Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29 30

Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj (BCE TVSZ 16/F) - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2017/2018. tanévben felvett hallgatók számára

Pályázati felhívás

Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíjra a 2017/2018. tanévben felvett hallgatók számára

 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban  Egyetem) és a Pallas Athené Domus Educationis Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 16/F. §-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2017/2018. tanévre az alábbiak szerint.

 

1.)      Az ösztöndíj pályázat célja a tudásteremtés ösztönzése, multidiszciplináris oktatási, kutatási programok támogatása, ennek keretében a geopolitikának, mint a gazdaságpolitika fontos dimenziójának szakmai és tudományos feltárása, valamint a hallgatók teljesítményének ösztönzése. Ennek részeként a világgazdaság, a geopolitika és a kapcsolódó multidiszciplináris tanulmányok területén

a)      elsősorban a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Geopolitika alprogram hallgatóit,

b)      geopolitikához kapcsolódó kutatási téma esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori iskola,

ba)   Világgazdasági alprogram vagy

bb)   Nemzetközi és Biztonsági Tanulmányok alprogram hallgatóit, továbbá

c)      az Egyetem egyéb, regionális és geopolitikai témakörhöz kapcsolható kutatási témával rendelkező doktori képzésben részt vevő hallgatóit

a tanulmányi/kutatási eredményük alapján teljesítményalapú ösztöndíj formájában támogassa.

2.)    A Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj (továbbiakban Ösztöndíj) a 2017/2018. tanévben legfeljebb 9 főnek ítélhető oda.

3.)    A megítélt támogatás a doktori képzés első, tanulmányi szakaszára szól, maximum 4 félévre, félévente 5 hónapra. (A doktori képzés második, kutatási szakaszára új pályázat kerül meghirdetésre.)

4.)    Az ösztöndíj összege:

a)      a 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévében 200 000 Ft/hó egységesen,

b)      a 2017/2018. tanév 2. (tavaszi) félévétől az ösztöndíjak differenciálásával

ba)   I. kategória 150 000 Ft/hó,

bb)   II. kategória 200 000 Ft/hó,

bc)   III. kategória 250 000 Ft/hó.

5.)      A 2017/2018. tanév 1. (őszi) félévére eső ösztöndíj egy összegben, a 2017/2018. tanév második (tavaszi) félévtől havonta kerül folyósításra.

6.)      Az ösztöndíj pályázat benyújtásának feltételei:

a)      Az ösztöndíjra azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, akik

aa)   az 1.) szerinti doktori iskolák hallgatói,

ab)   kiemelkedő felvételi eredménnyel rendelkeznek,

ac)   a 2017/2018. tanévben nyertek felvételt és kezdték meg tanulmányaikat a doktori képzésben.

b)      A pályázat leadására nem jogosultak azok a hallgatók, akiknek

ba) az önköltségét harmadik fél, számla ellenében fizette be, vagy

bb) egyéb intézményi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

7.)    Az ösztöndíj folyósításának feltételei:

a)      A támogatás folyósításának feltétele a támogatást elnyert hallgató és az Egyetem közötti támogatási szerződés megkötése.

b)      Az ösztöndíj kizárólag aktív félévben folyósítható.

c)      A pályázónak minden félévben nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és a későbbiekben az előző félévekben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia-részvétel, fordítás stb.) részesült.

8.)    Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnése:

a)      A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható, amennyiben:

aa)   a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a megszűnést vagy a szünetelés hónapját követő hónaptól;

ab)   állami ösztöndíjas képzésre sorolják át, az adott félévtől;

ac)   az önköltségét harmadik fél, számla ellenében fizette be, az adott félévtől;

ad)   egyéb intézményi tanulmányi ösztöndíjban részesült, annak adott hónapjától kezdve;

ae)   az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely ok miatt megszűnik az Egyetem és az Alapítvány között, a megszűnést követő hónaptól;

af)    a doktori képzés mintatantervében a megelőző félévben előírt tanulmányi kreditérték 66%-át nem teljesítette, a következő félévtől;

ag)   a hallgató a kutatási tervét megváltoztatja és az a pályázatban meghatározott geopolitikai ill. regionális kutatási területhez nem kapcsolható (ennek igazolására a Doktori Iskola vezetője nyilatkozata szükséges, melyet a tudományos rektorhelyetteshez kell benyújtani), a témaváltás hónapját követő hónaptól;

ah)   a pályázó fél az ösztöndíj szerződést nem írja alá, vagy az abban vállalt kötelezettségét megszegi, nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés megszegését követő hónaptól.

 

9.)      A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „Teljesítményalapú Doktori Ösztöndíj Pályázat 16/F 2017/2018” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázási időszak 2018. január 9–16.

10.)   A pályázat benyújtásának határideje 2018. január 16. 23:59.

11.)   A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a Kuratórium nem veszi figyelembe.

12.)   A pályázathoz fel kell tölteni

a)      a kutatási tervet, amennyiben van, a publikációs jegyzéket, a publikáció(ka)t vagy azok linkjeit, valamint az időszakra vonatkozóan a hallgató egyéb, a témájához kapcsolódó szakmai tevékenységeinek (pl. oktatás, konferenciaszervezés, kutatási projektrészvétel) ismertetését. A pályázathoz csatolandó anyagokat szkennelt változatban és PDF, PNG, JPG vagy JPEG fájl formátumban lehet feltölteni, melyeknek egyenkénti mérete nem haladhatja meg az 500 Kb-ot.

A kérelmet addig nem lehet elmenteni, amíg nem került feltöltésre legalább egy dokumentum.

13.)   A pályázat elbírálása:

a)      A pályázatokat legalább 4 tagú Kuratórium bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a Geopolitikai Tanácsadó Testület előzetes véleménye alapján.

b)      A Kuratórium a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

14.)  A 2017/2018 2. (tavaszi) félévétől az ösztöndíj mértékének differenciálására, a 4.) b) pont szerinti kategóriákba történő besorolás a hallgató publikációs tevékenysége, konferencia előadásai, oktatási szerepvállalása és egyéb releváns szakmai teljesítményei alapján kerül sor, melyet az érintett Doktori Iskolák adnak meg, és a Kuratórium bírál el és dönt, a Geopolitikai Tanácsadó Testület előzetes véleménye/javaslata alapján. A besorolási döntésről a hallgató a félévek elején, a Neptunban kap értesítést.

15.)  Az Alapítvány mint külső pályázati forrást biztosító szervezet és a BCE által létrehozott Kuratórium dönt az ösztöndíj odaítéléséről, ezért fellebbezésnek nincs helye.

 

A pályázatról további felvilágosítás Cserniczky Krisztinától az osztondij(kukac)uni-corvinus(pont)hu osztondij(kukac)uni-corvinus(pont)hucímen kérhető.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.08.28.