Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyaink

2018/2019 Tavasz

A kurzusok aktuális tantárgyi adatlapjai minden esetben a Moodle rendszeren keresztül érhetőek el a hallgatók számára.

Globalization, Financial Crisis and Development

This course provides an introduction to the current debates on economic policy and on the political economy of reforms in advanced and emerging economies. It does not have a classical basic textbook, but individual contributions to the literature, often taking conflicting positions, are being processed, mostly in an individual fashion. The basic aim is to acquaint those participating with the complexities and findings of cutting edge research on open ended processes. While background in econometrics and statistics is a plus, it is not a formal requirement to take this course, open to studentos of IR, political science, sociology and business studies as well. We aim to present useful knowledge distilled from more abstract papers, meaning the improvement of chances of participants to compete efficiently on the labor market.

Lecturer: Prof. László CSABA, Member of the HAS

Course description

Intézményi közgazdaságtan

A kurzus keretében a hallgatók betekintést nyernek az új intézményi közgazdaságtanba. Ennek során többek között megismerkednek a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések gazdaságtanával, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok elméletével. A kurzus megismerteti a hallgatókat a legfontosabb gazdasági intézményekkel, így a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal. Külön hangsúlyt fektetünk a piac, a vállalat és az állam, mint a gazdasági folyamatokat alapvetően meghatározó intézmények alapos bemutatására. A gazdasági rendszerek elemzése módszertanának bemutatása során kiemelten foglalkozunk Kornai János munkásságával.

Célunk, hogy az elméleti megalapozás mellett gyakorlati példákon keresztül világítsuk meg a hallgatóknak az új intézményi közgazdaságtan fogalomrendszerét és módszertanát, hozzájárulva, hogy ezen ismereteket szűkebb szakterületükön (így például a menedzsment tudományok, szociológia, politológia területén is) képesek legyenek alkalmazni.

Az Intézményi közgazdaságtan kurzus a hallgatókkal való interaktív vitákon keresztül kitágítjuk nézőpontot, és gyakorlati példákon illusztrálva kitérünk többek között olyan kérdésekre, hogy:
- a szabályozási, valamint a kulturális háttér miként befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését?
- miért vásárolják fel vetélytársaikat, vagy beszállítóikat a vállalatok, vagy miért jönnek létre olyan vállalatok, amelyek már-már alig végeznek önálló tevékenységet, mindent a piacról szereznek be?
- miért viselkednek a vállalatok és azok vezetői akár radikálisan különbözőképpen a különböző kultúrával rendelkező országokban?
- miért korrupt sok közép-kelet-európai ország és miként lehet fellépni a korrupcióval szemben?
- a magántulajdon miért ösztönözheti jobban az innovációt, mint a közösségi tulajdon?
- miért van szükség az államra a gazdasági rend megszilárdításához, a szerződések, illetve szabályok kikényszerítéséhez?
- máskor pedig szövevényes szervezeti háttere miatt miért lehet teljesen alkalmatlan arra az állam, hogy a piac helyébe lépjen?

Oktatók: Ádám Zoltán PhD, Golovics József, Veres Pál PhD

Intranet adatlap (G és T Kar)

Tantárgyi promo

Közgazdaságtan a mindennapokban

A közgazdaságtant gyakran aposztrofálják imperialista tudományként, amely elemzési eszközeivel benyomul az emberi viselkedés minden területének vizsgálatára. A tantárgy célja, hogy megmutassa a hallgatók számára, hogy ez valóban lehetséges. A kurzus során így arra kívánunk példákat szolgáltatni, hogy a hallgatók által korábban tanult közgazdaságtani fogalmak, elméletek, koncepciók és elemzési módszerek a szűken vett gazdasági élet jelenségeinek megértésén túl olyan témák elemzésére is alkalmasak, mint például a családalapítás, a szexuális viselkedés vagy éppen a bűnözés. Emellett célunk az is, hogy olyan hétköznapi gazdasági jelenségek megértésére is közgazdaságtani magyarázatokat találjunk, mint például az ingyenesség kérdése vagy a kuponok kiadása.

