati egyetemeken és azok tankönyveiben meghonosodott tematikáját, így a nemzetközi kereskedelem "tiszta elméletét" is, de azonfelül kitér a különböző elméleti tételeknek és módszereknek a mai világgazdasági valóság és gyakorlat szemszögéből való értékelésére is, továbbá a világgazdaság működésére, egyensúlyproblémáira, a nemzetközi munkamegosztásra, a világpiaci csereviszonyokra, a nemzetközi tőkeáramlásra és a világgazdaság egyenlőtlen viszonyaira, valamint a nemzetgazdaságok általános fejlődésére, illetve világgazdasági lemaradására, a "gazdasági elmaradottságra" vonatkozó különféle elméletekről. Egyszersmind megvizsgálja a világgazdasági felzárkózás és igazodás feltételeire, módozatára, a nemzeti "versenyképesség" javítására vonatkozó gazdaságpolitikai koncepciókat és a globalizálódás és transznacionalizálódás elméleti problematikáját.

  Aktuális tematika - nappali

  Aktuális tematika - esti

  Letölthető anyagok

  1. 1. előadás
  2. 2. előadás
  3. bevezető_esti
  4. korai ngt elméletek
  5. Marx
  6. neoklassz ngt elmélet
  7. neomarx + neoliber
  8. versenyképesség
  9. ngt 2hét
  10. keynes&post-keynes
  11. Nemzetközi kereskedelem (Mihályi Dávid)

 • Nemzetközi politikai gazdaságtan

  Aktuális tematika

  Előadásvázlatok

 • Nemzetközi szervezetek

  A tárgy leírása

  Globális világunkban elengedhetetlen, hogy az e folyamatot „kezelő”, azt alakító leglényegesebb nemzetközi szervezetek működését, hatásmechanizmusait a hallgatók ne ismernék. E tárgy célja éppen e tudás közvetítése: milyen szervezetben miként lehet és kell nemzeti, regionális ráhatást elérni. Kötelező szaktárgy a globalizációs folyamattal együtt járó nemzetközi szervezetek lényegéről, hatásmechanizmusairól és döntéshozatali rendszerükről.  Külön figyelmet fordítunk a Egyesült Nemzetek Szervezete tagszervezeteire, a Nemzetközi Valutaalapra, Világbankra, OECD-re, s regionális szervezetekre is, mint amilyen az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A gazdasági szervezetek sorában kiemelt jelentőségű a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), amelynek sajátos döntéshozatali mechanizmusa sajátos eredményeket hozott már az eddigi „fordulókban” is.

  Aktuális tematika

  Letölthető anyagok

  <table class="keretes"><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="1"></td><td rowspan="1"></td><td rowspan="1"></td></tr><tr><td rowspan="1"></td><td rowspan="1"></td><td rowspan="1"></td></tr></tbody></table>

 • Nemzetközi vállalati stratégia (MA)

  A tárgy leírása

  A tantárgy célja kettős: Egyrészt azon összefüggések megismerése és értékelése, amelyek a transznacionális vállalatok stratégiaalkotását meghatározzák, általában és a főbb funkcionális vonatkozásokban. Ennek keretében elemezzük és értékeljük a főbb stratégiai célokat és az eszközöket, a külső, vállalati környezeti és a belső, vállalati adottsági tényezőket, a stratégiai tervezés összefüggéseit. Másrészt a tárgy célja az is, hogy érthetővé válljanak, és elemzési, következtetésalkotási vonatkozásban kialakuljanak azok a kézségek, amelyek a vállalatok nemzetközi stratégiáját meghatározzák a különböző gazdaságpolitikai modelleket követő gazdaságokban. Ezzel kapcsolatban a vállalati sttratégiák nemzetközi fejlesztéspolitikai összefüggései is kifejtésre kerülnek. Az előadásokon néhány, funkcionálisan eltérő jellegű hazai vállalat nemzetköziesedési stratégiáját, azok vezetői, vagy stratégia-alkotói mutatják be. A tárgy ezek figyelembe vételével megközelítésében alkalmazott közgazdasági jellegű ismereteket ad, amelyek részben a makroszintű döntések, másrészt a vállalati srtatégiák kialkítását, a döntéshozatali képességeket erősítik. A tárgy oktatási céljának fontos része a hallgatók önálló stratégia-alkotási képességének elősegítése szimulációs és csoport-munkák keretében.

  Aktuális tematika

  Nemzetközi vállalati stratégia (MA, levelező)

  A tárgy leírása

  A hallgatók képessé válnak a nemzetköziesedett nagyvállalatok stratégiaalkotásának átlátására, megismerik a vállalati stratégiaalkotás eszköz és fogalomtárát, képesek lesznek alapjaiban összeállítani vállalati stratégiát és annak elemzését. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a nemzetköziesedett nagyvállalatok (TNC) kapcsolódási pontjait a gazdaság más részeihez és szereplőihez.

  Aktuális tematika

 • Nemzetközi vállalati stratégiák (BA)

  A hallgatók képessé válnak a nemzetköziesedett nagyvállalatok stratégiaalkotásának átlátására, megismerik a vállalati stratégiaalkotás eszköz és fogalomtárát, képesek lesznek alapjaiban összeállítani vállalati stratégiát és annak elemzését. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a nemzetköziesedett nagyvállalatok (TNC) kapcsolódási pontjait a gazdaság más részeihez és szereplőihez.

  Aktuális tematika

  Letölthető anyagok

 • Regionális világgazdaságtan - nappali

  A tárgy leírása

  A világgazdasági témakörök közül a regionális gazdasági integrációk, valamint a nemzetközi vállalatok témakörét köti össze azt vizsgálva, hogy mi a szerepe a nemzetközi vállalatoknak a regionális integrációk működésében, valamint ezen integrációk vezető hatalmaiban, centrumaiban. A kurzus bevezeti a hallgatókat a világgazdasági régióknak, a régiók centrumainak, valamint a világpiac főbb szegmenseinek, szereplőinek, viszonyainak ismeretébe.

  Aktuális tematika

  Letölthető anyagok

 • Regionális világgazdaságtan - levelező

  A tárgy leírása

  A világgazdasági témakörök közül a regionális gazdasági integrációk, valamint a nemzetközi vállalatok témakörét köti össze azt vizsgálva, hogy mi a szerepe a nemzetközi vállalatoknak a regionális integrációk működésében, valamint ezen integrációk vezető hatalmaiban, centrumaiban. A kurzus bevezeti a hallgatókat a világgazdasági régióknak, a régiók centrumainak, valamint a világpiac főbb szegmenseinek, szereplőinek, viszonyainak ismeretébe.

  Aktuális tematika

 • The Globalization of World Politics

  Aktuális tematika

 • Transznacionális vállalatok gazdaságtana

  Aktuális tematika

  Előadásvázlatok

 • Understanding International Economic Order

  Aims of the class

  The class examines the relationship between economic and political power and wealth in the development and functioning of the modern world economy. We focus on the ways in which economic, political and social forces affect the policy choices of states, firms and atomized individuals in international trade, investment, and monetary affairs. However, following the tradition of international political economy, we will also explore how international economic forces influence national policy-decisions, how the globalised world economy may alter the national competitiveness of individual states.

  Aktuális tematika

Utolsó frissítés: 2016.07.28.