Oktató: Golovics József

Intranet adatlap

Tantárgyi promo

Közösségi döntések: elmélet és alkalmazások

A kurzus bevezetést nyújt a közösségi döntések elméletébe, melyet más néven racionális döntések elméletének vagy politikai gazdaságtannak is szokás nevezni. Az elnevezéstől függetlenül a vizsgálat tárgya ugyanaz: a politikai intézmények és folyamatok közgazdaságtani eszközökkel való elemzése. A közösségi döntések alapvető témái mellett (mint a szavazás, a pártverseny, a bürokrácia, az érdekcsoportok vagy a járadékvadászat) olyan további – érdekesnek ígérkező – kérdések is terítékre kerülnek, mint a diktatúrák, a korrupció vagy a demokratikus átmenet. A kurzus analitikus modellek és esettanulmányok segítségével kíván mélyebb betekintést nyújtani a politika működésébe. A tárgy elvégzésével a hallgatók képessé válnak a gazdasági és politikai folyamatok összefüggéseinek feltárására, valamint arra, hogy megértsék és átlássák a szakterületükhöz kapcsolódó szabályozói, illetve érdekcsoporti döntések és cselekvések okait és dinamikáját. A tárgy különösen ajánlott azok számára, akiket érdekel a politika és a gazdaság kapcsolatrendszere, illetve akik további tanulmányaik során az intézményi, összehasonlító vagy politikai gazdaságtan területeire szeretnének szakosodni.

Oktatók: Golovics József, Székely-Doby András PhD

Intranet adatlap

Kutatásmódszertan, kommunikáció

A tantárgy célja, hogy kialakítsa a hallgatókban az önálló kutatómunkához nélkülözhetetlen készségeket, illetve megismertesse őket a kutatási folyamat kulcselemeivel. A kurzus során önálló kutatásra sarkalljuk a hallgatókat, akik 5-6 fős csoportokban egy önálló kutatást végeznek, amelyből egy írásban beadandó tanulmányt készítenek. A tanulmányukat a kurzus teljes hallgatósága előtt prezentálják. Ennek során a hallgatók képet kapnak az elméleti és empirikus kutatás menetéről, a módszerek közötti választásról, a kapott eredmények ellenőrzésének a lehetőségeiről. Ráirányítjuk a figyelmet továbbá a tudományos kommunikáció szabályaira, valamint a szakma aktuális metodológiai dilemmáira.

Oktató: Győrffy Dóra DSc, Medve-Bálint Gergő PhD, Veres Pál PhD

Intranet adatlap

Oktatási rendszer és oktatáspolitika

A tantárgy célja, hogy a hallgató felsőoktatási rendszerünk szemszögéből:

 • megismerje és megértse a rendszerelmélet, a társadalmi rendszerek és alrendszerek, az intézmények és szervezetek lényegét, fejlődését, továbbá a rendszerek és intézmények összehasonlító elemzését az oktatási rendszerre vonatkoztatva.
 • értse az oktatáspolitika céljait, lényegét, a politikaalakítás mechanizmusát, cél- és eszközrendszerét.
 • értelmezni tudja az egyes konkrét nemzeti oktatási rendszerek és politikák közötti intézményi és szervezeti különbségeket, azok okait és következményeit,
 • ismerje és értse az oktatási rendszer és a társadalom más alrendszereinek – különösen a politikai rendszernek – a kapcsolatát, kölcsönös determinációit,
 • megértse az oktatás intézményrendszerének, szervezeti rendszerének és az oktatási rendszer szereplőinek motivációi közötti összefüggéseket,
 • képes legyen az oktatási rendszert (intézményeit és szervezeteit) komplex, változó társadalmi alrendszerként értelmezni és megérteni, különös tekintettel az oktatáspolitikai célok és értékek változására,
 • felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét oktatási alrendszerek – közoktatás, szakképzés – felsőoktatás – intézményi és szervezeti sajátosságait, az oktatáspolitikai cél- és eszközrendszer kontextusában.
 • képes legyen munkája és élete során az adott intézményi és szervezeti adottságok és oktatáspolitika szempontjából releváns döntések meghozatalára,
 • állampolgárként, munkakörétől függően képes legyen aktívan részt venni az oktatási rendszer, az oktatáspolitika alakításában.
 • képes legyen alkalmazni az oktatási  rendszer, az intézmények működése illetve az oktatáspolitika szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket, elsajátított kompetenciákat.

Oktatók: Golovics József, Veres Pál PhD

Intranet adatlap

Tantárgyi promo

Összehasonlító gazdaságtan

 A tananyag négy fő szerkezeti egységre tagolódik:
1. Intézmények és gazdasági rendszerré szerveződésük
2. Modern piacgazdasági rendszerek: piac központú, állam által vezérelt és tárgyalásos gazdasági rendszerek
3. Poszt-szocialista rendszerek és előzményeik (Rendszerváltás és evolúciós átalakulás).
4. A gazdasági rendszerek legújabb fejlődési tendenciái: az információgazdaság térnyerése, a globalizáció összefüggései és a jóléti rendszer, jóléti állam fejlődési tendenciái

A tantárgy célja, hogy a hallgató:

 • megismerje a modern vegyes gazdaság intézményrendszerét,
 • megértse az intézményrendszer, a szervezeti rendszer és gazdasági cselekvés motivációi közötti összefüggéseket,
 • képes legyen a gazdaságot komplex, változó rendszerként értelmezni és megérteni,
 • megismerje az intézmények változásának okait, törvényszerűségeit,
 • felismerje, értelmezni tudja az egyes konkrét gazdasági rendszerek intézményi sajátosságait,
 • felismerje az egyes konkrét gazdasági rendszerek közötti intézményi különbségeket, azok okait és következményeit,
 • későbbi munkája során figyelembe tudja venni a gazdasági rendszer intézményi determinációit,
 • képes legyen munkája során javaslatokat kidolgozni az intézményi szabályok leghatékonyabb figyelembe vételére, változtatására,
 • képes legyen alkalmazni a gazdasági rendszer, illetve az intézmények működése szempontjában fontos, más tantárgyakban tanult ismereteket.
 • képes legyen a tárgy témakörében szakmai prezentációt tartani és vitát vezetni, csoport munkában részt venni.
 • képes legyen tények gyűjtésével, a tárgy módszertanának és szakirodalmának felhasználásával intézmények és rendszerek írásos elemzésére, értékelésére.

 

Oktatók: Hámori Balázs DSc, Tóth László PhD

Intranet adatlap

Szervezetek gazdaságtana

 A kurzus célja, hogy bemutassa, a neoklasszikus felfogással szemben a szervezet nem fekete doboz. A vállalatot, csakúgy, mint más szervezeteket, saját cél és érdekrendszerrel rendelkező egyének alkotják, akik a mindenkori szabályok mentén végzik munkájukat. A szervezet működésének hatékonysága, tevékenységének eredményei csak ezek tükrében értelmezhetőek. A kurzus során a „fekete doboz belsejébe” kívánunk bepillantást adni, s megmutatni, hogy annak szabályrendszere, s az abban zajló cselekvések miként befolyásolják a szervezet eredményességét, illetve piaci viselkedését.

A kurzus során három fő témakört tekintünk át:
1.      Szervezetek „belső tartalma”
2.      Szervezetek és környezetük interakciói
3.      A közszektor szervezeteinek sajátosságai

Noha témáink nagyban kapcsolódnak a menedzsmenttudományok különböző területeihez, tárgyalásuk során intézményi közgazdaságtani szemléletmódot és módszereket alkalmazunk, a gyakorlati vezetés során felmerülő problémáknak a közgazdasági vonatkozásait és hátterét igyekszünk megvilágítani.

Oktatók: Golovics József, Rosta Miklós PhD

Intranet adatlap

Tantárgyaink

Őszi félév

A kurzusok aktuális tantárgyi adatlapjai minden esetben a Moodle rendszeren keresztül érhetőek el a hallgatók számára.

A feltörekvő piacok gazdaságtana

A tantárgy keretében azt vizsgáljuk meg, hogy a makro-ökonómiai modellek alapjául szolgáló fejlett piacgazdaságok és a fejlődéselméletek által modellezett elmaradott országok közé eső országcsoportban milyen sajátosságokkal bír a gazdasági fejlődés és az intézményrendszer. Ezek a magas kockázatú és magas jövedelmet biztosító piacok a nemzetközi pénzügyek, a nemzetközi befektetők és a gazdaságdiplomácia szempontjából egyaránt sajátos kérdések sorát vetik föl. A tantárgy keretében az összehasonlító módszer alkalmazására kerül sor, makro-ökonómiai, nemzetközi pénzügyi és ÖHG alapismeretek szükségesek.

Oktató: Csaba László akadémikus

Intranet adatlap, Tematika (2018)

A piaci és kormányzati kudarcok gazdaságpolitikája

A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják azokat az elméleti ismereteket, amelyek egy államháztartási reform megtervezéséhez feltétlenül szükségesek, és eközben képet kapnak a magyar államreform aktuális helyzetéről és a jövőben szükséges lépéseiről. A tantárgy célja, hogy az általános egyensúlyelméletből levezetve kijelölje az állam és a piac feladatait, úgy, hogy eközben a lehető legjobban közelítsük a gazdaságot a Pareto-hatékony egyensúlyi állapothoz. A piac és a kormányzat kudarcainak a rendszerbe foglalása, azok egymásra gyakorolt hatásainak, tovagyűrűző hatásainak pontos átlátása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a gazdaságpolitika strukturális feladatait elemezni tudjuk. A kurzus második felében a hallgatók képet kapnak arról, hogy az elosztórendszerek egyes alrendszereit (egészségügy, kutatás-fejlesztés, foglalkoztatáspolitika, környezetvédelem, lakáspolitika, nyugdíjpolitika) milyen módon kellene megreformálni ahhoz, hogy költséghatékonyabban működjenek

Oktató: Kertész Krisztián PhD

Intranet adatlap

Bevezetés a politikai gazdaságtanba

A tárgy a politika és a gazdaság kölcsönhatásait vizsgálja, elsősorban formális modellek segítségével. Olyan kérdésekre keres választ, mint: hogyan befolyásolják a politikai intézmények a gazdasági teljesítményt, vagy: milyen hatással lehet a gazdasági teljesítmény a politikai erőviszonyokra. A kurzus megismerteti a hallgatókat a politikai gazdaságtan legalapvetőbb fogalmaival, modelljeivel és eredményeivel. Fókuszában a gazdasági fejlődés meghatározó politikai és intézményi tényezői, a demokráciák és a diktatúrák eltérő működési sajátosságai, valamint a rendszerek közötti átmenet tanulságai állnak. A tárgy elvégzésével a hallgatók biztos alapra és tudásra tesznek szert a politikai gazdaságtan növekvő jelentőségű területén, melynek kamatoztatására további tanulmányaik, kutatásaik vagy munkájuk során nyílhat lehetőség.

Oktató: Székely-Doby András PhD

Intranet adatlap

Comparative Economics

The aim of the course is to understand the logic and the different forms of industrial and post industrial economies, generally speaking, the market economies in a theoretical framework built on the conceptualization of the inter-relationship of economic, social and (partly) political structures. The readings shed light on the thinking of the new institutional economics and the historical and also the most recent forms of modern economies and economic polices. The course helps to understand the peculiarities of different types of modern economies, especially capitalism and state socialism and the reasons of collapsing the latter in Central and Eastern Europe. In this respect, the course focuses on the analysis of the state socialist economic model and its development over the past decades in order to provide a solid theoretical basis for the comparative analysis of the social transition in Eastern Europe and China. The course gives the opportunity for the students to discuss and to learn more about the issues, the findings, and the instruments of the new institutional economics and social sciences.

Oktató: Hámori Balázs DSc

Intranet adatlap

Comparative Political Economy

The aim of the course is to understand the logic and the different forms of industrial societies in a theoretical framework built on the conceptualization of the inter-relationship of economic and political structures. The readings shed light on the evolutionary logic and the historical forms of modern economies and polities. The course starts with the analysis of the concepts of democracy, property rights and market coordination. Then it deals with the different forms of capitalist industrialization, with the ties between the forms of industrialization and the forms of the modern state. We examine the emergence of the mixed economy and the welfare state that maintains the links between mass democracy and market economy. Modern capitalism assumes different forms, we analyze the alternative models of the capitalist system. Then we turn to the description of the socialist economy and polity. The socialist system is explained as an alternative form of industrialization under the circumstances of economic backwardness. This analysis rests on the concepts of Kornai’s shortage theory of socialism. The postsocialist transition in East-Central Europe was initiated by political changes. The course looks at the theoretical framework built up for the analysis of the democratization process and at the application of the concepts to the Hungarian case. The postsocialist transition has had to face the dilemma of simultaneity: the parallel processes of democratization, marketization and the remodelling of the welfare state. We deal with some of these problems: look at the political dynamics of economic reforms, the politics of privatization, the contradictions of the postsocialist welfare state, the role of interest groups in the transition. We ask the question whether the postsocialist states are going to assume the characteristics of any existing models of capitalism, that is we address the problems of comparison between capitalist and postsocialist economies and polities.

Oktató: Gedeon Péter CSc

Intranet adatlap

Diploma proszeminárium

 A tárgy célja, hogy elősegítse a diplomadolgozat módszertani megalapozását, és erősítse a hallgatók érdeklődését a diplomamunkához kapcsolódó szűkebb szakterület megoldatlan problémái iránt. További cél, hogy a kurzuson részt vevők kialakítsák az önálló kutatáshoz szükséges módszertani jártasságot, megismerkedjenek a diplomadolgozat létrehozásához nélkülözhetetlen intellektuális tevékenység tartalmi és formai követelményeivel, az „állítás-bizonyítás” elválaszthatatlanságától egészen a szakirodalom értő és etikailag korrekt felhasználásig. A középpontba a hallgatók problémakereső és -megoldó készségének a módszeres fejlesztését, a kreatív, kombinatív, kísérletező gondolkodás ösztönzését, a kritikai látásmód erősítését állítjuk. Nagy súlyt helyezünk a diplomamunka formai követelményeire és külső megjelenésére: az adekvát címadástól a tartalomjegyzék összeállításán és a hivatkozásokon keresztül egészen a diploma szóbeli megvédésének technikai és módszertani hátteréig.

Az önálló kutatáshoz szükséges ismeretek, módszerek és gyakorlat mellett a csoportos munkavégzésben, a munkamegosztásban, a csoporton belüli motiváció fejlesztésében és a csoportmunka értékelésében is jártasságot szereznek a hallgatók.

Oktató: Győrffy Dóra

Intranet adatlap

Esszéírás, kutatásmódszertan

A tárgy célja, hogy lerakja a hallgatók későbbi, egyetemi tanulmányaik során végzendő tudományos munkájának kutatásmódszertani alapjait. Ennek során bemutatjuk, illetve gyakoroljuk, hogy milyen tartalmi, szerkezeti, formai, stílusbeli követelményeknek kell megfelelnie egy tudományos műnek, így egy házi dolgozatnak, vagy a későbbi szakdolgozatnak. A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás, dolgozatírás menetével, a kutatási kérdés kidolgozásától kezdve, az irodalomgyűjtésen, a hivatkozásokon át egészen a dolgozat szóbeli prezentálásáig, megvédéséig.

A tárgy keretében az alkalmazandó ismeretek átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók készségeinek és kompetenciáinak (többek között az íráskészség, a csoportos feladatvégzés, prezentációs és kommunikációs készség) fejlesztésére is.

Oktatók: Golovics József

Intranet adatlap

Érzelmek a gazdasági döntésekben - a viselkedés gazdaságtana

A tárgy célja, hogy beemeljük a közgazdasági, valamint az üzleti elemzés és döntés-előkészítés látóterébe az emberi indulatokat, érzelmeket és az azokra épülő motivációkat. Az a törekvésünk, hogy közelebb hozzuk a pusztán önérdek felismerésére építő közgazdasági modelleket a valóságos gazdasági, üzleti szituációkhoz.

Mivel a szakterület teljes körű áttekintése meghaladná egyetlen tantárgy kereteit, továbbá, mert egy rendkívül dinamikus és relatíve új ismeretrendszerről van szó, ezért a tárgyalandó témakörök a fontosság és a szakmai érdekesség szerint követik egymást (azaz nem feltétlenül köti össze azokat egyetlen feszes logikai ív. A lényeg – mint jeleztük -, hogy a vizsgált összefüggésekkel gazdagítható a hagyományos közgazdasági szemlélet és ismeretük által javítható a szakmai elemzések és döntések színvonala. A gazdasági folyamatokban és döntésekben ugyanis nem csupán érdekeink érvényesítőiként veszünk részt, hanem teljes emberi mivoltunkban, minden tulajdonságunkkal együtt. Szeretünk és gyűlölünk, alkalmazkodunk és agresszívek vagyunk, követjük a szabályokat vagy éppen csalunk, bízunk partnereinkben avagy bizalmatlanok vagyunk, és így tovább. Érzelmeink és indulataink velünk vannak, így befolyásolják, megváltoztatják azt, hogy miként látjuk a gazdaság történéseit és miként, milyen döntéseket hozunk.

Oktató: Hámori Balázs DSc

Intranet adatlap

Intézményi közgazdaságtan

A kurzus keretében a hallgatók betekintést nyernek az új intézményi közgazdaságtanba. Ennek során többek között megismerkednek a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések gazdaságtanával, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok elméletével. A kurzus megismerteti a hallgatókat a legfontosabb gazdasági intézményekkel, így a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal. Külön hangsúlyt fektetünk a piac, a vállalat és az állam, mint a gazdasági folyamatokat alapvetően meghatározó intézmények alapos bemutatására. A gazdasági rendszerek elemzése módszertanának bemutatása során kiemelten foglalkozunk Kornai János munkásságával.

Célunk, hogy az elméleti megalapozás mellett gyakorlati példákon keresztül világítsuk meg a hallgatóknak az új intézményi közgazdaságtan fogalomrendszerét és módszertanát, hozzájárulva, hogy ezen ismereteket szűkebb szakterületükön (így például a menedzsment tudományok, szociológia, politológia területén is) képesek legyenek alkalmazni.

Az Intézményi közgazdaságtan kurzus a hallgatókkal való interaktív vitákon keresztül kitágítjuk nézőpontot, és gyakorlati példákon illusztrálva kitérünk többek között olyan kérdésekre, hogy:
- a szabályozási, valamint a kulturális háttér miként befolyásolja a gazdasági szereplők viselkedését?
- miért vásárolják fel vetélytársaikat, vagy beszállítóikat a vállalatok, vagy miért jönnek létre olyan vállalatok, amelyek már-már alig végeznek önálló tevékenységet, mindent a piacról szereznek be?
- miért viselkednek a vállalatok és azok vezetői akár radikálisan különbözőképpen a különböző kultúrával rendelkező országokban?
- miért korrupt sok közép-kelet-európai ország és miként lehet fellépni a korrupcióval szemben?
- a magántulajdon miért ösztönözheti jobban az innovációt, mint a közösségi tulajdon?
- miért van szükség az államra a gazdasági rend megszilárdításához, a szerződések, illetve szabályok kikényszerítéséhez?
- máskor pedig szövevényes szervezeti háttere miatt miért lehet teljesen alkalmatlan arra az állam, hogy a piac helyébe lépjen?

Oktatók: Ádám Zoltán PhD, Golovics József, Katona Márton, Tóth László PhD, Veres Pál PhD

Intranet adatlap (G és T Kar)

Intranet adatlap (K Kar)

Tantárgyi promo

Kína és India: a világgazdaság felemelkedő óriásai

A tárgy szeretné megismertetni az érdeklődő hallgatókat a világgazdaság két legnagyobb perspektíva előtt álló országával: Kínával és Indiával. Történelmi hagyományaik és gazdasági fejlődésük bemutatása mellett figyelmünket elsősorban az elmúlt évtizedek reformfolyamatai felé fordítjuk, melyek gyökeresen alakították át gazdaságuk működési módját. A rendszerszintű és intézményi változásokat végigkísérjük a legfontosabb szektorokban, de megvizsgáljuk azokat a területeket is, melyek különösen problémásnak mutatkoznak, vagy épp ellenkezőleg: kitörési pontokat jelenthetnek az országok számára. A hallgatók a gyakorlatok keretében az előadásokhoz kapcsolódó kiselőadásokat tartanak, melyek akár a témában végzett esetleges későbbi kutatásaik (TDK-, szakdolgozat) alapját is képezhetik. A tárgy emellett a Kínai átalakulás politikai gazdaságtana című mesterszintű tárgy alapozójának is tekinthető, jóllehet elvégzése nem előfeltétele az említett kurzus felvételének.

Oktató: Székely-Doby András PhD

Intranet adatlap

Közgazdaságtan

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mikro- és a makroökonómia alapfogalmaival, a közgazdasági elemzés legfontosabb technikáival és összefüggéseivel.

Oktatók: Székely-Doby András PhD; Feierabend Izabella

Intranet adatlap

Kutatásmódszertan, kommunikáció

A tantárgy célja, hogy kialakítsa a hallgatókban az önálló kutatómunkához nélkülözhetetlen készségeket, illetve megismertesse őket a kutatási folyamat kulcselemeivel. A kurzus során önálló kutatásra sarkalljuk a hallgatókat, akik 5-6 fős csoportokban egy önálló kutatást végeznek, amelyből egy írásban beadandó tanulmányt készítenek. A tanulmányukat a kurzus teljes hallgatósága előtt prezentálják. Ennek során a hallgatók képet kapnak az elméleti és empirikus kutatás menetéről, a módszerek közötti választásról, a kapott eredmények ellenőrzésének a lehetőségeiről. Ráirányítjuk a figyelmet továbbá a tudományos kommunikáció szabályaira, valamint a szakma aktuális metodológiai dilemmáira.

Oktató: Medve-Bálint Gergő PhD, Veres Pál PhD

Intranet adatlap

Összehasonlító önkormányzati pénzügyek

A félév során az önkormányzati rendszerek rendszerszintű, intézményi fókuszú elemzését végezzük el, különös hangsúly helyezve az egyes önkormányzati rendszerek pénzügyeire. Ennek során részletesen bemutatjuk, hogy a szakirodalom milyen gazdasági intézmények szerint csoportosítja az önkormányzati rendszereket. Az elméleti bevezetés után az Európai Unió tagállamaiban működő önkormányzati rendszerek pénzügyi fókuszú összehasonlító elemzését végezzük el, az új intézményi közgazdaságtan módszertanára támaszkodva. A kurzus során az önkormányzati rendszerek pénzügyeinek bemutatása mellett az önkormányzatokra sokszor jellemző puha költségvetési szindrómát is ismertetjük.

Oktató: Rosta Miklós, PhD

Intranet adatlap

Összehasonlító önkormányzati rendszerek

A félév során az önkormányzati rendszerek rendszerszintű, intézményi fókuszú elemzését végezzük el. Ennek során részletesen bemutatjuk, hogy a szakirodalom milyen gazdasági intézmények szerint csoportosítja az önkormányzati rendszereket. Az elméleti bevezetés után az Európai Unióban működő önkormányzati rendszerek intézményi keretrendszerét mutatjuk be, az összehasonlító gazdaságtan módszertanára támaszkodva. Az egyes önkormányzati rendszer-modelleket egy-egy ország példáján keresztül mutatjuk be a hallgatóknak.

Oktató: Rosta Miklós PhD

Intranet adatlap

Személyes pénzügyek menedzselése

Az új választható tárgy fő küldetése, hogy lehetőséget biztosítson a tárgyat választóknak a pénz és a vagyon szerepének egyéni és családi életükben egy egész életre kiható szisztematikus átgondolására. A legfőbb eredmény az lehet, hogy ki-ki tudatosan és még időben - elkerülhető idő- és pénzügyi veszteség nélkül - kialakítsa a személyes pénzügyeivel kapcsolatos életstratégiát. Első lépésként a már meglévő rossz szokások feltárásával kialakítsa  a pénzügyek kezelésével kapcsolatos jó szokásokat, amelyek vagyonképzést, a vagyon biztonságát és a minőségi életet biztosíthatják. 

A program keretében a résztvevők átfogó képet és segítséget kapnak személyes (egyéni és családi) pénzügyeik sikeres menedzseléséhez. Ennek keretében a résztvevők felmérhetik saját pénzügyi „egészségüket”, megismerkedhetnek a legfontosabb életcélok pénzügyi menedzselésének szükségességével, konkrét módjaival.  A kurzus minden fontos területre kitér, amely a résztvevők életkorában és a későbbiekben is fontos lehet, hogy az életcélok ne ütközzenek financiális korlátokba. Foglalkozunk - többek között - a költekezés csökkentésének és a megtakarításnak a módozataival, a befektetések formáival és kockázataival, a befektetési eszközök és szolgáltatók választásával, a vagyonbiztonság és a biztosítás fontosságával, a vagyonkezeléssel, a média szerepével és életünk top 10 eseményének pénzügyi menedzselésével. Az egyes foglalkozások 2/3-mad részben az aktuális téma előadásából, 1/3-ad részben interaktív konzultációból, feladatmegoldásból állnak. Az utóbbi keretében kerül sor az előadással kapcsolatos kérdések megbeszélésére, illetve a résztvevők által felvetett problémák megtárgyalására.

Oktató: Veres Pál PhD

Intranet adatlap

Tantárgyi promo

Tanulás és kutatásmódszertan (levelező)

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen tanulási technikákat: a kézikönyvekben és adatbázisokban való hatékony kereséstől a jegyzetelésen keresztül a tesztvizsgákra való célirányos felkészülésig. További cél, hogy kialakítsák az önálló szakmai munkához és a szakdolgozat írásához szükséges módszertani jártasságot, megismerkedjenek szakmai tevékenység tartalmi és formai követelményeivel, az „állítás-bizonyítás” elválaszthatatlanságától a hivatkozási szabályokig és a copy rights tiszteletben tartásáig. A középpontba a hallgatók problémakereső és-megoldó készségének a módszeres fejlesztését, a kreatív, kombinatív, kísérletező gondolkodás ösztönzését és a kritikai látásmód erősítését állítjuk. További cél hogy elősegítsük a tanulmányok során írandó önálló munkák, dolgozatok módszertani megalapozását. Nagy súlyt helyezünk a hosszabb írásbeli dolgozatok formai követelményeire és külső megjelenésére: az adekvát címadástól a tartalomjegyzék összeállításán keresztül a hivatkozásokig. A kurzus során tárgyaljuk a szóbeli szereplések, PowerPoint prezentációk, stb. módszereit és buktatóit: a figyelemfelkeltő tényezőktől a szemléltetőeszközök használatáig. Végül a különböző vizsgatípusokra (tesztvizsga, esszé-vizsga, csoportos vizsga) való felkészülést taglaljuk.

Oktató: Andó Éva

Intranet adatlap

Viselkedés gazdaságtan

A tárgy célja, hogy beemeljük a közgazdasági, valamint az üzleti elemzés és döntés-előkészítés látóterébe az emberi indulatokat, érzelmeket és az azokra épülő motivációkat. Az a törekvésünk, hogy közelebb hozzuk a pusztán önérdek felismerésére építő közgazdasági modelleket a valóságos gazdasági, üzleti szituációkhoz.

Oktató: Hámori Balázs DSc

Intranet adatlap

Utolsó frissítés: 2019.01.24.